Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
450z dziś
4975z ostatnich 7 dni
19840z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu, dostarczenie i uruchomienie grubociągu do produkcji drutów...

Przedmiot:

Opracowanie projektu, dostarczenie i uruchomienie grubociągu do produkcji drutów miedzianych okrągłych oraz profilowych, wraz z niezbędnym wyposażeniem

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: TELE-FONIKA Kable S.A
Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice
powiat: myślenicki
+48 665370847, +48 880341838
mariusz.puchalski@tfkable.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59480
Województwo: małopolskie
Miasto: Myślenice
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 665370847, +48 8
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie projektu, dostarczenie i uruchomienie grubociągu do produkcji drutów miedzianych okrągłych oraz profilowych, wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0005/20 - Opracowanie innowacyjnych kabli WN dedykowanych dla farm wiatrowych wykorzystujących barierowy efekt hybrydowych modyfikatorów poprawiających odporność na zjawisko drzewienia wodnego izolacji.

Część 1
Projekt, dostawa i uruchomienie grubociągu Cu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Opracowanie projektu, dostarczenie i uruchomienie grubociągu do produkcji drutów miedzianych okrągłych oraz profilowych, wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Okres gwarancji
12

CPV: 31000000-6, 42000000-6

Dokument nr: 2021-5858-59480, 03_POIR.01.01.01-00-0005_20__2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-23

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Gmina
Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Z wybranym w drodze realizacji zasady konkurencyjności Wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
o gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy/ umowy warunkowej, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
o z powodu okoliczności działania siły wyższej,
o z powodu zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych ,,Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020" i ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020",
o z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji zamówienia,
o zmiany ceny (zmiany urzędowej stawki podatku VAT). W przypadku wzrostu kursu waluty, w której udzielone zostało zamówienie w stosunku do kursu z dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy o min 5%, Zamawiający zastrzega sobie możliwość renegocjacji ceny,
o z powodu zmian w zakresie lub sposobie wykonania zamówienia za zgodą Stron,
o z powodu zmiany terminu realizacji zamówienia na życzenie Zamawiającego w przypadku, gdy odbiór przedmiotu dostawy będzie uzależniony od obecności innych, niezbędnych, współpracujących urządzeń oraz infrastruktury, tj. w sytuacji, gdy odbiór i weryfikacja poprawności funkcjonowania urządzenia dostarczanego w ramach zamówienia, będzie uzależniona od obecności pozostałych urządzeń nabywanych w ramach projektu,
o z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
3. Za czas realizacji umowy Zamawiający będzie uznawał czas realizacji przedmiotu umowy zakończony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji i rękojmi na warunkach opisanych w punkcie VII.8. zapytania ofertowego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy, podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
5. W przypadku wyboru Wykonawcy krajowego umowa zostanie sporządzona w języku polskim. W przypadku wyboru Wykonawcy zagranicznego umowa zostanie sporządzona w języku polskim oraz angielskim.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających ani praw opcji.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty niespełniające zdefiniowanych funkcji i parametrów technicznych, stawianym poszczególnym częściom przedmiotu zamówienia oraz oferty dla urządzeń niespełniających wymagań wszystkich aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce (wymienione w pkt. I) podlegają odrzuceniu.
3. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający odrzuci oferty spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
a) Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy podlegają odrzuceniu,
b) Oferty z czasem usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki w okresie gwarancji powyżej 7 dni kalendarzowych podlegają odrzuceniu.
c) Oferty z deklarowanym okresem realizacji zamówienia dłuższym niż:
o 2 miesiące na wykonanie projektu Grubociągu,
o 10 miesięcy na dostawę Grubociągu,
o 2 miesiące na uruchomienie i ostateczną akceptację Grubociągu,
- zostaną odrzucone.
d) Oferty z terminem ważności poniżej 2 miesięcy zostaną odrzucone.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
4.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania wyklucza się następujących wykonawców:
a) którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
b) wobec których toczone są postępowania egzekucyjne, administracyjne lub skarbowe,
c) którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.2 Spełniają następujące warunki:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali w sposób należyty co najmniej trzy grubociągi do produkcji drutów miedzianych, w tym minimum jednego do drutów profilowych.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z odbiorcami wskazanymi w załączniku nr 4 w sprawie udzielenia dodatkowych informacji lub dostarczenia dokumentów celem potwierdzenia prawdziwości złożonych oświadczeń.
b) Pozostają w sytuacji ekonomicznej dającej rękojmię należytego wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego w oparciu o następujące wskaźniki ekonomiczne za ostatni rok obrotowy:
o przychody o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN,
o wskaźnik bieżącej płynności/current ratio: (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) - wartość wskaźnika w przedziale powyżej 1,
o wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) wartość wskaźnika poniżej 70%,
o kapitały własne: kapitały własne za ostatni rok w sprawozdaniu finansowym powinny być co najmniej w wysokości 10 000 000 PLN.
Pozostałe warunki udziału w postępowaniu są zawarte w punkcie VII Zapytanie ofertowe:
Załącznik: Zapytanie ofertowe_Request for Proposal 03_POIR.01.01.01-00-0005_20__2021
The remaining conditions for participation in the procedure are set out in section VII Inquiry:
Attachment: Zapytanie ofertowe_Request for Proposal 03_POIR.01.01.01-00-0005_20__2021

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-20
Data ostatniej zmiany
2021-07-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria obligatoryjne:
Cena netto - Waga kryterium: 0,70, Max punktacja: 70 pkt
Net Price - Criterion importance: 0,70, Max. score: 70 points
Szczegóły opisane w załączniku: Zapytanie ofertowe_Request for
Details are described in the attachment: Zapytanie ofertowe_Request for
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryteria obligatoryjne:
Okres gwarancji - Waga kryterium: 0,10, Max punktacja: 10 pkt
Warranty period - Criterion importance: 0,10, Max. score: 10 points
Szczegóły opisane w załączniku: Zapytanie ofertowe_Request for
Details are described in the attachment: Zapytanie ofertowe_Request for
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryteria obligatoryjne:
Czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki w okresie gwarancji - Waga kryterium: 0,20, Max punktacja: 20 pkt
Szczegóły opisane w załączniku: Zapytanie ofertowe_Request for
Details are described in the attachment: Zapytanie ofertowe_Request for

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Mariusz Puchalski
tel.: +48 665370847
e-mail: mariusz.puchalski@tfkable.com
Wojciech Czop
tel.: +48 880341838
e-mail: wojciech.czop@tfkable.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.