Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokoi mieszkalnych

Przedmiot:

Remont pokoi mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
Rzetnia 87
63-600 Kępno
powiat: kępiński
tel. 62 791 41 75
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kępno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 791 41 75
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II OGŁOSZENIE
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
ZAPRASZA
Do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Remont 6 pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi wymagań technicznych;
2) protokólarnego przejęcia terenu budowy;
3) posiadania przez cały okres trwania umowy aktualnej polisy potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy:
4) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, na czas prowadzenia robót;
5) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;
6) zapewnienia właściwych warunków p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięciu poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy w stanie czystym i nadającym się do użytkowania;
8) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru.
9) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad.

Dokument nr: DPS.DAG.261.2.2021

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 28.07.2021 do godz. 9.00 w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Kopertę należy zaadresować na Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Kępno z adnotacją: Propozycja cenowa dot. Remontu 6 pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 29.10.2021 r.

Wymagania:
3.Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lata gwarancji na przedmiot umowy.
1. Forma składnia propozycji cenowej:
- należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Oferenta
- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
- ma być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą techniką,
- ma obejmować całość zamówienia
3. Termin płatności - 7 dni od daty wpływu faktury wystawionej. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty wykonawcy.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
- cena
5. Warunki udziału w postępowaniu: Oferent składający propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
- kosztorys na podstawie załącznika nr 1,
- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Oferenta do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta),
- oświadczenie Oferenta, że spełnia następujące warunki - załącznik nr 2:
* posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
* dysponuje odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi do wykonania niniejszego zamówienia,
* znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
* nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej. W cenę należy wliczyć:
- wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
8. Termin rozpatrzenia propozycji cenowej:
Zamawiający w ciągu 10 dni od dnia, w którym upływa termin złożenia oferty cenowej drogą elektroniczną poinformuje Oferentów o sposobie jej rozstrzygnięcia.
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00 złotych netto (Uchwała Nr 218.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22.02.2021 r.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki zaplanowane na ten cel w budżecie. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Pełna dokumentacja zapytania ofertowego znajduje się na stronie BIP: bipdps.powiatkepno.pl zakładka: zamówienia publiczne.
10. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert

Uwagi:
11. Obowiązek informacyjny RODO:
W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do
spełnienia obowiązku informacyjnego z art. RODO będzie:
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącą osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącą osobą fizyczną, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osoba fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji w KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
- jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Pana praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Mateuszem Karbowskim tel. 732-021-720
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa artykułów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rzetni",
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne przepisy prawa,
- Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
- posiada Pani/Pan:
- na postawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania*
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Kontakt:
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: Zbigniew Tomczyk oraz Agnieszka Szczepaniak w godzinach od 7.00 do 15.00, nr tel. 62 791 41 75

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.