Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ROZBUDOWA HALI

Przedmiot:

ROZBUDOWA HALI

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: DIJO BAKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zabrodzie 28
52-351 Zabrodzie
powiat: wrocławski
503597241
kwitka@dijo.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60212
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zabrodzie
Wadium: ---
Nr telefonu: 503597241
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-02-0012/20 - Wdrożenie do oferty firmy Dijo Baking Sp. z o.o. nowych produktów w postaci słodkich wypiekanych wrapów z dodatkiem do 20% słodkiej gęstej masy toffi lub czekoladowej

Część 1
Zapytanie ofertowe nr 3/SWW/2021

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ O BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWEJ PRZY ULICY KWIATKOWSKIEGO 12, 52-407 WROCŁAW
Przedmiotem zamówienia jest:
- wykonanie projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej dla hali magazynowej,
- Wykonanie projektu wykonawczego branży sanitarnej, elektrycznej dla hali magazynowej o ile jest to konieczne z punktu widzenia wykonawcy w celu poprawnego wykonania robót w tych branżach,
- wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych: sanitarnych i elektrycznych w ramach budowy hali magazynowej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu robót budowalnych;
Okres gwarancji
min. 24 miesiące

CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1

Dokument nr: 2021-913-60212, 3/SWW/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-03

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Fabryczna
Miejscowość
Wrocław

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zakres obejmuje II etap przebudowy określony w projekcie budowlanym, sporządzonym przez mgr inż.arch. Wojciecha Milera - ARM Pracownia Architektury Wojciech Miler Spółka z ograniczoną", będącym złącznikiem nr 3 (do pobrania po podpisaniu klauzuli poufności) i zawierającym dokumentację architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną oraz elektryczną. Prace będą wykonywane zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę - uzyskanie decyzji leży po stronie Zamawiającego. Prace projektowe oraz wykonawcze muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego - wrzesień 2021r. Zakresem prac objęte jest także wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu robót budowalnych.
Integralną częścią zapytania ofertowego jest załączony plik ,,Tender Price" z zakresem tabelarycznym, na podstawie którego należy wykonać wycenę - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego (do pobrania po podpisaniu klauzuli poufności). Dokument ,,TENDER PRICE" został przygotowany jako arkusz kalkulacyjny w celu szczegółowego przedstawienia kosztów inwestycji.
Cena powinna składać się z następujących części:
o Wykonanie projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej oraz wykonanie projektu wykonawczego branży sanitarnej, elektrycznej o ile jest to konieczne z punktu widzenia wykonawcy w celu poprawnego wykonania robót w tych branżach;
o Wykonanie prac budowlano - instalacyjnych dla hali magazynowej;
o Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy specyficzne pochodzenie, to należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazania określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.
W celu otrzymania pełnej dokumentacji projektowej niezbędniej do przygotowania oferty Wykonawcy przesyłają na adres mailowy: tender@dijo.pl klauzule poufności stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania. Po przesłaniu klauzuli poufności Zmawiający udostępnia dokumentację techniczną Oferentom.
Warunki zmiany umowy
a) Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej
z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania z następujących powodów:
? uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
? obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
? okoliczności siły wyższej,
? zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
? otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej
dla programu pomocowego UE, z którego współfinansowane będzie przedmiotowe zamówienie, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
? zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
? wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany nie prowadzącej do zmiany charakteru umowy jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
? konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
? wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca pod następującymi warunkami:
? w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
? w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp30 i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień
na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, w sytuacji gdy zmiana Wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne
w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy
w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
? zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
? wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający łącznie następujące warunki:
1) Posiadanie zdolności technicznej umożliwiającej realizację zamówienia: Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie przedłożonych przez Oferenta dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej dwóch zamówień
o podobnym charakterze - tzn. prace budowlane o wartości min. 1 500 000,00 PLN netto - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Dokumentami potwierdzającymi wykonane dostawy mogą być referencje, protokoły odbioru robót lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, przy czym powinny one zawierać określenie przedmiotu umowy, datę wykonania i określenie podmiotu, na rzecz którego zostało ono wykonane wraz z informacją, czy zostały wykonane należycie.
2) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające
w szczególności na:
? Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
? Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
? Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
? Pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Opis
? Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
? Minimalny termin ważności oferty: 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert
? Oferta powinna zawierać:
o Dane identyfikujące oferenta (adres, NIP lub równoważny nie obowiązujący w kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany)
o Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym.
o Datę sporządzenia oferty.
o Termin ważności oferty.
o Plik ,,Tender Price" z określonymi zasadami rozliczania kontraktu. Wykonawca składając ofertę, potwierdza zasady rozliczania kontraktu - zakładka ,,Contract rules" w pliku ,,Tender Price".
o Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny oferty (cena, okres gwarancji).
o Ceny składowe i cenę całkowitą netto i brutto przedmiotu oferty.
o Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
o Pieczęć firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć).
o Dokumenty wymienione w pkt. 4 zapytania.
? Brak jakiegokolwiek z w/w elementów skutkuje odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-20
Data ostatniej zmiany
2021-07-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Waga 90%
Ocena zostanie wyrażona w punktach, na podstawie następującego wzoru:
(cena oferty najtańszej spośród wszystkich ważnych ofert) x 90/(cena oferty badanej)=ilość punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji
Waga 10%
Ocena zostanie wyrażona w punktach przyznanych w następujący sposób - Okres udzielonej gwarancji zawarty w badanej ofercie:
(okres gwarancji zawarty w badanej ofercie )x10/(najdłuższy okres gwarnacji spośród wszystkich waznych ofert) =ilość punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Kinga Witka
tel.: 503597241
e-mail: kwitka@dijo.com.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.