Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane w budynku Ratusza Miejskiego

Przedmiot:

Roboty budowlane w budynku Ratusza Miejskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sędziszów Małopolski Oddział: IiD
Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski
powiat: ropczycko-sędziszowski
tel. 692616480
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485937
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sędziszów Małopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 692616480
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane w budynku Ratusza Miejskiego na działce o nr ewid. 1546/1 w Sędziszowie Małopolskim
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Roboty budowlane w budynku Ratusza Miejskiego na działce o nr ewid. 1546/1 w Sędziszowie Małopolskim - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 485937

Otwarcie ofert: Otwarcia : 30-07-2021 11:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485937
Składania : 30-07-2021 11:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485937

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane w budynku Ratusza Miejskiego na działce o nr ewid. 1546/1 w Sędziszowie Małopolskim
Opis robót do wykonania.
Remont pomieszczenia nr 4 na parterze Ratusza w Sędziszowie Małopolskim.
Roboty remontowe mają głównie na celu osuszenie, odgrzybienie ścian i posadzki oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i posadzki.
Przygotowanie pomieszczenia do wykonywania robót remontowych polegać będzie na zdemontowaniu okładzin ściennych z boazerii drewnianej, zdemontowaniu klepki parkietowej z posadzki, rozebraniu warstw podposadzkowych, ściągnięciu zawilgoconej warstwy tynku Powierzchnie pod malowanie powinny być starannie oczyszczone (na sucho) z łuszczącej się farby, pyłu i kurzu a następnie zagruntowane oraz pomalowane farbami silikatowymi, z których nie uwalniają się żadne szkodliwe substancje i które zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów. Szkło potasowe jako substancja wiążąca sprawia, że z natury mają one odczyn alkaliczny. Tworzą zatem środowisko uniemożliwiające rozwój mikroorganizmów. Dlatego też powłoki silikatowe nie zawierają konserwantów i zapobiegają rozwojowi np. pleśni i grzybów na ścianach. Ponadto istotna jest również paroprzepuszczalność produktów silikatowych: ściany pozostają suche, co pozwala zapobiegać powstawaniu plam z wilgoci. Ewentualne ubytki w murach uzupełnić przy zastosowaniu specjalistycznych produktów naprawczych, dedykowanych do prac konserwatorskich. Odsłoniętą powierzchnię ścian zaimpregnować głębokopenetrującym środkiem wzmacniającym,
Kolorystyka pomieszczenia zbliżona do wykończeń istniejących, przy czym konkretne odcienie farb dobrać w porozumieniu z inwestorem po wykonaniu próbek na ścianach.
Po osuszeniu warstw podposadzkowych należy wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą oraz wylewkę cementową podposadzkową. Następnie wylewkę samopoziomującą. Jako warstwę posadzki zastosować wykładzinę dywanową jak
w sąsiednim pomieszczeniu oznaczonym nr 3 na rysunku rzutu parteru
Remont instalacji elektrycznej polegać będzie na przeniesieniu gniazd elektrycznych
i komputerowych w na ścianach w miejsca bardziej dostępne. Istniejące kable sieci komputerowej prowadzone po powierzchni ścian zostaną ułożone podtynkowo.
Przed podpisaniem umowy wybrany oferent zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania. Musi on zawierać następujące elementy: stronę tytułową z nośnikami cenowymi rg, KO, KZ, Zysk, szczegółowy przedmiar robot , kalkulację szczegółową cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych , w załączniku - dla analiz indywidualnych i analogii: kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem
Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zgodnie
z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami: karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty itp.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Roboty stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa i przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Wykonawca przedłoży wykaz osób, (załącznik do zapytania) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zadania.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Zamawiający wymaga aby kierownik budowy posiadał kwalifikacje zgodne z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2) Wykonawca przedłoży wykaz robót (załącznik do zapytania) z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym wskazanym w przedmiocie zamówienia, minimum dwie roboty budowlane polegające na rozbudowie, budowie, przebudowie, remoncie obiektów kubaturowych, w tym co najmniej jeden obiekt jest wpisany do rejestru zabytków
PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WSKAZANA JEST WIZJA LOKALNA W OBIEKCIE. REMONTOWANE POMIESZCZENIE JEST POMIESZCZENIEM PRZECHODNIM I NALEŻY ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ KOMUNIKACJI Z NASTĘPNYM POMIESZCZENIEM (USC) CO WYMUSZA SPECYFICZNĄ ORGANIZACJE PRACY (PO GODZINACH PRACY URZĘDU) .
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w całości w terminie do dnia 30 września 2020 r.
KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
1) Kryterium wyboru oferty - CENA (brutto) - 100 %
2) Cena oferty, powinna być obliczona jako całkowita cena brutto (z obowiązującym
podatkiem od towarów i usług VAT); cena oferty powinna uwzględniać wszystkie
zobowiązania i koszty związane z wykonaniem; ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp.
muszą być zawarte w cenie oferty; cena powinna być wyrażona cyfrowo z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (brutto).
OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Wiesław Kot tel. 17 745 36 31,
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na co wykonawca wyraża zgodę i nie będzie występował z roszczeniami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny. Zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ 30 TYS. EURO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj. Gmina Sędziszów Małopolski z siedzibą przy ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje Burmistrz.
Inspektorem ochrony danych jest adw. Jakub Curzytek, z którym można się kontaktować za pomocą adresu e-mail kancelaria@adwokatcurzytek.pl lub tel. 692616480.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia poniżej 30 tys. euro zgodnie z ustawą z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. w sposób celowy i oszczędny.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z administratorem świadczą na jego rzecz usługi np. serwisowe, informatyczne.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania w zakresie udzielenia zamówienia, a następnie dla celów archiwalnych przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno - archiwalnych obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro, obowiązującego u administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w postępowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/Pana że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ani nie będą profilowane.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Grzegorz Wrona
Gmina Sędziszów Małopolski Oddział: IiD
Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.