Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi konsultacji w zakresie B+R - inżynier

Przedmiot:

Usługi konsultacji w zakresie B+R - inżynier

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAE Sp. z o.o
Fabryczna 14
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
piotr.hnida@zae.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60263
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.02.01-02-0026/20 - Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez ZAE Sp. z o.o. w celu opracowania systemu zdalnego nadzoru i monitorowania parametrów w sieciach kablowych i linii napowietrznych średniego napięcia...

Opis
Przedmiotem zamówienia są usługi konsultacji w zakresie B+R - inżynier.
Szczegółowy zakres usług będzie obejmował:
- Przygotowanie oraz modyfikacja modeli i rysunków komponentów;
- Doskonalenie narzędzi inżynierskich, analitycznych i jakościowych;
- Tworzenie analiz produktów i procesów w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, materiałowej i konstrukcyjnej;
- Nadzór nad dokumentacją techniczną;
- Wprowadzanie zmian inżynierskich;
- Analiza i rozwiązywanie problemów jakościowych, montażowych.
Usługi będą realizowane w ramach etapu 1: ,,Opracowanie nowej technologii pomiarowej oraz funkcjonalności urządzeń w zakresie wykrywania anomalii na liniach średniego napięcia" - badania przemysłowe.
Ilość roboczogodzin w ramach usługi: 4032 h.

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 2021-22991-60263, 3/1.2/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-27

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Fabryczna
Miejscowość
Wrocław
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Etap 1: ,,Opracowanie nowej technologii pomiarowej oraz funkcjonalności urządzeń w zakresie wykrywania anomalii na liniach średniego napięcia" - badania przemysłowe.
Termin realizacji prac: do 31.12.2021 r.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
o zmiana terminu realizacji umowy, terminu płatności, itp. - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
o zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
o wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego.
Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego.
Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego.
Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego.
Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z załącznikiem wyszczególnionym w jego treści.
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Z treści załączonych do formularza ofertowego dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają dodatkowe warunki udziału w postępowaniu w poniższym zakresie:
- posiadają w swoim zespole osobę z wykształceniem wyższym technicznym w zakresie (min jedno ze wskazanych) elektryki, elektrotechniki, automatyki i robotyki, elektroniki, mechatroniki;
- posiadają w swoim zespole osobę ze znajomością zagadnień z zakresu projektowania oraz działania układów elektrycznych i elektronicznych;
- posiadają w swoim zespole osobę ze znajomością oprogramowania Matlab;
- posiadają w swoim zespole osobę z bardzo dobrą znajomością oprogramowania ZWCAD.
Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 (2c) do Zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-20
Data ostatniej zmiany
2021-07-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty w ramach kryterium: "Cena netto w PLN" (Cn) będą przyznawane wg następującej formuły:
Cn = (Cmin/Cr)x100x100%
Cmin - cena minimalna w zbiorze
Cr - cena oferty rozpatrywanej
Cn - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Hnida
tel.:
e-mail: piotr.hnida@zae.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.