Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
789z dziś
5312z ostatnich 7 dni
18408z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką części niskiej budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką części niskiej budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o
UL. JAGIELLOŃCZYKA 16
14-200 Iława
powiat: iławski
itbs.ilawa@pro.onet.pl
https://itbs-ilawa.logintrade.net/zapytania_email,51957,278c8907f5e54b14373b592b826f4439.html
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Iława
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku mieszkalnego przy Ul. Wiejskiej 2A w Iławie wraz z rozbiórką części niskiej budynku.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja budynku mieszkalnego przy Ul. Wiejskiej 2A w Iławie wraz z rozbiórką części niskiej budynku.
Zakres rzeczowy obejmuje:
W ramach remontu i przebudowy przewiduje się w ramach jednego zadania i w jednej procedurze zamówień w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj" wykonać:
a) Dokumentację projektową niezbędną do wykonania zamówienia (dokumentacja projektowa branży sanitarnej i branży architektonicznej wraz z uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków)
b) Dokumentacja geodezyjna powykonawcza po rozbiórce budynku i wykonaniu przyłącza cieplnego;
c) Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania powierzchni strychu na lokal mieszkalny wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i złożenia dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Iławie;
d) Robót budowlanych obejmujących remont
1) CZĘŚĆ NISKA:
Budynek do rozbiórki - kubatura: 1.491,90 m2

Część niska budynku posiada jedną kondygnację nadziemną, nie posiada podpiwniczenia. Budynek murowany z cegły ceramicznej pełnej, stropodach drewniany z pokryciem papą asfaltową. Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku, decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Należy ustanowić kierownika rozbiórki a po wykonanej rozbiórce należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Podczas rozbiórki należy odzyskać część materiałów rozbiórkowych takich jak: stolarkę okienną i drzwiową w dobrym stanie technicznym oraz inne elementy budynku nadające się do ponownego wbudowania (wg wskazania zamawiającego). Należy również odzyskać cegłę z rozbiórki budynku w celu uzupełnień murów w części wysokiej. Po wykonaniu rozbiórki budynku teren należy uprzątnąć i zrekultywować. Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania należy wywieźć oraz poddać utylizacji.

2) CZĘŚĆ WYSOKA:
Budynek do modernizacji w zakresie remontu elewacji, wymiany okien, wykonania instalacji c.o. i c.w.u. oraz węzła cieplnego wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Część wysoka budynku posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz strych i jedną kondygnację podziemną, podpiwniczony całkowicie. Dach wielospadowy o dużym kącie nachylenia, pokryty dachówką ceramiczną - stan techniczny dobry, po wymianie pokrycia i przemurowaniu kominów ponad dachem. Budynek posiada jedną klatkę schodową o konstrukcji drewnianej. Na dwóch kondygnacjach mieszkalnych znajdują się po dwa lokale mieszkalne. Na kondygnacji ostatniej powierzchnia strychowa zostanie zaadaptowana na lokal mieszkalny z uwzględnieniem niezbędnego dojścia do istniejącego wyłazu dachowego. Razem liczba mieszkań z adaptacją strychu będzie wynosić 5 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SWZ II. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 71320000-7, 45000000-7, 45110000-1, 45111000-8, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9-, 45331000-6, 45420000-7, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00120638, 6/PN-1/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://itbs-ilawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://itbs-ilawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego);
a. Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31. Mozilla Firefox 26. Opera 18;
b. lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c. c)system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) pozostałem wymagania techniczne:
a. dostęp do sieci Internet
b. obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLhttp Request -ajax
c. włączona obsługa JavaScript
d. zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e. zainstalowany Acrobat Reader
f. zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java -Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy;
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w polu Zamawiający informuję, że szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje sie w SWZ X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITBS-ZGL Sp. z o.o., z siedzibą w Iławie przy Ul. Jagiellończyka 16 6, 14-200 Iława, z którą można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: itbs.ilawa@pro.onet.pl lub telefonicznie pod nr 89 648 45 35.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 663 758 916 lub adresem email: admin@itbs-ilawa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w polu Zamawiający informuje, że szczegółowy dotyczące obowiązku informacyjnego RODO znajdują się w SWZ Ochrona danych osobowych
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczoną ilość znaków w polu Zamawiający informuje, że szczegółowy dotyczące obowiązku informacyjnego RODO znajdują się w SWZ Ochrona danych osobowych

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://itbs-ilawa.logintrade.net/zapytania_email,51957,278c8907f5e54b14373b592b826f4439.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 09:00
Miejsce składania ofert: https://itbs-ilawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 6/PN-1/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 2A w Iławie wraz z rozbiórką części niskiej budynku.
Zakres rzeczowy obejmuje:
W ramach remontu i przebudowy przewiduje się w ramach jednego zadania i w jednej procedurze zamówień w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj" wykonać:
a) Dokumentację projektową niezbędną do wykonania zamówienia (dokumentacja projektowa branży sanitarnej i branży architektonicznej wraz z uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków)
b) Dokumentacja geodezyjna powykonawcza po rozbiórce budynku i wykonaniu przyłącza cieplnego;
c) Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania powierzchni strychu na lokal mieszkalny wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i złożenia dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Iławie;
d) Robót budowlanych obejmujących remont
1) CZĘŚĆ NISKA:
Budynek do rozbiórki - kubatura: 1.491,90 m2

Część niska budynku posiada jedną kondygnację nadziemną, nie posiada podpiwniczenia. Budynek murowany z cegły ceramicznej pełnej, stropodach drewniany z pokryciem papą asfaltową. Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku, decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Należy ustanowić kierownika rozbiórki a po wykonanej rozbiórce należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Podczas rozbiórki należy odzyskać część materiałów rozbiórkowych takich jak: stolarkę okienną i drzwiową w dobrym stanie technicznym oraz inne elementy budynku nadające się do ponownego wbudowania (wg wskazania zamawiającego). Należy również odzyskać cegłę z rozbiórki budynku w celu uzupełnień murów w części wysokiej. Po wykonaniu rozbiórki budynku teren należy uprzątnąć i zrekultywować. Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania należy wywieźć oraz poddać utylizacji.

2) CZĘŚĆ WYSOKA:
Budynek do modernizacji w zakresie remontu elewacji, wymiany okien, wykonania instalacji c.o. i c.w.u. oraz węzła cieplnego wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Część wysoka budynku posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz strych i jedną kondygnację podziemną, podpiwniczony całkowicie. Dach wielospadowy o dużym kącie nachylenia, pokryty dachówką ceramiczną - stan techniczny dobry, po wymianie pokrycia i przemurowaniu kominów ponad dachem. Budynek posiada jedną klatkę schodową o konstrukcji drewnianej. Na dwóch kondygnacjach mieszkalnych znajdują się po dwa lokale mieszkalne. Na kondygnacji ostatniej powierzchnia strychowa zostanie zaadaptowana na lokal mieszkalny z uwzględnieniem niezbędnego dojścia do istniejącego wyłazu dachowego. Razem liczba mieszkań z adaptacją strychu będzie wynosić 5 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SWZ II. Opis przedmiotu zamówienia:
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1.) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zadania (umowa/kontrakt) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez ,,zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia" rozumieć należy wykonanie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu budynków będących pod ochroną konserwatorską o wartości robót budowlanych min. 250.000,00 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VI ust. 1 SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VI ust. 4 pkt 2) SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego wykazu (załącznika nr 5 do SWZ) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
4.2.) będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia:
a) Kierownik budowy i rozbiórki w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z doświadczeniem na obiektach zabytkowych posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
b) Konserwator dzieł sztuki posiadający uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich
c) Kierownik robót branży sanitarnej posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji sanitarnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności;
d) Kierownik robót branży elektrycznej posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji elektrycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności;
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, o którym mowa w §VI ust. 1 SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VI ust. 4 pkt 3 SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z załącznikiem nr 5 a-b do SWZ). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że wymaga, aby osoby wskazane w załączniku nr 5 a-b do SWZ brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika budowy ww. specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień dla poszczególnych branż.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawcę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument przedstawia każdy wykonawca we własnym imieniu).
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 5), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 5), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy . Termin, o którym mowa w ust.5 stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; - załącznik nr 5 do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5A do SWZ;
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 5B do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na każdą część, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy - do chwili jej podpisania.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millennium S.A. 84 1160 2202 0000 0000 6192 1958.
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia..
9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji i rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
11. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia na kolejne okresy. W takim przypadku z treści dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż pieniądz musi wynikać spełnienie warunku, o którym mowa w art.452 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.
13. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.