Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
366z dziś
4903z ostatnich 7 dni
19096z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja energetyczna budynku

Przedmiot:

Modernizacja energetyczna budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
Królewska 86
30-079 Kraków
powiat: Kraków
12 638 56 66
sekretariat@mpsm.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 12 638 56 66
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja energetyczna budynku szkoły i modernizacja pomieszczeń internatu Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian w gruncie (fundamentowych) oraz stropu pod dachem, modernizację wentylacji mechanicznej, modernizację instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację oświetlenia wbudowanego oraz wymianę źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED, montaż czujników ruchu na korytarzach, klatkach schodowych oraz toaletach, częściową wymianę okien zewnętrznych i drzwi wejściowych.

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie pełnych węzłów sanitarnych (wykonanie łazienek /instalacja sanit., wentylacja, montaż ceramiki sanit. i armatury),
- wykonanie aneksów kuchennych i garderobiany (wyposażenie kącika kuchennego w szafkę ze zlewozmywakiem),
- zmianę układu ścianek działowych /częściowe wyburzenia i murowanie nowych/
- zmianę wyposażenia pokoi internatowych
- wyposażenie pralni, suszarni, sanitariatów, pokoi, aneksów kuchennych, łazienek w meble oraz przeznaczenie kilku pokoi i sanitariatów z funkcjonalnością dla osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich)

CPV: 45321000-3, 45111200-0, 45111300-1, 45261210-9, 45331210-1, 45332200-5, 45332300-6, 45421130-4, 45450000-6, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00121358, PN/2/U/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://mpsm.edu.pl/zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowo opisane w pkt f SWZ. Składanie ofert odbywa się przy pomocy miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie reprezentowany przez Dyrektora Szkoły z siedzibą w Krakowie, Ul. Królewska 86.
2) inspektor ochrony danych osobowych to osoba wyznaczona przez Administratora odpowiednia do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych, adres korespondencyjny: PERSONAL-DATA Ul. Bociania 6a/22, doręczenie osobiste/kurierskie: PERSONAL-DATA Ul. Bociania 6a, adres email: biuro@personal-data.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Część I. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie - numer postępowania PN/2/U/2021 i/lub Część II. Modernizacja pomieszczeń internatu w budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie - numer postępowania PN/2/U/2021
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp,
5) odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych ujęto w rozdziale III t Specyfikacji Warunków Zamówienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 12:00
Miejsce składania ofert: http://miniportal.uzo.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.