Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Przytoczna
Rokitniańska 4
66-340 Przytoczna
powiat: międzyrzecki
957494310, faks 957489113
ug@przytoczna.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Przytoczna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 957494310, faks 9574
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja hali sportowej w m. Przytoczna - ETAP I - remont pokrycia dachowego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na ,,Modernizacji hali sportowej w
m. Przytoczna - ETAP I - remont pokrycia dachowego" w ramach Programu inwestycyjnego
Lubuska Baza Sportowa na 2021 r. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)przygotowanie
(oczyszczenie) podłoża; b) gruntowanie; c) sprawdzenie i naprawa jakości połączeń płyt; d)
aplikacja I-szej warstwy membrany; e) zbrojenie hydroizolacji na detalach konstrukcyjnych; f)
aplikacja II-giej warstwy membrany; UWAGA! Dokumentacja projektowa dotyczy całości obiektu
hali. Niniejszym przetargiem objęty jest wyłącznie ETAP I zadania, a mianowicie wykonanie
remontu pokrycia dachowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja
projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ. Załączony do SWZ przedmiar robót ma jedynie
charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności
pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym przedmiarze robót, a ilością i
zakresem prac do wykonania wynikających specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
oraz projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Ilości i zakres prac wskazany w
przedmiarze robót nie jest wiążący dla wykonawcy. Wymienione powyżej dokumenty oraz
pozostałe dokumenty przetargowe będą używane, odczytywane i interpretowane według
następującego pierwszeństwa: 1)umowa; 2)formularz oferty; 3)niniejsza SWZ; 4)dokumentacja
projektowa: a) projekt budowlany; b) projekt wykonawczy;c)STWIOR, d)przedmiar robót jako
dokument pomocniczy.
2. Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone na obiekcie czynnym. Wykonawca musi zorganizować prace tak by nie zakłócać funkcjonowania obiektu i zapewnić bezpieczeństwobjego użytkownikom.
3. Jeżeli w SWZ oraz jej załącznikach podana jest nazwa własna (w tym w dokumentacji
projektowej), to oznacza, że została użyta/podana przykładowo. Wykonawca może zastosować
materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich
samych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Oznacza to, że
zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i
urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości.
Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe
oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów
równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości na całość
wykonanych robót objętych umową na okres minimum 60 miesięcy. Uwaga: Wydłużony okres
gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XVIII ust. 4 pkt 2) SWZ.
5. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia.
Udzielona gwarancja nie ma wpływu na roszczenia w ramach obligatoryjnego systemu rękojmi.
Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy
odbiorze końcowym. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także
po upływie wyżej określonych terminów, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką
budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową.
7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez wykonawcę, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww.
osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i
własnym staraniem.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt III SWZ.
9. Wizja lokalna
1). Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty odbyć wizję lokalną w miejscu gdzie mają
być wykonywane roboty budowlane, tj. w Przytocznej przy Ul. Polnej 17. Wizja nie jest
obowiązkowa. Wizja zostanie przeprowadzona z udziałem przedstawiciela zamawiającego w
języku polskim. Podczas wizji lokalnej wykonawcy będą mogli zapoznać się ze stanem
obecnym/istniejącym miejsca realizacji inwestycji i jego otoczeniem. Udział w wizji lokalnej nie
stanowi warunku udziału w postępowaniu (udział w wizji lokalnej jest dobrowolny).
2). Nie skorzystanie z uprawnienia do uczestnictwa w wizji lokalnej przez wykonawcę nie może
stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ryzyka niewłaściwej oceny warunków
istniejących w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę.
3). W celu umówienia wizji lokalnej wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia zamawiającemu w
formie email na adres: ug@przytoczna.pl, tel. 881-935-499 nazwisk osób, które wezmą udział w
wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 23.07.2021 r. od godz. 9.00.
Planowany czas wizji lokalnej nie dłużej niż jedna godz.. Każda z osób chętnych do odbycia
wizji lokalnej winna posiadać przy sobie dokument tożsamości i stawić się na godzinę 9.00 (czas
rozpoczęcia wizji). Osoby spóźnione nie będą mogły żądać przedłużenia wizji lokalnej.
Zamawiający podkreśla, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących zamówienia, a w trakcie wizji nie będzie udzielał odpowiedzi
dotyczących treści SWZ. Podczas wizji wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów
bhp oraz zaleceń zamawiającego, w tym związanych z zaleceniami sanitarnymi związanymi z
Covid-19. Zamawiający nie pokrywa kosztów udziału wykonawców w wizji lokalnej, jak i ich nie
ubezpiecza od jakichkolwiek wypadków, strat czy szkód związanych z wizja lokalną.

CPV: 45260000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00120433, IR.271.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), a mianowicie:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ug@przytoczna.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza komunikacji.
2. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
3. Wymagania techniczne
i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień
tego Regulaminu.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę wpływu na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez
system pocztowy Zamawiającego).
6. Dane postępowanie można wyszukać na ,,Liście wszystkich postępowań" w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania".
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (nie dotyczy składania ofert), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub postępowania. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert) na
adres poczty elektronicznej: ug@przytoczna.pl.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt.8 powyżej adres email (nie dotyczy składania
oferty).
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz.U.2020
poz.2415).
10. Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem
uprawnione są następujące osoby: Joanna Czubkowska, tel. 881-935-499. 11. Szczegółowy opis
przygotowania i składania ofert umieszczono w rozdziale XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przytoczna z siedzibą ul.
Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna.;
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na ,,Modernizacji hali sportowej w
m. Przytoczna - ETAP I - remont pokrycia dachowego" w ramach Programu inwestycyjnego
Lubuska Baza Sportowa na 2021 r. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)przygotowanie
(oczyszczenie) podłoża; b) gruntowanie; c) sprawdzenie i naprawa jakości połączeń płyt; d)
aplikacja I-szej warstwy membrany; e) zbrojenie hydroizolacji na detalach konstrukcyjnych; f)
aplikacja II-giej warstwy membrany; UWAGA! Dokumentacja projektowa dotyczy całości obiektu
hali. Niniejszym przetargiem objęty jest wyłącznie ETAP I zadania, a mianowicie wykonanie
remontu pokrycia dachowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja
projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ. Załączony do SWZ przedmiar robót ma jedynie
charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności
pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym przedmiarze robót, a ilością i
zakresem prac do wykonania wynikających specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
oraz projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Ilości i zakres prac wskazany w
przedmiarze robót nie jest wiążący dla wykonawcy. Wymienione powyżej dokumenty oraz
pozostałe dokumenty przetargowe będą używane, odczytywane i interpretowane według
następującego pierwszeństwa: 1)umowa; 2)formularz oferty; 3)niniejsza SWZ; 4)dokumentacja
projektowa: a) projekt budowlany; b) projekt wykonawczy;c)STWIOR, d)przedmiar robót jako
dokument pomocniczy.
2. Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone na obiekcie czynnym. Wykonawca musi zorganizować prace tak by nie zakłócać funkcjonowania obiektu i zapewnić bezpieczeństwobjego użytkownikom.
3. Jeżeli w SWZ oraz jej załącznikach podana jest nazwa własna (w tym w dokumentacji
projektowej), to oznacza, że została użyta/podana przykładowo. Wykonawca może zastosować
materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich
samych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Oznacza to, że
zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i
urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości.
Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe
oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów
równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości na całość
wykonanych robót objętych umową na okres minimum 60 miesięcy. Uwaga: Wydłużony okres
gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XVIII ust. 4 pkt 2) SWZ.
5. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia.
Udzielona gwarancja nie ma wpływu na roszczenia w ramach obligatoryjnego systemu rękojmi.
Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy
odbiorze końcowym. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także
po upływie wyżej określonych terminów, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką
budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową.
7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez wykonawcę, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww.
osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i
własnym staraniem.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt III SWZ.
9. Wizja lokalna
1). Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty odbyć wizję lokalną w miejscu gdzie mają
być wykonywane roboty budowlane, tj. w Przytocznej przy ul. Polnej 17. Wizja nie jest
obowiązkowa. Wizja zostanie przeprowadzona z udziałem przedstawiciela zamawiającego w
języku polskim. Podczas wizji lokalnej wykonawcy będą mogli zapoznać się ze stanem
obecnym/istniejącym miejsca realizacji inwestycji i jego otoczeniem. Udział w wizji lokalnej nie
stanowi warunku udziału w postępowaniu (udział w wizji lokalnej jest dobrowolny).
2). Nie skorzystanie z uprawnienia do uczestnictwa w wizji lokalnej przez wykonawcę nie może
stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ryzyka niewłaściwej oceny warunków
istniejących w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę.
3). W celu umówienia wizji lokalnej wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia zamawiającemu w
formie email na adres: ug@przytoczna.pl, tel. 881-935-499 nazwisk osób, które wezmą udział w
wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 23.07.2021 r. od godz. 9.00.
Planowany czas wizji lokalnej nie dłużej niż jedna godzina. Każda z osób chętnych do odbycia
wizji lokalnej winna posiadać przy sobie dokument tożsamości i stawić się na godzinę 9.00 (czas
rozpoczęcia wizji). Osoby spóźnione nie będą mogły żądać przedłużenia wizji lokalnej.
Zamawiający podkreśla, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących zamówienia, a w trakcie wizji nie będzie udzielał odpowiedzi
dotyczących treści SWZ. Podczas wizji wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów
bhp oraz zaleceń zamawiającego, w tym związanych z zaleceniami sanitarnymi związanymi z
Covid-19. Zamawiający nie pokrywa kosztów udziału wykonawców w wizji lokalnej, jak i ich nie
ubezpiecza od jakichkolwiek wypadków, strat czy szkód związanych z wizja lokalną.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,2)uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto,
4)zdolności technicznej lub zawodowej: a) w zakresie doświadczenia: wykonawca spełni
warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej
jedną robotę budowlaną polegającą budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie pokrycia
dachowego o wartości robót budowlanych co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
brutto, b) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: wykonawca spełni warunek
jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia
publicznego osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą
określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje: -uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych
państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020
r., poz. 220),- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, - doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, na co najmniej
dwóch budowach polegających na budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie pokrycia
dachowego o wartości robót budowlanych co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
brutto. 3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców. 4.Zamawiający może na każdym
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5.W przypadku, gdy podmiot trzeci,
którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego
wchodziły roboty budowlane określone w punkcie 2 ppkt 4 lit. a wspólnie z innym podmiotem, nie
ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci
udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót
budowlanych; Z uwagi na brak miejsca w rubryce c.d. umieszczono w sekcji IX - pozostałe
informacje.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
- załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art.125 ust.1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz pkt 6 Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Pzp, - załącznik nr 7 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;
6) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną w
rozdziale VII ust. 2 pkt 3 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.Jeżeli wyk.ma siedzibę lub m.zam.poza teryt.RP,zamiast dok., o których mowa w ust. 4 pkt
2,składa dok.lub dok.wystawione w kraju, w którym wyk.ma siedzibę lub m.zam.,potwierdz.odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogł.upadłości. Wystawiony nie wcześniej niż6miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2.Jeżeli w kraju,w którym
wyk. ma siedzibę lub miejsce zam., nie wydaje się dok.,o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dok.zaw.odpowiednio oświad. wyk.,ze wskazaniem osoby albo osób upr. do jego reprez.,złożone przed notariuszem lub przed org,sądowym,administr. albo org.samorządu zawodowego lub gosp.właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zam.Wyk.
3.Zam. nie wzywa do złożenia podm.Śr.dow.,jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpł.i
ogólnodostęp.baz danych,w szczeg.rej. Publ. w rozumieniu ust.z dnia 17 lutego 2005 r. o
inform.działaln.podm. realizujących zad. Publ., o ile wyk.wskazał w ośw.,o którym mowa w
art.125 ust. 1 Pzp dane umożl.dostęp do tych środków;
4.Wyk.nie jest zob.do złożenia podm.
Śr.dow.które zam. posiada,jeżeli wyk. wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
5.W zakresie nieureg.Ust.Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dok.skł.przez
wyk.w postęp.zastosowanie mają w szczeg.przepisy rozp.Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podm.śr.dow.oraz innych dok. lub ośw.,jakich może żądać
zam.od wyk. oraz rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie spos.
Sporządz.i przekaz.inform.oraz wymagań techn. dla dok.Elektr.oraz śr.komunik.elektron.w
postęp.o udzielenie zam. Publ.lub konkursie.
6.Of. musi zawierać następujące ośw. i dok.:
1)form.Of.wraz z wymaganymi zał.,sporządzony wg wzoru for. Of. Stan.zał.nr 1 do SWZ. W
przypadku złożenia of.na innym for.niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie
wymagane inf.określone w tym zał. Dok. nie podlega uzup;
2) aktualne na dzień składania ofert ośw.o spełnianiu warunków udziału w postęp.oraz o braku
podst.do wykl.z postęp.,o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp - zgodnie z zał.nr 2 do SWZ.
Ośw.składają odrębnie: Wyk./każdy spośród wyk.wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.W
takim przypadku ośw.potwierdza brak podstaw wykluczenia Wyk.oraz spełnianie warunków
udziału w post.w zakresie, w jakim każdy z wyk.wykazuje spełnianie war. udziału w post.
3)Aktualne na dzień składania ofert ośw.o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zał.nr 2a do SWZ(wyp.podmiot trzecizałączyć
w przypadku poleganiu na zdolnościach podm.udostęp.zasoby). Wyk., w przypadku
polegania na zdoln.lub sytuacji podm.udostępn.zasoby, przedstawia, wraz z ośw., o którym
mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp także ośw.podmiotu dostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykl.tego podm. oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postęp.lub
kryt.selekcji, w zakresie, w jakim
wyk.powołuje się na jego zasoby.
4) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych
podmiotów, wg załącznika nr 3 do SWZ (wypełnia podmiot trzeci- załączyć w przypadku
poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby). Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
5) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych
dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy
załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.