Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa używanej minikoparki gąsienicowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa używanej minikoparki gąsienicowej

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zapopradzie sp. z o.o w Muszynie
Piłsudskiego 128
33-370 Muszyna
powiat: nowosądecki
18 471-41-97, faks 18 471-40-89
sekretariat@zapopradzie.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Muszyna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 18 471-41-97, faks 1
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA używanej minikoparki gąsienicowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa minikoparki gąsienicowej o następujących parametrach technicznych:
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia:
MINIKOPARKA GĄSIENICOWA
1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie i przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego korzystania używanej minikoparki gąsienicowej.
2. Rok produkcji koparki - min. 2019 r.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
1. Parametry techniczno-użytkowe:
1) Przebieg max. 1200 mtg,
2) Moc silnika: min 15,2 KW,
3) Masa pojazdu z kabiną min. 2500 kg, max. 2700 kg,
4) Pedał sterowania jazdą,
5) Światło robocze mocowane na wysięgniku,
6) Maksymalna siła kopania łyżki min. 22 kN,
7) Funkcja ruchu swobodnego lemiesza,
8) Przednia szyba dzielona,
9) Immobilizer,
10) Ogrzewana kabina,
11) Przeciwwaga min. 110 kg,
12) Sygnał dźwiękowy cofania,
13) Lampa ostrzegawcza,
14) Radio,
15) Szybkozłącze mechaniczne,
16) Łyżka kopiąca o szerokości min. 300 mm,
17) Łyżka kopiąca o szerokości min. 500 mm,
18) Łyżka skarpowa o szerokości min. 1000 mm.
2. Rozwiązania równoważne:
1) Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, jednakże Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, wykonawczej służącej do opisu przedmiotu zamówienia, SWZ lub załącznikach do SWZ, przedmiot zamówienia został opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Dotyczą one wszystkich elementów/składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy.
2) Zasady oceny rozwiązań równoważnych w niniejszym postępowaniu obejmuje zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
3) Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
4) Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych, niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy - w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany.
5) W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SWZ. Mogą to być także przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji, podwyższenia wynagrodzenia w stosunku do tego wymaganego zapisami SWZ.
6) Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa powyżej.
3. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
43640000-1 Części koparek
4. Gwarancja: Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na koparkę gąsienicową na okres 12 miesięcy, chyba, że wykonawca/producent danego pojazdu udziela dłuższej gwarancji - wówczas obowiązuje termin określony w gwarancji wykonawcy/producenta.

CPV: 43260000-3, 43640000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00121261, Z.ZP.271.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pgk-muszyna.pl/index.php/bip
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, z wyjątkiem składania ofert, odbywa się za
pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być
szyfrowana. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do
komunikacji wynosi 150 MB. 2. Oferty należy składać za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert określone zostały w rozdziale
XIV SWZ (sposób oraz termin składania ofert). 3. Zamawiający może również komunikować się z
wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: inwestycje@zapopradzie.pl 4.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP. 5. We wszelkiej komunikacji
związanej z niniejszym postępowaniem prowadzonej za pośrednictwem miniPortalu i ePUAP
Zamawiający i wykonawcy posługują się identyfikatorem postępowania z MiniPortalu.6. W komunikacji
prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający dopuszcza posługiwanie się również
oznaczeniem postępowania Z.ZP.271.1.2021.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 10:30
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Z.ZP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 140000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa minikoparki gąsienicowej o następujących parametrach technicznych:
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia:
MINIKOPARKA GĄSIENICOWA
1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie i przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego korzystania używanej minikoparki gąsienicowej.
2. Rok produkcji koparki - min. 2019 r.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
1. Parametry techniczno-użytkowe:
1) Przebieg max. 1200 mtg,
2) Moc silnika: min 15,2 KW,
3) Masa pojazdu z kabiną min. 2500 kg, max. 2700 kg,
4) Pedał sterowania jazdą,
5) Światło robocze mocowane na wysięgniku,
6) Maksymalna siła kopania łyżki min. 22 kN,
7) Funkcja ruchu swobodnego lemiesza,
8) Przednia szyba dzielona,
9) Immobilizer,
10) Ogrzewana kabina,
11) Przeciwwaga min. 110 kg,
12) Sygnał dźwiękowy cofania,
13) Lampa ostrzegawcza,
14) Radio,
15) Szybkozłącze mechaniczne,
16) Łyżka kopiąca o szerokości min. 300 mm,
17) Łyżka kopiąca o szerokości min. 500 mm,
18) Łyżka skarpowa o szerokości min. 1000 mm.
2. Rozwiązania równoważne:
1) Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, jednakże Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, wykonawczej służącej do opisu przedmiotu zamówienia, SWZ lub załącznikach do SWZ, przedmiot zamówienia został opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Dotyczą one wszystkich elementów/składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy.
2) Zasady oceny rozwiązań równoważnych w niniejszym postępowaniu obejmuje zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
3) Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
4) Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych, niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy - w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany.
5) W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SWZ. Mogą to być także przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji, podwyższenia wynagrodzenia w stosunku do tego wymaganego zapisami SWZ.
6) Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa powyżej.
3. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
43640000-1 Części koparek
4. Gwarancja: Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na koparkę gąsienicową na okres 12 miesięcy, chyba, że wykonawca/producent danego pojazdu udziela dłuższej gwarancji - wówczas obowiązuje termin określony w gwarancji wykonawcy/producenta.
4.2.6.) Główny kod CPV: 43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43640000-1 - Części koparek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert wskazanymi poniżej:
Cena - 60%
Skrócenie terminu realizacji zamówienia - 40%
B. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria
1. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium ,,Cena" na następujących zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. formuły:
?=? ?? / ? ? ?? ? 60
gdzie:
Kc - liczba punktów otrzymanych w kryterium ,,Cena"
C min - cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
C of ocen - cena oferty badanej
c) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2. Punkty za kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (Kstrz) zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów w następujący sposób:
- Termin realizacji zamówienia 7 dni i mniej - 40 pkt;
- Termin realizacji zamówienia od 8 do 10 - 20 pkt;
- Termin realizacji zamówienia od 11 do 14 - 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium uzyska oferta wynosi 40.
3. Oferta, w której Wykonawca zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia powyżej wymagane w SWZ maksimum lub nie poda terminu zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w punkcie A, a obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punktach B.2, B.3, czyli równą Kc + Kstrz.
5. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące formy
złożenia podmiotowych środków dowodowych zostały określone w SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza ofertowego.
3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Forma pełnomocnictwa została wskazana w rozdziale XIV (Sposób i termin składania ofert).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert wskazanymi poniżej:
Cena - 60%
Skrócenie terminu realizacji zamówienia - 40%
B. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria
1. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium ,,Cena" na następujących zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. formuły:
?=? ?? / ? ? ?? ? 60
gdzie:
Kc - liczba punktów otrzymanych w kryterium ,,Cena"
C min - cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
C of ocen - cena oferty badanej
c) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2. Punkty za kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (Kstrz) zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów w następujący sposób:
- Termin realizacji zamówienia 7 dni i mniej - 40 pkt;
- Termin realizacji zamówienia od 8 do 10 - 20 pkt;
- Termin realizacji zamówienia od 11 do 14 - 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium uzyska oferta wynosi 40.
3. Oferta, w której Wykonawca zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia powyżej wymagane w SWZ maksimum lub nie poda terminu zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w punkcie A, a obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punktach B.2, B.3, czyli równą Kc + Kstrz.
5. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.