Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4988z ostatnich 7 dni
19182z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i budowa systemu odgazowania

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zaprojektowanie i budowa systemu odgazowania

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Zakład Komunalny" sp. z o.o
Podmiejska 69
45-574 Opole
powiat: Opole
+48 77 4562569
sekretariat@zk.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 77 4562569
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i budowa systemu odgazowania II kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych w Opolu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest złożony z dwóch zadań:
- zadania A
- zadania B
3.1.1 Dla zadania A przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie według niej robót budowlanych, na obszarze 2 i 3 etapu II kwatery składowiska, polegających na przyłączeniu 30 istniejących studni technologicznych oraz wykonaniu i przyłączeniu 9 nowych, pionowych studni odgazowujących, do dostarczonego przez wykonawcę, nowego kontenera połączeniowego KP3. Ponadto w ramach zadania Wykonawca wybuduje rurociąg przesyłowy łączący kontener połączeniowy KP3 z istniejącym rurociągiem zbiorczym na terenie stacji biogazowej - wyposażonej w jednostkę kogeneracyjną. Projekt systemu odgazowania musi zapewnić spełnienie warunków Decyzji nr UAB.6733.47.2020.JK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zaprojektowany i wybudowany system odgazowania musi być przystosowany do użytkowania na eksploatowanym składowisku odpadów (na którym postępuje deponowanie odpadów) oraz musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem odzysku i energetycznego wykorzystania gazu wysypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych w Opolu.
3.1.2 Dla zadania B przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie według niej przebudowy urządzeń technicznych stanowiących system odgazowania obszaru 1 etapu II kwatery składowiska, w tym: wykonanie 10 nowych studni odgazowujących wraz z rurociągami ssącymi, i ich przyłączenie do istniejącego Kontenera Połączeniowego KP2 w miejsce niedziałających rurociągów ssących biogaz ze studni, które przez lata eksploatacji uległy degradacji i nie pełnią już swojej pierwotnej funkcji. Zaprojektowany i przebudowany system odgazowania musi być przystosowany do użytkowania na części składowiska na której wprawdzie wstrzymano deponowanie odpadów, ale gdzie okresowo występuje sporadyczny ruch kołowy samochodów ciężarowych oraz musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem odzysku i energetycznego wykorzystania gazu wysypiskowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
- program funkcjonalno-użytkowy
- projektowane postanowienia umowy

CPV: 45200000-9, 45220000-5, 45230000-8, 71322000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00120680, PN/2/ORG/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 09:45

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszeniaZamawiajacyId=29a06c2c-1842-4b00-b693-21269ee0cd32
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
3) W uzasadnionych przypadkach np. awarii platformy dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane poniżej, z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy e-ProPublico.
4) Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
5) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
6) Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, skalda się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy.
7) Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się i wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów zostały opasane w pkt. 15 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,Zakład Komunalny" Sp. z o.o., z siedzibą przy Ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole,
adres e-mail: sekretariat@zk.opole.pl; tel. 77 456 25 69;
2) Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Zakład Komunalny" Sp. z o.o.:
a) adres korespondencyjny
,,Zakład Komunalny" Sp. z o.o. , Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
adres e-mail: iodo@zk.opole.pl; tel. 77 456-25-69 w. 23
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
,,Zaprojektowanie i budowa systemu odgazowania II kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych w Opolu"
(znak sprawy: PN/2/ORG/2021) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy art., 18 oraz 74 ustawy Pzp.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 09:30
Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PN/2/ORG/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest złożony z dwóch zadań:
- zadania A
- zadania B
3.1.1 Dla zadania A przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie według niej robót budowlanych, na obszarze 2 i 3 etapu II kwatery składowiska, polegających na przyłączeniu 30 istniejących studni technologicznych oraz wykonaniu i przyłączeniu 9 nowych, pionowych studni odgazowujących, do dostarczonego przez wykonawcę, nowego kontenera połączeniowego KP3. Ponadto w ramach zadania Wykonawca wybuduje rurociąg przesyłowy łączący kontener połączeniowy KP3 z istniejącym rurociągiem zbiorczym na terenie stacji biogazowej - wyposażonej w jednostkę kogeneracyjną. Projekt systemu odgazowania musi zapewnić spełnienie warunków Decyzji nr UAB.6733.47.2020.JK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zaprojektowany i wybudowany system odgazowania musi być przystosowany do użytkowania na eksploatowanym składowisku odpadów (na którym postępuje deponowanie odpadów) oraz musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem odzysku i energetycznego wykorzystania gazu wysypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych w Opolu.
3.1.2 Dla zadania B przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie według niej przebudowy urządzeń technicznych stanowiących system odgazowania obszaru 1 etapu II kwatery składowiska, w tym: wykonanie 10 nowych studni odgazowujących wraz z rurociągami ssącymi, i ich przyłączenie do istniejącego Kontenera Połączeniowego KP2 w miejsce niedziałających rurociągów ssących biogaz ze studni, które przez lata eksploatacji uległy degradacji i nie pełnią już swojej pierwotnej funkcji. Zaprojektowany i przebudowany system odgazowania musi być przystosowany do użytkowania na części składowiska na której wprawdzie wstrzymano deponowanie odpadów, ale gdzie okresowo występuje sporadyczny ruch kołowy samochodów ciężarowych oraz musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem odzysku i energetycznego wykorzystania gazu wysypiskowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
- program funkcjonalno-użytkowy
- projektowane postanowienia umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena całkowita brutto [zł] -60% (60pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60 pkt gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena badanej oferty

2. Okres gwarancji -40% (40pkt) (miesiące) - min. 36 miesięcy max oceniany 60 miesięcy
Liczba punktów = (Gof/G max ) * 100 * waga gdzie:
- Gof - gwarancja badanej oferty
- G max - najdłuższy spośród wszystkich okres gwarancji Uwagi:
Termin gwarancji należy podać w miesiącach.

W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.

Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.
W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancj i na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zdolność techniczna lub zawodowa.

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub rozbudowy instalacji aktywnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda, z których co najmniej jedna została wykonana w celu energetycznego wykorzystania pozyskanego biogazu w jednostce kogeneracji.

Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane.

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100).
10.3 W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2. W zakresie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
1. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.2 i 8.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art.455 ust.1 ustawy Pzp. Szczegółowe zasady wprowadzenia zmian określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena całkowita brutto [zł] -60% (60pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60 pkt gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena badanej oferty

2. Okres gwarancji -40% (40pkt) (miesiące) - min. 36 miesięcy max oceniany 60 miesięcy
Liczba punktów = (Gof/G max ) * 100 * waga gdzie:
- Gof - gwarancja badanej oferty
- G max - najdłuższy spośród wszystkich okres gwarancji Uwagi:
Termin gwarancji należy podać w miesiącach.

W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.

Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.
W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancj i na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.