Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
643z dziś
5085z ostatnich 7 dni
20160z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wycinka drzew

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wycinka drzew

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
emiiia.kowalska@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: ,,Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. - obszar NW Sulęcin, NW Kostrzyn nad Odrą, NW Gorzów Wlkp."
a) Teren Nadzoru Wodnego w Sulęcinie:
1) 2 szt. z gat. topola kanadyjska , 1 szt. z gat. brzoza brodawkowata - Kanał Deszczański, działka nr 162, obręb Łagodzin, gm. Deszczno
b) Teren Nadzoru Wodnego w Kostrzynie nad Odrą:
1) 4 szt. z gat. klon pospolity, 2 szt. z gat. olsza czarna ( 1 szt. pięciopniowa, 1 szt. dwupniowa) - rzeka Ośnianka w km. 19+310, 19+335, 19+343, 19+355, 19+388, 19+432, dz. nr 255, obręb Ośno Lubuskie, gm. Ośno Lubuskie
c) Teren Nadzoru Wodnego w Gorzowie Wielkopolskim:
1) 1 szt. z gat. wiąz - rzeka Witniczanka w km. 3+250, dz. nr ew. 1347, m. Witnica, gm. Witnica

Część nr 2: ,,Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. - obszar NW Międzyrzecz"
1) 9 szt. z gat. olcha - jezioro Kursko, dz. nr 507/2, obręb Kursko, gm. Międzyrzecz
2) 1 szt. z gat. olcha - rzeka Paklica, dz. nr 426, obręb Międzyrzecz-2, gm. Międzyrzecz
3) 3 szt. z gat. olcha - jezioro Kochle, dz. nr 1573, obręb Pszczew, gm. Pszczew
4) 2 szt. z gat. olcha - Rakownik (rzeka Paklica), dz. nr 170/1, obręb Lubrza, gmina Lubrza

97546,00

CPV: 77211400-6

Dokument nr: 2021/BZP 00120733, PO.ROZ.2810.45.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7879,Wycinka-drzew-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Gorzowie-Wlkp.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.przetargi.wody.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1 Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
1.2 LINK BEZPOŚREDNI DO POSTĘPOWANIA:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7879,Wycinka-drzew-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Gorzowie-Wlkp.html
1.3 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
1.4 Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
1.5 Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
1.6 Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ"), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
1.7 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
1.8 Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
1.9 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
1.10 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy Ul. Żelaznej 59A,
00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl lub riod.poznan@wody.gov.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania PO.ROZ.2810.45.2021 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane przez okres wskazany w art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem pozostałych wymagań prawnych, w tym okresów przechowywania wskazanych przez instytucje biorące udział w dofinansowaniu oraz w przepisach dotyczących przechowywania dokumentacji do celów rozliczeniowych i archiwalnych;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 11:00
Miejsce składania ofert: platforma przetargowa: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7879,Wycinka-drzew-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Gorzowie-Wlkp.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.