Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
5032z ostatnich 7 dni
19013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego wraz z rozładowaniem, plantowaniem i...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego wraz z rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Dojlidy
Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 75
15-111 Białystok
powiat: Białystok
85 743 68 75
dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dojlidy/proceedings
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 85 743 68 75
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego do leśnictw Nadleśnictwa Dojlidy wraz z rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: ,,DOSTAWA kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego do leśnictw Nadleśnictwa Dojlidy wraz z rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem"
2. Lokalizacja inwestycji: leśnictwa Mostek, Rybniki, Ponikła, Szaciły, Katrynka, Zielona, Antoniuk, Solnicki Las, Suraż, Majówka.
3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: DOSTAWA kruszywa
4. Zakres zamówienia obejmuje: dostawę kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego
Leśnictwo / Kruszywo drogowe - destrukt betonowy [ tony] / Kruszywo naturalne - żwir [ tony]:
Mostek / 130 / 234,
Rybniki / 234 / 390,
Ponikła / 130 / 182,
Szaciły / 52 / 156,
Katrynka / 78 / 130,
Zielona / 260 / 0,
Antonuk / 104 / 182,
Solnicki Las /208 / 0,
Suraż / 52 / 78,
Majówka / 260 / 130,
Razem : Kruszywo drogowe - destrukt betonowy [ tony] = 1508 / Kruszywo naturalne - żwir [ tony] = 1482.
5. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w załączniku nr 9 - Przedmiar robót
6. Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w postępowaniu,
b) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),
c) pokrycie wszelkich kosztów i opłat z tytułu uzbrojenia terenu itp. ,
d) wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,
f) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy,
g) zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego,
h) odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji - należy gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystać gospodarczo lub odprowadzić na składowisko komunalne,
i) odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji - należy gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów

CPV: 45000000-7, 45233120-6

Dokument nr: 2021/BZP 00120694, SA.270.104.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dojlidy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa przy użyciu Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dojlidy oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy. 2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji "Komunikaty". 3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania elektronicznych dokumentów lub oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z ,,Platformy" pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" oraz w Regulaminie korzystania z platformy, dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
2. Wymagania dotyczące połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Wykonawca, przystępując do postępowania akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, powinien zapoznać i stosować się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod wskazanym wyżej linkiem.
4. Sposób sporządzania i przekazywania ofert, dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 7 SWZ oraz pełnomocnictw, szczegółowo reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, a przy komunikacji wielkość pliku to max 500 MB.
8. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny
być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf . W celu kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip , .7Z .
10. Wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym wynosi max. 10MB, a plików podpisywanych w aplikacji eDoApp wynosi maksymalnie 5MB.
11. Szczegóły zostały opisane w pkt. 8. SWZ - INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ oraz pkt. 9 SWZ - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Dojlidy Ul. Aleja 1000-Lecia Państwa Polskiego 75, 15-111 Białystok, zwany dalej Administratorem, tel.: 85 743 68 75 , e-mail: dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10
RODO, mogą być dopuszczone osoby posiadające upoważnienie. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem oraz rozstrzygnięciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również w celu zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także udokumentowania niniejszego postępowania i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ustawy PZP. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art.
78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień pkt 7, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe. Osoba, której dane osobowe dotyczą, pozyskane w związku z prowadzeniem tego postępowania, ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO, do sprostowania swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników; do żądania od Zamawiającego - ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawiera pkt. 20 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dojlidy/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ załacznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dojlidy

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Wymagania:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04 sierpnia 2021 roku do godziny 9.00 .
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Numer konta: 61 2030 0045 1110 0000 0425 7210, z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 10.2 ppkt 2) do 4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6. Treść gwarancji wadialnej /poręczenia musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP,
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią jako zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.104.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 183844,38 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: ,,Dostawa kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego do leśnictw Nadleśnictwa Dojlidy wraz z rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem"
2. Lokalizacja inwestycji: leśnictwa Mostek, Rybniki, Ponikła, Szaciły, Katrynka, Zielona, Antoniuk, Solnicki Las, Suraż, Majówka.
3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: Dostawa kruszywa
4. Zakres zamówienia obejmuje: dostawę kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego
Leśnictwo / Kruszywo drogowe - destrukt betonowy [ tony] / Kruszywo naturalne - żwir [ tony]:
Mostek / 130 / 234,
Rybniki / 234 / 390,
Ponikła / 130 / 182,
Szaciły / 52 / 156,
Katrynka / 78 / 130,
Zielona / 260 / 0,
Antonuk / 104 / 182,
Solnicki Las /208 / 0,
Suraż / 52 / 78,
Majówka / 260 / 130,
Razem : Kruszywo drogowe - destrukt betonowy [ tony] = 1508 / Kruszywo naturalne - żwir [ tony] = 1482.
5. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w załączniku nr 9 - Przedmiar robót
6. Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w postępowaniu,
b) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),
c) pokrycie wszelkich kosztów i opłat z tytułu uzbrojenia terenu itp. ,
d) wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,
f) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy,
g) zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego,
h) odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji - należy gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystać gospodarczo lub odprowadzić na składowisko komunalne,
i) odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji - należy gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 25 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,
2. Zamówienia, o których mowa w pkt. 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3. Zamówienia, o których mowa w pkt. 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga 60 %,
2) Gwarancja (G) - waga 40%.
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
cena oferowana najniższa brutto
C = ------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej brutto
2) W ramach kryterium ,,Gwarancja" ocena dokonana zostanie według wzoru:

okres udzielonej gwarancji w miesiącach w badanej ofercie
G= ---------------------------------------------------------------------------------------- x 40
84
przy czym punkty zostaną przyznane ofertom zawierającym okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy - do 84 miesięcy.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (C+ G).
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy PZP:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP zamawiający wykluczy wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (dalej: ,,KK", tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.),
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
c) o którym mowa w art. 228 - 230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.),
d) finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o który mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremnienia lub utrudniania stwierdzenia przestępnego przechodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mającej na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym w art. 108 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP;
3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
8) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. W postepowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł,
b) posiada na rachunku środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 18 000 zł.

2) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej dwie odrębne roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji dróg. Wartość każdej z wymaganych robót - nie może być mniejsza niż 100 000 złotych brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zdolnością techniczną lub zawodową tj. :
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z wykształceniem wyższym technicznym, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (teks jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U z 2020 r., poz. 220).
Wykonawca musi wskazać osoby, którymi dysponuje i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
3) Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym udział w postępowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia"/"nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdziale 7.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.2 wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w pkt 5.1.
6. Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany, w terminie nie krótszym niż 10 dni, do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia: 1) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z zamówieniem 2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-ce przed jej złożeniem. 3) Wykaz robót budowlanych (zał.3). 4) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym w pkt. 7.1SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 5.1SWZ (zał.4). 3. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie to musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób i okres wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi zał. 6. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 7.1, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację innych podmiotów, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 4. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie ZP. 5. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum): 1) w formularzu oferty należy wskazać imiona i nazwiska, firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z treści pełnomocnictwa - załączonego do oferty - powinno wynikać, że wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; 3) oświadczenia-zał.5 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 4) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane; w takim przypadku wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania i udzielenie zamówienia Wykonawca dołączy do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunkówa. udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 5.2, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 3 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, tj. referencji lub innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn nienależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
4) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym w pkt. 7.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 5.1 SWZ (załącznik nr 4 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04 sierpnia 2021 roku do godziny 9.00 .
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Numer konta: 61 2030 0045 1110 0000 0425 7210, z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 10.2 ppkt 2) do 4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6. Treść gwarancji wadialnej /poręczenia musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP,
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią jako zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać imiona i nazwiska, firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z treści pełnomocnictwa - załączonego do oferty - powinno wynikać, że wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
3) oświadczenia - załącznik nr 5 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
4) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane; w takim przypadku wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
2. Termin zakończenia robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie (wydłużeniu) w przypadku:
1) Przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
2) Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych;
3) Dokonywania zmian w dokumentacji technicznej;
4) Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonywanie robót, w szczególności powódź, deszcz, pożar; strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu;
5) Wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych.
3. Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić, jeżeli na skutek wystąpienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności nie jest możliwe
wykonanie umowy w przewidzianym terminie. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2, termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności.
4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga 60 %,
2) Gwarancja (G) - waga 40%.
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
cena oferowana najniższa brutto
C = ------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej brutto
2) W ramach kryterium ,,Gwarancja" ocena dokonana zostanie według wzoru:

okres udzielonej gwarancji w miesiącach w badanej ofercie
G= ---------------------------------------------------------------------------------------- x 40
84
przy czym punkty zostaną przyznane ofertom zawierającym okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy - do 84 miesięcy.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (C+ G).
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.