Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
4892z ostatnich 7 dni
18247z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana witryny (drzwi) na witrynę aluminiowo-szklaną

Przedmiot:

Wymiana witryny (drzwi) na witrynę aluminiowo-szklaną

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: KP Inwestycje Sp. z o. o. Sp. k
Wilcza 50/52
00-679 Warszawa
powiat: Warszawa
724 350 080
jkornacka@galeriarynek.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60317
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 724 350 080
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.05.01.00-06-0057/19 - Termomodernizacja Galerii Rynek w Tomaszowie Lubelskim

Opis
Przedmiotem zamówienia jest wymiana 21,0 m2 witryny (drzwi) na witrynę aluminiowo-szklaną z drzwiami o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2*K
Wyżej wymienione prace obejmują roboty budowlane wraz z zakupem i dostawą nowych materiałów oraz utylizacją starej witryny. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów własnych oraz nowych.
Obiekt w którym będą realizowane prace objęte niniejszym zamówieniem jest czynny i wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP i w taki sposób aby obiekt w dalszym ciągu był użytkowany.
Okres gwarancji
Zamawiający wymaga objęcia przedmiotu zamówienia minimum 60-miesięcznym okresem gwarancji. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

CPV: 45000000-7, 45421100-5

Dokument nr: 2021-4599-60317

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-03

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
tomaszowski
Gmina
Tomaszów Lubelski
Miejscowość
Tomaszów Lubelski

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy za porozumieniem stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy w Formularzu oferty, stanowiącym zał. Nr 1 do przedmiotowego zapytania, oświadczą, że posiadają wiedzę i doświadczenia niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana zgodnie z metodą zerojedynkową, tj. formułą ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczenia Oferenta, zawartego w Formularzu ofertowym, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent musi wpisać ,,TAK" lub ,,NIE" przy powyższym warunku udziału w postępowaniu, opisanym w Formularzu ofertowym. Oferent, który nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków lub nie złoży deklaracji, dotyczącej warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent musi oświadczyć że:
- Nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe.
- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana zgodnie z metodą zerojedynkową, tj. formułą ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczenia Oferenta, zawartego w Formularzu ofertowym, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent musi wpisać ,,TAK" lub ,,NIE" przy każdym z warunków udziału w postępowaniu, opisanym w Formularzu ofertowym. Oferent, który nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków lub nie złoży deklaracji, dotyczącej warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci , którzy oświadczą , że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana zgodnie z metodą zerojedynkową, tj. formułą ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczenia Oferenta, zawartego w Formularzu ofertowym, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent musi wpisać ,,TAK" lub ,,NIE" przy powyższym warunku udziału w postępowaniu, opisanym w Formularzu ofertowym.
Oferent, który nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków lub nie złoży deklaracji, dotyczącej warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta musi zostać sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i musi zawierać :
a. Pełną nazwę i adres siedziby Oferenta, nr telefonu osoby do kontaktu oraz NIP.
b. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
c. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
d. Cenę oferty netto, brutto oraz stawkę podatku VAT. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
e. Okres gwarancji (wymagany minimum 60-miesięczny okres gwarancji).
f. Datę sporządzenia oferty i podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta wraz z pieczęcią firmową.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez
oferenta/wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-20
Data ostatniej zmiany
2021-07-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1: Całkowita cena netto przedmiotu zamówienia- waga kryterium 80 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 80 pkt, wg
następującego wzoru:
Ocena w ramach kryt. 1 = (Najniższa cena netto oferty)/ (Cena netto oferty badanej) x 80 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium nr 2: Okres udzielonej gwarancji - waga kryterium 20 pkt., przy czy wymagany minimalny okres
udzielenia gwarancji na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy.
Ocena w ramach kryterium 2 = (okres gwarancji badanej oferty)/(okres gwarancji najdłuższy spośród
złożonych poprawnych ofert) x 20 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Justyna Kornacka
tel.: 724 350 080
e-mail: jkornacka@galeriarynek.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.