Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT ŁOWICKI
ul. Stanisława Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
468115300
przetargi@powiatlowicki.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 468115300
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w I LO w Łowiczu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku I LO w Łowiczu.
1.1. Zakres robót budowlanych obejmuje dwie pracownie języków obcych, schody do łącznika pomiędzy częścią dydaktyczną a salą gimnastyczną, salę gimnastyczną wraz z korytarzami.
1.1.1.W pracowniach językowych należy wykonać następujące roboty budowlane:
- cyklinowanie i lakierowanie podłóg,
- przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem,
- wykonanie gładzi i robót malarskich ścian i sufitów,
- udrożnienie przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej,
- wymianę stolarki drzwiowej na nową, likwidację przejścia pomiędzy salami,
- wymianę parapetów wewnętrznych,
- wymianę naświetli,
1.1.2. W sali gimnastycznej należy wykonać następujące roboty budowlane:
- demontaż podłogi z desek na legarach i ułożenie parkietu na części podłogi wraz z wykonaniem pochylni
- przebudowę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej,
- wykonanie gładzi i robót malarskich ścian i sufitów.
1.1.3. Dostosowanie pomieszczeń komunikacji ogólnej dla osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie platformy przyschodowej.
2. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi
Zamawiający wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, by Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji oraz rękojmi na okres równy udzielonej gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Zamawiający udziela zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn. ,,Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego" w częściach. Jedną z nich stanowi zamówienie obejmujące przedmiot niniejszego postępowania.
5. Projekt pn. ,,Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego" w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie, otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna.

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45262522-6, 45310000-3, 45313100-5, 45320000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45432100-5, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00121343, IZP.272.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (Adres skrytki ePUAP Zamawiającego: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: przetargi@powiatlowicki.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (Adres skrytki ePUAP Zamawiającego: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: przetargi@powiatlowicki.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d307cc5b-a476-4c4e-9a41-ad2ae947f3cb oraz ID postępowania miniPortalu: d307cc5b-a476-4c4e-9a41-ad2ae947f3cb.
Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@powiatlowicki.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych
oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@powiatlowicki.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami
1) Magdalena Żurawska, 2) Rafał Pawłowski.
e-mail: przetargi@powiatlowicki.pl Tel. 46 811 53 68
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.272.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku I LO w Łowiczu.
1.1. Zakres robót budowlanych obejmuje dwie pracownie języków obcych, schody do łącznika pomiędzy częścią dydaktyczną a salą gimnastyczną, salę gimnastyczną wraz z korytarzami.
1.1.1.W pracowniach językowych należy wykonać następujące roboty budowlane:
- cyklinowanie i lakierowanie podłóg,
- przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem,
- wykonanie gładzi i robót malarskich ścian i sufitów,
- udrożnienie przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej,
- wymianę stolarki drzwiowej na nową, likwidację przejścia pomiędzy salami,
- wymianę parapetów wewnętrznych,
- wymianę naświetli,
1.1.2. W sali gimnastycznej należy wykonać następujące roboty budowlane:
- demontaż podłogi z desek na legarach i ułożenie parkietu na części podłogi wraz z wykonaniem pochylni
- przebudowę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej,
- wykonanie gładzi i robót malarskich ścian i sufitów.
1.1.3. Dostosowanie pomieszczeń komunikacji ogólnej dla osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie platformy przyschodowej.
2. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi
Zamawiający wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, by Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji oraz rękojmi na okres równy udzielonej gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Zamawiający udziela zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn. ,,Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego" w częściach. Jedną z nich stanowi zamówienie obejmujące przedmiot niniejszego postępowania.
5. Projekt pn. ,,Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego" w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie, otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - Instalowanie wind

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną
odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i
ich wagami:
1) Kryterium A: cena
Waga kryterium 60%
Kryterium A będzie obliczane wg wzoru:
Cena najniższa
------------------------------------------- x 100 x waga = suma punktów
Cena oferty badanej
2) Kryterium B okres gwarancji
Waga kryterium 40%
Kryterium B będzie obliczane wg wzoru:
Zaoferowany okres gwarancji oferty badanej
w miesiącach
----------------------------------------------------------------------------- x 100 x waga = suma punktów
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach spośród z ofert nieodrzuconych
Uwaga: Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny tej oferty w kryterium B okres gwarancji równy 60 miesięcy. Gwarancja dotyczy całego zakresu zamówienia. Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji ułamkiem, zamawiający zaokrągli podaną wartość w dół do najbliższej liczby całkowitej i otrzymaną wartość podda ocenie. Jeżeli najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach spośród z ofert nieodrzuconych jest równy 36 miesięcy, zamawiający nie będzie stosował do obliczenia punktacji w
kryterium ,,okres gwarancji" powyższego wzoru i przyzna 0 punktów każdej ofercie podlegającej ocenie w tym kryterium.
3. Łączna punktacja Wykonawcy będzie obejmować sumę punktów uzyskanych za kryteria A i B.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości negocjacji i Wykonawca na zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej, złoży taką ofertę zawierającą nową, niższą cenę, ocenie podlegać będzie oferta Wykonawcy złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z uwzględnieniem zmiany ceny wynikającej z oferty dodatkowej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu. Zakres każdej z robót musi obejmować budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę i/lub remont budynku.
2.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu. Zakres każdej z robót musi obejmować budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę i/lub remont budynku.
2.2. Zasady polegania na zasobach innych podmiotów (podmiotów trzecich) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
b) W odniesieniu do warunku doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w lit. c, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
f) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się
na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. Dokumenty wskazane w ust. 1 składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W terminie składania ofert należy złożyć:
1.1. ofertę,
1.2. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,
1.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólnie,
1.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów,
1.5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa pkt 1.5, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa pkt 1.5., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Wykonawca (jeśli dotyczy) przedstawia odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie o reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
7. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
8. Zapisy ust. 4 -7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać Pełnomocnika do ich reprezentowania wraz z załączeniem pełnomocnictwa.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać doświadczenie tego Wykonawcy, który wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym w formularzu oferty należy złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu. Zakres każdej z robót musi obejmować budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę i/lub remont budynku.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą również w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W związku z ograniczoną ilością znaków w niniejszym polu ogłoszenia (4000), rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią jeden z dokumentów zamówienia udostępnionych przez zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną
odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i
ich wagami:
1) Kryterium A: cena
Waga kryterium 60%
Kryterium A będzie obliczane wg wzoru:
Cena najniższa
------------------------------------------- x 100 x waga = suma punktów
Cena oferty badanej
2) Kryterium B okres gwarancji
Waga kryterium 40%
Kryterium B będzie obliczane wg wzoru:
Zaoferowany okres gwarancji oferty badanej
w miesiącach
----------------------------------------------------------------------------- x 100 x waga = suma punktów
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach spośród z ofert nieodrzuconych
Uwaga: Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny tej oferty w kryterium B okres gwarancji równy 60 miesięcy. Gwarancja dotyczy całego zakresu zamówienia. Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji ułamkiem, zamawiający zaokrągli podaną wartość w dół do najbliższej liczby całkowitej i otrzymaną wartość podda ocenie. Jeżeli najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach spośród z ofert nieodrzuconych jest równy 36 miesięcy, zamawiający nie będzie stosował do obliczenia punktacji w
kryterium ,,okres gwarancji" powyższego wzoru i przyzna 0 punktów każdej ofercie podlegającej ocenie w tym kryterium.
3. Łączna punktacja Wykonawcy będzie obejmować sumę punktów uzyskanych za kryteria A i B.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości negocjacji i Wykonawca na zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej, złoży taką ofertę zawierającą nową, niższą cenę, ocenie podlegać będzie oferta Wykonawcy złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z uwzględnieniem zmiany ceny wynikającej z oferty dodatkowej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.