Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
871z dziś
5416z ostatnich 7 dni
20523z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Realizacja robót budowlanych i prac konserwatorskich

Przedmiot:

Realizacja robót budowlanych i prac konserwatorskich

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MICKIEWICZA 31/31A W OLSZTYNIE
Mikołaja Kopernika 14b
10-511 Olsztyn
powiat: Olsztyn
606612707
biuro@grupaprimus.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60301
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: 606612707
Termin składania ofert: 2021-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.08.01.00-28-0024/18 - Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont przy Ul. Mickiewicza 31/31A w Olsztynie

Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych i prac konserwatorskich polegających na rewitalizacji zabytkowej kamienicy poprzez remont przy Ul. Mickiewicza 31/31A w Olsztynie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części ZO ,,obiektem" lub ,,przedmiotem zamówienia".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) prace konserwatorskie klatek schodowych, w tym w szczególności:
a) prace w klatce 31 i 31A,
b) prace konserwatorskie ścian i sufitów,
c) prace konserwatorskie elementów drewnianych,
3. Miejsce realizacji: Olsztyn, Ul. Mickiewicza 31-31A.
4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne, 45453100-8 - Roboty renowacyjne, 45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne, 45454100-5 - Odnawianie, 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowe.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej z robót budowlanych wchodzących w zakres zadania, w szczególności robót mających charakter zanikających, wyposażonej w pozytywy fotografii bądź równoważne wydruki na papierze fotograficznym, oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie .doc i .pdf) oraz 2 egzemplarzy geodezyjnej mapy powykonawczej
2) wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń;
3) wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa i niniejszą ZO;
4) ze względu na specyfikę przedmiotu zamawiania wykonawcy są zobowiązani do szczegółowego i rzetelnego zapoznania się dokumentacją projektową, a w szczególności z wymaganiami zawartymi w pozwoleniach konserwatorskich, pozwoleniu na budowę oraz wszelkich uzgodnieniach, opiniach i warunkach technicznych dotyczących przedmiotowej inwestycji;
5) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w analizie nawarstwień malarskich we wnętrzach klatek schodowych w budynku przy Ul. Mickiewicza 31-31A w Olsztynie z programem prac konserwatorsko-restauratorskich, przedmiarach robót, ZO, wzorze umowy wraz załącznikami;
6) wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie analizie nawarstwień malarskich we wnętrzach klatek schodowych w budynku przy Ul. Mickiewicza 31-31A w Olsztynie z programem prac konserwatorsko-restauratorskich (stanowiącej załącznik nr 4 do ZO), ZO wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót - załącznik nr 4A, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, ZO oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy;
7) Zamawiający udostępnia także pozwolenie konserwatorskie - załącznik nr 7 do ZO.
8) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
a) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawom: ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy Prawo budowlane,
b) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierownictwa budowy, kierownictwa prac konserwatorskich i restauratorskich w osobach dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia dotyczy to wszystkich robót objętych decyzją o pozwoleniu na budowę i decyzjami konserwatorskimi,
c) jeżeli wystąpi konieczność wykonania dodatkowych czynności, opracowań, badań, ekspertyz, uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do ich pozyskania lub wykonania własnym kosztem i staraniem - koszty z tym związane winien uwzględnić w cenie ofertowej,
d) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia,
e) bez wyraźnej zgody Zamawiającego wykonawca nie może na placu budowy instalować reklam pod żadną postacią (baner, plakat, tabliczka, siatka osłaniająca rusztowania z nadrukiem reklamowym itp.), odstępstwo od ww. ustaleń jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy roboty stanowiące odstępstwo od zatwierdzonych rozwiązań projektowych zostały wykonane za zgodą lub na wniosek Zamawiającego,
f) w ramach robót będących przedmiotem postępowania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń.
6. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i ZO oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej,
8) dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz ZO. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. Zamawiający przy współudziale autora dokumentacji projektowej oceni czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne,
9) minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w dokumentacji projektowej.
7. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
8. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.
9. Zamawiający żąda wskazania w Ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom w załączniku nr 1 do ZO
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Okres gwarancji
min. 60 miesięcy

CPV: 45324000-4, 45453000-7, 45453100-8, 45454000-4, 45454100-5

Dokument nr: 2021-25486-60301, ZO/KAM/1/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Miejscowość
Olsztyn

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
§ 11. Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany;
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy Pzp lub postanowień umowy;
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczególności:
1) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania,
2) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,
3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) klęski żywiołowe,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu, śniegu oraz wystąpienia temperatury powietrza powyżej 30oC lub poniżej -10oC trwających nieprzerwanie przez 10 dni, w wyniku których Wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwie wykonywanie w tym czasie innych robót na budowie. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres
- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
6) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w §12 niniejszej Umowy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
7) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
8) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
10) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
11) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
12) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w ZO, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
13) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w ZO warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwen-taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
14) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
15) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,
16) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,
17) niedotrzymanie wstępnego przyrzeczenia przez właścicieli nieruchomości, przez którą przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczność przeprojektowania,
18) skrócenia terminu wykonywania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych,
19) utrzymania stanu epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), jego zaostrzenia lub wprowadzenia przez uprawnione organy państwowe innego stanu nadzwyczajnego, który ma na celu podjęcie określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii, który znacząco uniemożliwia lub utrudnia realizację przedmiotu zamówienia,
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis zmian umowy został określony w §11 i §12wzoru umowy (załącznik nr 3 do ZO) stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
a) dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 zadania (kontrakt) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały Wykonane. Przez ,,zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia" należy rozumieć prace konserwatorskie lub konserwatorskie i restauratorskie lub prace remontowe obiektu zabytkowego o wartości robót min. 200.000,00 zł brutto każde. Przez obiekt zabytkowy zamawiający rozumie obiekt wpisany do rejestru zabytków,
b) w przypadku wykonawców występujących wspólnie w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek;
c) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że podmiot ten zrealizował wymagane roboty budowlane, zgodnie z zasadami określonymi lit. a;
d) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykonawca musi wskazać, iż bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu wymaganych robót budowalnych, zgodnie z zasadami określonymi w lit. a,
e) w przypadku, gdy wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) większy zakres prac niż określony w warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb wykazania spełniania tego warunku powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.
f) ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt 3 ZO,
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:
a) kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - pełniący jednocześnie funkcję kierownika budowy. Minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
- posiadający doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2020.282 ze zm.),
b) kierownik prac konserwatorskich prowadzący prace konserwatorskie tynków elewacji i wnętrza w specjalności odpowiedniej dla konserwacji detalu architektonicznego. Minimalne wymagania:
- posiadający wykształcenie i doświadczenie zawodowe określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2020.282 ze zm.);
- przez funkcję kierownika prac zamawiający rozumie osobę prowadzącą prace konserwatorskie na podstawie pozwolenia WKZ,
c) Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji poszczególnych kierowników robót/prac/badań ww. specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień dla poszczególnych branż,
d) ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt 4 ZO, złożonego przez Wykonawcę,
e) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek.,
f) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego,
g) Zamawiający informuje, że wymaga, aby osoby wskazane w załączniku nr 6 do ZO brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (poprzez bazę konkurencyjności skany poniższych dokumentów):
1) formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZO,
2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu,
3) wykaz wykonanych robót - zgodnie z załącznikiem nr 5 do ZO,
4) wykaz osób - zgodnie z załącznikiem nr 6 do ZO,
5) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia w szczególności do podpisania i złożenia oferty. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię,
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię,
7) pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (doświadczeniu zawodowym i/lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia) innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym (beneficjenta) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt 2 ZO.
3. Informacja dla wykonawców polegających a zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków działu w postępowaniu:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia) innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia), pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,
5) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia) podmiotu na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże doświadczenie zawodowe o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
7) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8) Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 7 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które ustala się w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.
2. Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek lub dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Ochrony Środowiska S.A. nr 19 1540 1072 2107 5013 7995 0005
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń lub ubezpieczenia powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 100% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis dotyczący wymagań w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w §XI ZO oraz w wzorze umowy (załącznik nr 3 do ZO) stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-20
Data ostatniej zmiany
2021-07-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
,,Cena" (C) - waga 80%
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis kryteriów oceny i opis sposobu przyznawania punktacji zostały określone w §X Zapytania Ofertowego stanowiący integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
,,Okres gwarancji i rękojmi" (Ogr) - waga 15%
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis kryteriów oceny i opis sposobu przyznawania punktacji zostały określone w §X Zapytania Ofertowego stanowiący integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Aspekt społeczny - kryterium społeczne (As) - waga 5%
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis kryteriów oceny i opis sposobu przyznawania punktacji zostały określone w §X Zapytania Ofertowego stanowiący integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Karol Tomaszewski
tel.: 606612707
e-mail: biuro@grupaprimus.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.