Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4429z ostatnich 7 dni
19456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie uszczelek silikonowych

Przedmiot:

Wykonanie uszczelek silikonowych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Real Research Sp. z o.o
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
powiat: Kraków
+48 518-423-019
zamowienia@real-research.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60310
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 518-423-019
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.01.02.01-12-0070/19 - Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej usługi badawczej testowania reżimu terapeutycznego w warunkach hodowli trójwymiarowej nowotworów

Opis
1. Usługa wykonania uszczelek silikonowych 50szt Usługa wykonania 50 uszczelek silikonowych (kauczyk silikonowy/kauczuk poliuretanowy). MVQ 70-80 Shore A, pracujących w zakresie -60°C ÷ +200°C, krótkotrwale do +230°C. O średnicy 22x44mm i grubości 2,8mm. Posiadających 15 otworów nieprzelotowych o średnicy 6mm i głębokości 1,5mm. Wykazujących odporność na alkohole i rozcieńczone roztwory soli. Wraz z wykonaniem potrzebnego wykrojnika.

CPV: 73110000-6, 73111000-3, 73120000-9

Dokument nr: 2021-2458-60310

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-28

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Śródmieście
Miejscowość
Kraków

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zawartej z podmiotem wybranym, jednak
wartość
zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zawartej z podmiotem wybranym z następujących powodów:
a) zmiana nie prowadzi do zmiany celu umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) Dostawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Dostawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Dostawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- nowy Dostawca zostanie wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności lub będzie to Dostawca, który w pierwotnym postępowaniu przedstawił Ofertę, która zgodnie z założonymi kryteriami oceny znajdowała się na kolejnym miejscu
c) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
d) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:
- działania siły wyższej których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia Umowy i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
- zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy ani Zamawiającego
- w sytuacji wyłącznej winy Zamawiającego
- opóźnienia (dłuższe niż 14 dni) w realizacji dostawy mogą skutkować rozwiązaniem Umowy, w takim wypadku zostanie ponowione zamówienie od kolejnego najwyżej ocenionego Oferenta lub nałożeniem kary umownej.
e) zachodzi konieczność wprowadzenia zamówienia uzupełniającego do którego wytyczne określono w pkt. Zamówienia uzupełniające
f) Umowa, bądź jej część może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Zamówienia wymagają formy pisemnej obejmującej zgodę obu stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta złożona w formie pisemnej na załączonym do zapytania ofertowego formularzu wraz z
oświadczeniami i załącznikami wymienionymi w formularzu oferty.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-20
Data ostatniej zmiany
2021-07-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena jednostkowa netto - 100%
Liczba punktów obliczana będzie według wzoru:
P=[N/B] *100
gdzie:
P - liczba punktów
N - spośród ofert nie odrzuconych najniższa cena jednostkowa netto oferty
B - cena jednostkowa netto badanej oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Monika Bęczkowska
tel.: +48 518-423-019
e-mail: zamowienia@real-research.com

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.