Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
4964z ostatnich 7 dni
18944z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy emulsji asfaltowej

Przedmiot:

Dostawy emulsji asfaltowej

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
Dworcowa 6
14-400 Pasłęk
powiat: elbląski
55 2482441
zdppaslek@zdppaslek.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pasłęk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 55 2482441
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w ilości 35 ton
Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

,,Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w ilości 35 ton".

4.2
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia: 44.11.36.20-7 - asfalt,

4.3
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są: dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w ilości 150 ton.
2. Zakres zamówienia oraz warunki, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia (zakupu):
a) Ilość - 35 ton;
b) Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego znajdującej się przy Ul. Dworcowej 6 w Pasłęku. Wykonawca będzie zobowiązany przepompować zamówioną emulsję do kontenera znajdującego się w siedzibie Zamawiającego. Jednorazowa dostawa nie może przekroczyć nominalnej pojemności zbiornika, wynoszącej 10 ton.
c) Zamawiający będzie składał zamówienie na zakup emulsji z określeniem ilości pisemnie za pomocą faksu lub e-maila.
d) Wymagania dotyczące jakości emulsji asfaltowej.
Oferowana kationowa emulsja asfaltowa C65B3 RC powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13808:2013-10E oraz powinna posiadać certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełnienie tej normy. Wykonawca, którego oferta zostanie zaakceptowana przez zamawiającego, dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego, oraz razem z pierwszą (dostarczoną) zakupioną partią emulsji krajową deklarację zgodności na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881).
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania (zmniejszenia) zakresu rzeczowego zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości zamawianej emulsji.

CPV: 44113620-7

Dokument nr: 2021/BZP 00121039, DM.252.15.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.zdp.bip.powiat.elblag.pl/3/Zamowienia_publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej zdppaslek@zdppaslek.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencjielektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie DrógPowiatowych w Pasłęku jest Pani/Pani Marcin Andrusewicz, kontakt: adres emailiod@
andrusewicz.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c
RODO w celuzwiązanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym wtrybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
ustawy PZP.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP.
przezokres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowyprzekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek
podaniaprzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiemustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje niebędą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada
Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(wprzypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmierniedużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mającychna celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonegopostępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowaniaPani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy wzakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jegozałączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięciadanych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym
dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-28 11:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP przez miniPortal Urzędu Zamówień Publicznych

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DM.252.15.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

,,Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w ilości 35 ton".

4.2
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia: 44.11.36.20-7 - asfalt,

4.3
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są: dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w ilości 150 ton.
2. Zakres zamówienia oraz warunki, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia (zakupu):
a) Ilość - 35 ton;
b) Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego znajdującej się przy ul. Dworcowej 6 w Pasłęku. Wykonawca będzie zobowiązany przepompować zamówioną emulsję do kontenera znajdującego się w siedzibie Zamawiającego. Jednorazowa dostawa nie może przekroczyć nominalnej pojemności zbiornika, wynoszącej 10 ton.
c) Zamawiający będzie składał zamówienie na zakup emulsji z określeniem ilości pisemnie za pomocą faksu lub e-maila.
d) Wymagania dotyczące jakości emulsji asfaltowej.
Oferowana kationowa emulsja asfaltowa C65B3 RC powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13808:2013-10E oraz powinna posiadać certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełnienie tej normy. Wykonawca, którego oferta zostanie zaakceptowana przez zamawiającego, dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego, oraz razem z pierwszą (dostarczoną) zakupioną partią emulsji krajową deklarację zgodności na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881).
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania (zmniejszenia) zakresu rzeczowego zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości zamawianej emulsji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44113620-7 - Asfalt
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o
których mowa w
niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i czas dostawy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawy emulsji asfaltowej o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 50.000,00 zł brutto z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazane w wykazie w/w. dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
InformacjioDziałalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówieńpublicznych,sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisywymagająwpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument
lubdokumentywystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,potwierdzająceodpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości,
jego aktywaminie zarządzalikwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jestzawieszonaani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej proceduryprzewidzianej wprzepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiąceprzed jego złożeniem.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania,nie wydajesię dokumentów, o których mowa w pkt. 13.5 SWZ lub gdy dokumenty
te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w częścidokumentemzawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osóbuprawnionychdo jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożonepod przysięgą,lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie maprzepisów ooświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym,notariuszem,organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące
terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt. 13.5 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw emulsji asfaltowej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca dostawy oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takimprzypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albodo
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII pkt. 13.1 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi
wykonają
poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Każda zmiana warunków umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o
których mowa w
niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena i czas dostawy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.