Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
432z dziś
4955z ostatnich 7 dni
18050z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa oraz dostarczenie pełnej dokumentacji minikoparki gąsienicowej z kabiną i...

Przedmiot:

Zakup, dostawa oraz dostarczenie pełnej dokumentacji minikoparki gąsienicowej z kabiną i osprzętem

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SPECJALISTYCZNEGO "DRAWA" TOMASZ CZERNIK
Brójce 67B
95-006 Brójce
powiat: łódzki wschodni
793430440
perfektdrawa@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60326
Województwo: łódzkie
Miasto: Brójce
Wadium: ---
Nr telefonu: 793430440
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.02.03.01-10-0093/20 - WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ ŁAGODZENIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW EPIDEMII COVID-19

Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz dostarczenie pełnej dokumentacji minikoparki gąsiennicowej z kabiną i osprzętem.
We wszystkich przypadkach, w których w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do niego, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii, dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii równoważnych, tj.: wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zmiana wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych z zakresu praw i obowiązków Zamawiającego
i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:
a) Umowa (treść uzgodniona przez Zamawiającego i Oferenta, który wygrał niniejsze postepowanie ofertowe),
b) Oferta Oferenta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Parametry robocze:
- masa całkowita max. 4000 kg,
- możliwość pionowania kabiny na nierównym terenie - min. 10 stopni,
- maksymalny zasięg kopania na poziomie gruntu min. 5,0 m,
- maksymalna głębokość kopania min. 3,5m,
- maksymalna wysokość załadunku min. 3,4m,
- obrót wysięgnika w prawo min. 60 stopni,
- obrót wysięgnika w lewo min. 45 stopni,
Wyposażenie:
- łyżki koparkowe o szerokości 250 mm, 460 mm i 600 mm,
- łyżka skarpowa 1200 mm,
- rotator z chwytakiem,
- blokada sterowania i obrotu,
- gąsienice gumowe
Wymiary:
- rozstaw osi napędu gąsienic max. 1600 mm,
- długość całkowita podwozia max. 2100 mm.
Dokumentacja będzie sporządzona w języku polskim.

CPV: 43260000-3

Dokument nr: 2021-18676-60326, 1A

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
Gmina
Brójce
Miejscowość
Brójce

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w szczególności:
- gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego
- w związku sytuacją epidemiczną COVID-19 w Polsce i na świecie.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach złożonych przez Oferentów
- wyciąg z KRS-u, (lub jego odpowiednika) - nie starszy niż 3 miesiące na dzień składania oferty,
- formularz ofertowy z oświadczeniem oferenta.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. IV.2 zapytania.
3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.
5. Oferta powinna zawierać specyfikację urządzenia, jego parametry techniczne.
6. Oferta powinna podawać ceną całkowitą netto na cały zakres prac związanych z wykonaniem zamówienia dla Zamawiającego.
7. Oferta powinna podawać zakładany termin gwarancji.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:
1. Powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządziły Zamawiającemu szkodę lub był/jest w Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym.
3. Znajduje się w likwidacji lub w upadłości lub z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia.
4. Złożył w związku z Zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia nierzetelne.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-21
Data ostatniej zmiany
2021-07-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:
(cena w ofercie z najniższą ceną/ cena badanej oferty) x waga kryterium x 100)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Magdalena Janusek
tel.: 793430440
e-mail: perfektdrawa@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.