Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
777z dziś
5300z ostatnich 7 dni
18396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont instalacji elektrycznej wraz z częściową wymianą posadzek

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont instalacji elektrycznej wraz z częściową wymianą posadzek

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Tychy
Niepodległości 49
43-100 Tychy
powiat: Tychy
+48 327763807
zamowienia@umtychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 327763807
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont instalacji elektrycznej wraz z częściową wymianą posadzek w budynku będącego siedzibą Niepublicznego Przedszkola Promyk przy Ul. Elfów 7 w Tychach -
III postępowanie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla zakresu określonego dokumentacją projektową ,,Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych" aut. ENERGOPRO inż. Mariusz Strojny oraz dokumentacją wykonawczą ,,Remont posadzek parkietowych w części pomieszczeń budynku stanowiącego siedzibę Niepublicznego Przedszkola Promyk" aut. mgr inż. Kamila Mzyka.

Zakres obejmuje m.in.:
- wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem,
- przeniesienie układów pomiaru energii elektrycznej na zewnątrz budynku, zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- wymianę części opraw oświetleniowych,
- wymianę instalacji dzwonkowej wraz z osprzętem,
- wymianę instalacji okablowania strukturalnego,
- wymianę instalacji alarmowej wraz z osprzętem,
- demontaż istniejących posadzek parkietowych oraz listew w czterech pomieszczeniach: sale dla dzieci (razem około 180 m2), usunięcie wierzchniej warstwy posadzki betonowej zanieczyszczonej subitem (razem około 180 m2),
- wykonanie szybkoschnącej wylewki wyrównawczej rzędną podłogi pod nowe okładziny posadzkowe z parkietu dębowego, klasy II/III, o min. wymiarach 22x70x450 mm (Klepka parkietowa - razem około 180 m2),
- montaż nowych listew przypodłogowych z drewna litego dębowego o wysokości 5 cm. - około 113 mb,
- wymianę drzwi wraz z ościeżnicami o wymiarach 70 x200cm oraz 80 x200 cm,
- kompleksowe roboty wykończeniowe po pracach instalacyjnych i montażowych
we wszystkich pomieszczeniach: tynkowanie po zaprawieniu bruzd w ścianach, szpachlowanie, malowanie - ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach.
Kolorystyka - do uzgodnienia z Dyrekcją placówki (sufity, pomieszczenia piwniczne - białe).
W pomieszczeniach kuchennych - po pracach elektrycznych - położenie glazury
na ścianach (kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcją placówki; płytki ścienne, polerowane grubość: min. 9 mm, typ: bazowe, materiał: gres, wym. min 25x25). Ponadto obróbki ościeży drzwi po demontażach futryn itp.
Powłoki malarskie: kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcją placówki. Na piętrze - farby lateksowe. W pomieszczeniach piwnicznych - farby akrylowe (kolor biały).

Zaznacza się, że Przedszkole Niepubliczne Promyk jest zamknięte dla dzieci do końca sierpnia. Od września do przedszkola wracają wszystkie 4 grupy. Należy uwzględnić prace budowlane przy funkcjonującej placówce z udostępnieniem od września kuchni, ciągów komunikacyjnych i co najmniej dwóch dużych sal.

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00120772, RZP.271.36.2021.AW

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa siędrogą elektroniczną przy użyciu niniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku"
oraz,,Formularz do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publiczne (ePUAP).
4.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularz do komunikacji"wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty,wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tychach, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@umtychy.pl;
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129), dalej ,,ustawa Pzp".
5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w
okresie wskazanym przepisami prawa.
6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane,mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących
wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;
9. Osoba udostępniająca dane posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16RODO prawo do sprostowania swoich danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11.Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot, udostępniający zasoby składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
(załącznik nr 1 do SWZ/załącznik nr 2a do SWZ).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 10:30
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również naminiPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawcówna miniPortalu , w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Wymagania:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 PLN).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP oraz art. 98 ust. 2 PZP.
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego:
Rachunek: 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW

2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 4 ppkt 2) do 4):
- dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
- dokument winien wskazywać wszystkich członków konsorcjum, w sytuacji wspólnego składania oferty przez wykonawców,
- wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.36.2021.AW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla zakresu określonego dokumentacją projektową ,,Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych" aut. ENERGOPRO inż. Mariusz Strojny oraz dokumentacją wykonawczą ,,Remont posadzek parkietowych w części pomieszczeń budynku stanowiącego siedzibę Niepublicznego Przedszkola Promyk" aut. mgr inż. Kamila Mzyka.

Zakres obejmuje m.in.:
- wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem,
- przeniesienie układów pomiaru energii elektrycznej na zewnątrz budynku, zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- wymianę części opraw oświetleniowych,
- wymianę instalacji dzwonkowej wraz z osprzętem,
- wymianę instalacji okablowania strukturalnego,
- wymianę instalacji alarmowej wraz z osprzętem,
- demontaż istniejących posadzek parkietowych oraz listew w czterech pomieszczeniach: sale dla dzieci (razem około 180 m2), usunięcie wierzchniej warstwy posadzki betonowej zanieczyszczonej subitem (razem około 180 m2),
- wykonanie szybkoschnącej wylewki wyrównawczej rzędną podłogi pod nowe okładziny posadzkowe z parkietu dębowego, klasy II/III, o min. wymiarach 22x70x450 mm (Klepka parkietowa - razem około 180 m2),
- montaż nowych listew przypodłogowych z drewna litego dębowego o wysokości 5 cm. - około 113 mb,
- wymianę drzwi wraz z ościeżnicami o wymiarach 70 x200cm oraz 80 x200 cm,
- kompleksowe roboty wykończeniowe po pracach instalacyjnych i montażowych
we wszystkich pomieszczeniach: tynkowanie po zaprawieniu bruzd w ścianach, szpachlowanie, malowanie - ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach.
Kolorystyka - do uzgodnienia z Dyrekcją placówki (sufity, pomieszczenia piwniczne - białe).
W pomieszczeniach kuchennych - po pracach elektrycznych - położenie glazury
na ścianach (kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcją placówki; płytki ścienne, polerowane grubość: min. 9 mm, typ: bazowe, materiał: gres, wym. min 25x25). Ponadto obróbki ościeży drzwi po demontażach futryn itp.
Powłoki malarskie: kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcją placówki. Na piętrze - farby lateksowe. W pomieszczeniach piwnicznych - farby akrylowe (kolor biały).

Zaznacza się, że Przedszkole Niepubliczne Promyk jest zamknięte dla dzieci do końca sierpnia. Od września do przedszkola wracają wszystkie 4 grupy. Należy uwzględnić prace budowlane przy funkcjonującej placówce z udostępnieniem od września kuchni, ciągów komunikacyjnych i co najmniej dwóch dużych sal.

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6.2 Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
o zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - NIE DOTYCZY;
o uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - NIE DOTYCZY;
o sytuacji ekonomicznej lub finansowej - NIE DOTYCZY;
o zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wymagane jest wykonanie jednej roboty budowlanej (będącej przedmiotem jednej umowy) obejmującej swoim zakresem instalacje elektryczne o wartości minimum 80 000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia osoby/osób:
- z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
- z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2 Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
o zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - NIE DOTYCZY;
o uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - NIE DOTYCZY;
o sytuacji ekonomicznej lub finansowej - NIE DOTYCZY;
o zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wymagane jest wykonanie jednej roboty budowlanej (będącej przedmiotem jednej umowy) obejmującej swoim zakresem instalacje elektryczne o wartości minimum 80 000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia osoby/osób:
- z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
- z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
13.9 Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ),
2. Oświadczenia (załącznik nr 2/2a do SWZ),
3. Dowód wpłaty wadium,
4. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy,
o W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
o Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. JEŚLI DOTYCZY - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 2b do SWZ),
6. JEŚLI DOTYCZY - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 PLN).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP oraz art. 98 ust. 2 PZP.
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego:
Rachunek: 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW

2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 4 ppkt 2) do 4):
- dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
- dokument winien wskazywać wszystkich członków konsorcjum, w sytuacji wspólnego składania oferty przez wykonawców,
- wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2PZP, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3. i 4., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego,obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
3. Warunki zmiany są następujące:
3.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 projektowanych postanowień umowy jedynie w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia siły wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć (np. intensywne opady atmosferyczne deszczu, śniegu, gradu, huragan), wystąpienie w terminie realizacji umowy niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację robót zgodnie z procesem technologicznym (np. nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, temperatura uniemożliwiająca krzepnięcie betonu, powłok syntetycznych, prowadzenia robót ziemnych), a także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej,
b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. spowodowany stanem wyjątkowym, embargiem, epidemią, stanem klęski żywiołowej nieprzewidziany brak dostępu do materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
c) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
d) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),
e) opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak również w terminach adekwatnych na ich uzyskanie, kiedy terminy te nie wynikają z przepisów prawa,
f) w razie konieczności dokonania zmiany dokumentacji budowlano - wykonawczej w oparciu o którą ma być wykonany przedmiot umowy, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że dokumentacja ta zawiera błędy, braki lub wady,
g) w razie zlecenia dodatkowych prac na podstawie art. 455 PZP albo innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
3.2 Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa w pkt 3.1 będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy.
3.3 W przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3.1, strony ustalają nowe terminy wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najmniej okresowi przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy a w przypadku, o którym mowa w lit. g) okresowi wykonywania robót.
3.4 Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej (aneksu podpisanego przez obie strony) pod rygorem nieważności.
3.5 W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, sporządzony zostanie aneks do umowy uwzględniający zmianę wynagrodzenia wykonawcy.
3.6 W przypadku zmiany Kierownika Budowy w trakcie realizacji zadania wymaga się, aby kolejna osoba wskazana przez Wykonawcę posiadała kwalifikacje nie gorsze niż osoba poprzednio wskazana w ofercie, a zmiana osoby Kierownika Budowy nie wpłynęłaby na ocenę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.