Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z instalacją systemu telewizji przemysłowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa wraz z instalacją systemu telewizji przemysłowej

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
Aleja Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 797529578
elwira.grotek@ilot.lukasiewicz.gov.pl
https://ilot.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 4 200,00 zł
Nr telefonu: +48 797529578
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wraz z instalacją systemu telewizji przemysłowej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu telewizji przemysłowej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa.
2. Szczegółowe wymagania określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

CPV: 32323500-8, 45311000-0, 48151000-1, 51312000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00120077, AZLZ.26.525.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1101/dostawa-wraz-z-instalacja-systemu-telewizji-przemyslowej
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, inne dokumenty niż oferta i składane wraz z ofertą załączniki, należy zgłaszać/składać za pośrednictwem platformy internetowej znajdującej się na stronie internetowej: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1101/dostawa-wraz-z-instalacja-systemu-telewizji-przemyslowej, za pośrednictwem zakładki "Pytania/Informacje".
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Minimalne parametry techniczne sprzętu do obsługi platformy to:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 10 Mbps;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader.
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdziale XV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały określone w rozdziale XXV SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały określone w rozdziale XXV SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ilot.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 10:00
Miejsce składania ofert: adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1101/dostawa-wraz-z-instalacja-systemu-telewizji-przemyslowej

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZLZ.26.525.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu telewizji przemysłowej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa.
2. Szczegółowe wymagania określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

48151000-1 - Komputerowy system sterujący

51312000-2 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbędzie się w oparciu o kryteria opisane w rozdziale XIX SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 9
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.: aktualną koncesje na wykonywanie usługi ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania;
2) posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia tj.:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę systemu telewizji przemysłowej wraz z instalacją o wartości minimum 200 000,00 zł netto (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej - co najmniej równowartość 200 000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia);

b) dysponuje co najmniej dwiema osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi wpis na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.

Osoby, o których mowa w pkt 2) lit. b. muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2021.469 T.j.).

2. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), warunek dotyczący:
1) posiadanych uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1), będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada te uprawnienia i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
2) posiadanych zdolności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada te zdolności,
3) posiadanych zdolności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) - muszą spełnić łącznie Wykonawcy występujący wspólnie, którzy dysponują osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia.
3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych albo zdolności ekonomicznej lub finansowej, warunki określone w:
1) ust. 1 pkt 2 lit. a) musi spełnić Wykonawca albo co najmniej jeden podmiot udostępniający zasób, z zastrzeżeniem treści zapisu w zdaniu poniżej w zakresie osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy,
2) ust. 1 pkt 2 lit. b) musi spełnić Wykonawca łącznie z podmiotami udostępniającymi zasób, w zakresie w jakim Wykonawca i ww. podmioty dysponują osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ - wg treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualną koncesje na wykonywanie usługi ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania;
2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 lit. a) SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - wg treści określonej w załączniku nr 3 do SWZ;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie Wykonawca wykazuje dostawy, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 lit. b) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ - Formularz oferty wraz z Kosztorysem cenowym, który stanowi integralną cześć oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do SWZ. Szczegółowy sposób złożenia oferty wraz z załącznikami został opisany w rozdziale XV SWZ.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.
5. Oświadczenie składane wraz z ofertą, w którym Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) wykażą, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wysokość wadium wynosi: 4 200,00 PLN. Szczegóły w zakresie wadium zostały określone w rozdziale XVII SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadach określonych rozdziałach VII-IX SWZ oraz załączają oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale X SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach przedmiotowego zamówienia przez tego z Wykonawców ubiegających się wspólnie, który wykaże spełnienie warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 i ust. 1 pkt 2 lit a) SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie opisanym w § 11 Wzoru umowy.
3. Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 455 ust. 1 pkt 2) do ust. 2 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbędzie się w oparciu o kryteria opisane w rozdziale XIX SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-28

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.