Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace modernizacyjne budynków gminnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Prace modernizacyjne budynków gminnych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Zakopane
Kościuszki 13
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
18 20 20 448
przetargi@zakopane.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486093
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 18 20 20 448
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace modernizacyjne budynków gminnych w Zakopanem (cześć 1 i 2)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z otoczeniem położonego przy Ul. Przewodników Tatrzańskich 6 w Zakopanem

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek i demontaży wraz wywiezieniem i utylizacją materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki oraz wszelkich robót ziemnych z wywozem nadmiaru urobku z terenu budowy.
2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym dróg dojazdowych, przejazdów, ogrodzeń zabezpieczających teren budowy, tablic, oznakowania terenu budowy, itp.),
3) wykonanie wykopów oraz przekopów do drenażu,
4) wykonanie drenażu z podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie,
5) wykonanie kanału z rur typu PVC łączone na wcisk,
6) podsypka i obsypka rurociągu kruszywem,
7) układanie drenażu,
8) wykonanie studzienki rewizyjnej i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku z kręgów betonowych,
9) zasypanie wykopów,
10) odkopanie fundamentów,
11) przygotowanie ścian fundamentów do izolacji,
12) izolacja cieplna i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o gr. 5 cm,
13) izolacja pionowa ścian fundamentów z folii kubełkowej,
14) zasypanie wykopów,
15) naprawa i odtworzenie powierzchni w miejscach prowadzenia robót ziemnych do stanu z przed użytkowania,
16) rozbiórka konstrukcji drewnianej kładki,
17) rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych i kondygnacji,
18) roboty rozbiórkowe elementów betonowych,
19) uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego, zbrojonych ław i stropów fundamentów,
20) wykonanie konstrukcji stalowej pomostu,
21) ułożenie legarów z drewna,
22) wykonanie drewnianej barierki na wzór istniejących, wyheblowane,
23) impregnacja barierek i pomostu drewnianego,
24) wywiezienie gruzu i uporządkowanie terenu,
25) docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową, styropian grafitowy gr. 15,
26) docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, bez tynku, styropian posadzkowy gr. 5 - tylna płyta,
27) docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża (styropian szary gr. 3 cm + 1 warstwa siatki),
28) ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkiem wzmocnieniem 1 warstwą siatki (kątowniki stalowe),
29) Usunięciu na własny koszt odpadów budowlanych i uporządkowanie terenu bez możliwości korzystania z pojemników na odpady komunalne przynależne do ww. budynku.

Część 2: Modernizacja instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej w budynku przy
ul. Kamieniec 6 w Zakopanem

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Kanalizacja zewnętrzna:
1) Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm,
2) Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm,
3) Uszczelnienie przejścia kanalizacyjnego z budynku,
4) Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1m, głębokość wykopu do 3m,
5) Roboty ziemne,
6) Wykonanie kanału z rur typu PCV łączone na wcisk,
7) Podsypanie i obsypka rurociągu kruszywem,
8) Wykonanie studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku z kręgów betonowych,
9) Zasypanie wykopu,
10) Naprawa i odtworzenie powierzchni w miejscach prowadzenia robót ziemnych do stanu z przed użytkowania,
Kanalizacja wewnętrzna:
1) Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
2) Wykucie wnęk w ścianach cegieł na zaprawie cementowo-wapniowej,
3) Przebicie otworów w elementach z betonu,
4) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej,
5) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych (ścian płaskie, pilasty) podłoże osiatkowane, tynki cementowo-wapienne,
6) Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego w wykopie,
7) Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego na ścianach budynku,
8) Wymiana dołącznika, traper z żeliwa na PCV,
9) Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych,
10) Wykonanie rurociągu z PCV kanalizacyjnej w gotowych wykopach wewnątrz budynku na wcisk
11) Wykonanie rurociągu z PCV kanalizacyjnej na ścianach w budynkach mieszkalnych na wcisk,
12) Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV na wcisk,
13) Wymiana dołącznika - traper z PCV na żeliwo,
14) Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych ustęp z miską porcelanową,
15) Montaż ustępu ze spłuczką typu ,,kompakt",
16) Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego,
17) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych,
18) Odbicie tynków wewnętrznych (ściany filary, pilastry) do 5m2, tynki cementowo-wapienne,
19) Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5m2,
20) Usunięciu na własny koszt odpadów budowlanych i uporządkowanie terenu bez możliwości korzystania z pojemników na odpady komunalne przynależne do ww. budynku.

CPV: 45210000-2, 45330000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00121222, BZP.271.41.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 11:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: www.zakopane.pl zakładka:
Zamówienia publiczne.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, (Internet Explorer minimalnie wersja 10.0),
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) (szczególnie .pdf). W celu kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z. 4. Wśród formatów powszechnych a NIE
występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w
takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486093
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings (www.zakopane.pl >>> Zamówienia publiczne)

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.