Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji technologicznej, elektrycznej i AKPiA na...

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji technologicznej, elektrycznej i AKPiA na oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ropa
Ropa 733
38-312 Ropa
powiat: gorlicki
tel/fax (0-18) 353-40-14, 353-40-17, tel. 533 533 942
gmina@eu-ropa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Ropa
Wadium: 13.000,00 zł
Nr telefonu: tel/fax (0-18) 353-4
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia:
,,Modernizacja istniejącego reaktora wraz z dostawą drugiego reaktora na
oczyszczalni ścieków w Ropie w ramach zadania Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Ropa -- Etap II".
Zamówienie publiczne opisane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym dofinansowane jest
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.
Zakres i opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji
technologicznej, elektrycznej i AKPiA na istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej
w miejscowości Ropa, gmina Ropa, powiat gorlicki na działce ewidencyjnej nr 469, celem
zwiększenia jej przepustowości z obecnych Qśrd = 250 m3/d do Qdśr = 500 m3/d.
2. Zamówienie obejmuje:
-- sporządzenie projektu wykonawczego rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie
instalacji technologicznych, elektrycznych i AKPiA,
-- wykonanie, na podstawie powyższych projektów robót montażowych,
-- dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia,
-- wymianę części istniejących i wyeksploatowanych urządzeń i elementów wyposażenia,
-- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych
z oddaniem do eksploatacji nowych instalacji i urządzeń,
-- wykonanie rozruchu instalacji,
-- przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni,
-- dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń dlanowych obiektów i instalacji,
-- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
-- oznakowanie instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych,
-- nadzór autorski projektanta,
-- sporządzenie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ilości ścieków
oczyszczonych do 500 m3/d.
3. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową
zawierającą 4 egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbędnych branż
umożliwiających prawidłową realizację inwestycji.
4. Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, poza egzemplarzami wydrukowanymi,
również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
5. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością,
zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, zawartą umową oraz uzgodnieniami dokonanymi
z Zamawiającym w trakcie realizacji robót.
6. Zamawiający posiada decyzję środowiskową, która uwzględnia planowaną obecnie rozbudowę
oczyszczalni ścieków. Wykonawca będzie musiał uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne na
zrzut większej ilości ścieków oczyszczonych do 500 m3/d. W związku z tym, w ofercie należy
uwzględnić koszty związane ze sporządzeniem operatu do nowego pozwolenia
wodnoprawnego
7. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu
zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty
i wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające
z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.
Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do
przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących
przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy
z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca.
8. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys ofertowy. Kosztorys ma
charakter poglądowy i nie rodzi skutków prawno -- finansowych dla stron, a jedyną cena
wiążącą oferenta jest kwota wpisana w formularz ofertowy (zał. nr 1) sporządzona na
podstawie całości dokumentacji niniejszego zapytania. Odstępstwa kosztorysów od
przedmiarów nie będą skutkowały odrzuceniem oferty.
9. Równoważność materiałów:
a) W treści niniejszego Zapytania wraz z załącznikami mogą występować nazwy własne, znaki
towarowe lub charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można
dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry
urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty
wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi
Wykonawca. Zwrot ,,równoważne" oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez
Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert
opartych na równoważnych ustaleniach, po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych
opisywanym w dokumentacji projektowej o parametrach nie gorszych od wymaganych.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które
uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca
proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi stosowne
dokumenty zawierające dane techniczne obrazujące, że proponowany element zamienny
spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz
z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do
zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia.
c) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz
uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym
poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian.
d) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu
urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, np. atest PZU,
deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta,
zawierająca wszystkie parametry techniczno -- eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy
urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego.

CPV: 71000000-8, 71300000-1, 71320000-7, 45000000-7, 45231000-5

Dokument nr: RLIŚ.271.4.2021

Otwarcie ofert: 3. Termin otwarcia ofert: 3 sierpnia 2021 r., godz. 10:30.
4. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 3 sierpnia 2021 r., godz. 10:00.
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, dziennik podawczy lub
za pośrednictwem poczty
e-mail: gmina@eu-ropa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
1. Całość zamówienia należy wykonać do dnia 15 grudnia 2021 r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi
zamawiającego.
Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym, celem prawidłowego przygotowania oferty.
Tryb udzjelenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulacjami
wewnętrznymi zamawiającego.
2. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym, udzielanym przez zamawiającego
sektorowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą Pzp".
3. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp.
4. Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 2) Pzp do niniejszego postępowania nie mają zastosowania
przepisy ustawy Pzp.
5. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.
2. Rozliczenia z Wykonawcą nastąpi 1 (jedną) fakturą po wykonaniu wszystkich robót przez
Wykonawcę, zaakceptowanych przez Zamawiającego podpisanym protokołem odbioru
końcowego.
3. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu ^strukturyzowane faktury w sposób
elektroniczny za pośrednictwem platformy, a Zamawiający jest zobowiązany do ich odbierania
zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.
4. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
2.1. posiadają niezbędna wiedze i doświadczenie:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy --
w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie
bądź rozbudowie oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto oraz załączy
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą zapytania, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
5. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:
5.1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego
zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ppkt 5.2. poniżej.
5.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego
później niż do końca dnia w którym upływa polowa wyznaczonego terminu składania ofert
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
5.3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w ppkt 5.2, po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.
5.4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem i
treść pytań wraz z wyjaśnieniem umieści na swojej stronie internetowej
https://bip.malopolska.pl/ugropa bez wskazania źródła zapytania.
5.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających pisemności
postępowania.
5.6. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym
zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę
upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian w
ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną
poinformowani Wykonawcy.
Wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 13.000,00
zł (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 zł).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
a) doszło do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
c) wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
d) oferta wykonawcy została odrzucona;
e) zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek banków)' Zamawiającego
nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gorlicach,
z dopiskiem ,,Modernizacja istniejącego reaktora wraz z dostawą drugiego reaktora na
oczyszczalni ścieków w Ropie w ramach zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Ropa -- Etap II".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę, bez potwierdzania tych okoliczności;
b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Ropa
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
h) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
4.3. Wykonawca może wycofać ofertę przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem
zawiadomienia Zamawiającego w sposób określony w pkt 2 ppkt 2.1 lub 2.2. z zawarciem
informacji "wycofanie".
5. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także informacje dotyczące cen i warunków gwarancji.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej:
https://bip.malopolska.pl/ugropa informację z otwarcia ofert, zawierającą dane, o których
mowa w pkt 7.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie oferty
oznaczonej niezgodnie z powyższym opisem.
Rozdział XII
Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, w następujących sytuacjach:
1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Została złożona przez Wykonawcę:
a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym
lub
b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
3. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
6. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Kontakt:
5.7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach związanych z przedmiotem postępowania: Jadwiga Kiełbasa, tel.: (0-18) 353-
40-14, 353-40-17
b) w sprawach formalno -- prawnych -- Piotr Mazur - tel. 533 533 942.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.