Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynku gospodarczego, siedmiu budynków garażowych oraz wiaty na śmieci...

Przedmiot:

Rozbiórka budynku gospodarczego, siedmiu budynków garażowych oraz wiaty na śmieci położonych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pszczyna
ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna
powiat: pszczyński
tel.(032) 449-39-00
pszczyna@pszczyna.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pszczyna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(032) 449-39-00
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Rozbiórka budynku gospodarczego, siedmiu budynków garażowych oraz wiaty na śmieci położonych w Pszczynie przy Ul. Młyńskiej, nr działki 1263/17, 1633/20,1634/20,1621/20. "
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres robót :
- demontaż konstrukcji dachu (płyty żelbetowe),
- rozbiórka ścian działowych,
- rozbiórka fundamentów żelbetowych,
- przygotowanie materiałów rozbiórkowych do wywózki,
- wywiezienie posegregowanych materiałów rozbiórkowych,
- uporządkowanie terenu,
- zasianie trawy.

Dokument nr: IZP.271.9.0025.2021

Składanie ofert:
6. Ofertę należy przesłać w terminie do 29.07.2021 r. na adres mailowy: pszczyna@pszczyna.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta na ,, Rozbiórkę budynku gospodarczego, siedmiu budynków garażowych oraz wiaty na śmieci położonych w Pszczynie przy Ul. Młyńskiej, nr działki 1263/17, 1633/20, 1634/20,1621/20."w pokoju nr 4 w Urzędzie Miejskim w Pszczynie przy Ul. Rynek 2.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
od podpisania umowy do 31.08.2021 r.

Wymagania:
3. Wymagana gwarancja :
Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia odbioru końcowego.
4. Wymagana kadra techniczna:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
5. Zawartość oferty
a) formularz oferty wg załącznika nr 1 do zaproszenia ,
b) Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osoby wskazanej w pkt 4.
7. Kryteria oceny i punktacji ofert: Cena oferty - waga 100%
Maksymalną ilość punktów (100 pkt dla oferty najtańszej, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru :
Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu :
PC= -----------------------------------------------------------------------x100
Cena badanej oferty
gdzie: PC - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę brutto
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
8. Opis sposobu obliczenia ceny
8.1 Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia w formularzu ofertowym - zał. nr 1
8.2 Cena ofertowa winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.3 Obliczenie ceny ofertowej należy sporządzić w oparciu o ww. określony zakres przedmiotu zamówienia i projekt rozbiórki garaży. Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję w terenie.
8.4 Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania , podatek VAT, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wywozu materiałów rozbiórki.
8.5 Sposób rozliczenia Wykonawcy: rozliczenie ryczałtowe.
9. Warunki zawarcia umowy
9.1 Projekt umowy, na której warunkach nastąpi zawarcie umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu wykonawcą jest integralną częścią zaproszenia i stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
9.2 Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku gdy Wykonawca narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych albo postanowień niniejszej umowy, a w szczególności gdy wykonywanie przedmiotu umowy będzie prowadzone przez osoby nie posiadające wymaganych prawem uprawnień.
9.3 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z umowy.
10. Postanowienia ogólne
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
2. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione,
3. Do oferty muszą być dołączone wszystkie załączniki określone w niniejszym zaproszeniu .
4. Oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
6. Zamawiający uznaje, ze podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko
podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
7. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z wyszczególnionym zakresem pełnomocnictwa i podpisem osób reprezentujących Wykonawcę..
8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zaproszeniu tylko jedną ofertę.

Kontakt:
Zapytania prosimy kierować do Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych pod numer telefonu 32 449-39-56.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.