Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
336z dziś
4872z ostatnich 7 dni
19066z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowo-budowlanych kwater/lokali mieszkalnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych kwater/lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie
Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
powiat: Warszawa
68 411 96 09
dzp.zg@amw.com.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/271642
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 68 411 96 09
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót remontowo-budowlanych kwater/lokali mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 1 zamówienia - Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Wędrzyn 48C/1, 46A/2, 53A/6
2.. Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i udzielenia 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a i 1b do SWZ

1. Część nr 2 zamówienia - Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Wędrzyn 42A/10, 42B/3, 42C/5
2.. Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i udzielenia 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a i 1b do SWZ

1. Część nr 3 zamówienia - Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowościach: Międzyrzecz, Sulęcin
2.. Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i udzielenia 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a i 1b do SWZ

1. Część nr 4 zamówienia - Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowościach: Czerwieńsk, Głogów, Sulechów, Świętoszów.
2.. Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i udzielenia 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a i 1b do SWZ

1. Część nr 5 zamówienia - Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Zielona Góra.
2.. Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i udzielenia 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a i 1b do SWZ

CPV: 45453000-7, 45310000-3, 45330000-9-, 45420000-7, 45330000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00120730, DZP-OZ.2610.232.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,,Platforma" lub ,,Platforma Zakupowa") pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl , która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, za wyjątkiem przypadków wskazanych w SWZ. Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylko i wyłącznie przy użyciu Platformy. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
3. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce ,,Postępowania", dalej ,,Lista postępowań otwartych" wykonawca wybiera niniejsze postępowanie o nr DZP-OZ.2610.232.2021 oraz korzystając z polecenia ,,Zgłoś się do udziału w postępowaniu" przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania
do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy.
Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce ,,Załączniki" przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia ,,Pobierz". W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie ,,Pobierz paczkę", a następnie ,,Pobierz wszystkie załączniki organizatora".
5) Zakładka ,,Załączniki" służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
6) Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
7) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
5. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje składane za pośrednictwem Platformy, należy wczytać jako załączniki, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce ,,Pomoc" - ,,Instrukcje".
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składające się na ofertę (składane przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert), przekazywane są na Platformę przy użyciu zakładki ,,Załączniki".
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po terminie składania ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są na Platformę przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje". Ciąg dalszy w sekcji IX - Pozostałe informacje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy Ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 WarszawaAdministrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, Ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych";Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;W odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;Posiada Pan/i:ona podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących;ona podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.ona podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.oprawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/u:ow związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;oprawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;ona podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/u obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/271642
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 10:00
Miejsce składania ofert: https://amw.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.