Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Demontaż i/lub unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Demontaż i/lub unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice
powiat: będziński
(32) 288 79 00 wew. 215, 221, (32) 288 70 55
gmina@mierzecice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mierzęcice
Wadium: ---
Nr telefonu: (32) 288 79 00 wew.
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zadania pn.: ,,Demontaż i/lub unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
uszkodzonych w wyniku gradobicia z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mierzęcice".
Zadanie planowane jest do realizacji na podstawie wniosku o dofinasowanie do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Ogólnopolskiego
program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przy udziale środków
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
II. Przedmiot zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie usługi w zakresie demontażu i odebrania ok. 100 Mg odpadów
zawierających azbest oraz odebrania ok. 10 Mg odpadów zawierających azbest uszkodzony w wyniku
gradobicia, a także przekazaniach wszystkich ww. odpadów azbestowych na składowisko odpadów
niebezpiecznych z ok. 40 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mierzęcice, tj.:
1. Demontaż odpadów zwierających azbest obejmujący rozbiórkę pokrycia dachowego z
płyt zawierających azbest, zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce,
i/lub
Odbiór odpadów zawierających azbest z nieruchomości, obejmujący: zabezpieczenie
(m.in. poprzez załadunek do odpowiednich worków lub ułożenie na paletach i ostreczowanie),
przygotowanie zabezpieczonych odpadów do bezkolizyjnego odbioru sprzętem ciężkim
(przed nieruchomość lub w inne miejsce umożliwiające odbiór), transport specjalistycznym
sprzętem, uporządkowanie miejsc po usunięciu odpadów
2. Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia podmiotom gospodarczym
posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest, potwierdzone kartą przekazania odpadu na składowisko.
Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości objętych
przedmiotem umowy.
Zamówienie usług objętych przedmiotowym zapytaniem dojdzie do skutku pod warunkiem
uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację zadania.
III. Wytyczne dla oferentów
1. Wykonawca musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) - potwierdzone
oświadczeniem - zgodnie z załącznikiem Nr 4
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest, w tym w szczególności:
1) dokonania zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi
sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac;
2) opracowania szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest (przed rozpoczęciem
prac);
3) przeszkolenia (przez uprawnioną instytucję) zatrudnianych pracowników, osoby kierujące lub
nadzorujące prace w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;
4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie
określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie
azbestu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia umowy z właścicielem/zarządzającym
specjalistycznym składowiskiem odpadów niebezpiecznych, posiadającym odpowiednie
zezwolenia w tym zakresie na odbiór odpadów zawierających azbest, przed podpisaniem
umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca na podstawie otrzymanego od Zamawiającego wykazu nieruchomości, uzgodni
termin wykonania usługi z właścicielami nieruchomości i przekaże Zamawiającemu
harmonogram realizacji zadania zawierający terminy wykonania prac na poszczególnych
nieruchomościach oraz pisemne uzgodnienie terminu z właścicielem nieruchomości.
Zamawiający zastrzega sobie, że w trakcie realizacji zadania wykaz ten może ulec zmianie.
5. Wykonawca ustali z właścicielem nieruchomości, biorącym udział w zadaniu, termin
demontażu azbestu, w taki sposób aby dostosować się do terminu wykonania przez
właściciela nowego pokrycia dachu - ustalenia w tym zakresie mają mieć formę pisemną, które
należy przedłożyć Zamawiającemu.
6. Ważenie odbieranych wyrobów azbestowych musi odbywać się w obecności właściciela
nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego
o dniu odbioru (nie później niż 1 dzień przed datą odbioru). Wykonawca dokonuje ważenia przy
użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma
obowiązek spisać protokół odbioru robót w 3 egzemplarzach - według załącznika nr 3 do umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu przekazania odpadu na
składowisko, uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest na podstawie karty
przekazania odpadów, potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest z
poszczególnych nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia.
8. Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowiązek złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o
prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego (dotyczy każdej
nieruchomości) z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
9. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest Wykonawca przeprowadzi w sposób
wynikający z obowiązujących przepisów m.in. § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.).
10. Transport odpadów zawierających azbest powinien odbywać się według zasad określonych w
ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.
11. Na opakowaniach z odpadami zawierającymi azbest Wykonawca umieści oznakowanie zgodne z
obowiązującymi przepisami (wzór oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zwierających
azbest lub wyroby zawierające azbest, a także miejsc ich występowania), stanowiący załącznik nr 2
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.
U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.).
12. Wykonawca zapewni magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych
miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych, zabezpieczonych przed
mechanicznym uszkodzeniem opakowań.

Dokument nr: GK.621.0005.2021

Składanie ofert:
1. Ofertę można składać:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Mierzęcice, Ul. Wolności 95, 42-460
Mierzęcice w sekretariacie, pok. nr 22 (decyduje data wpływu);
b) za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Urząd Gminy Mierzęcice, Ul. Wolności 95, 42-
460 Mierzęcice (decyduje data wpływu);
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@mierzecice.pl (decyduje data
wpływu) - w temacie e-maila należy wpisać ,,Oferta na zadanie pn.: ,,Kontynuacja realizacji
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice".
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 lipca 2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia 17.12.2021 r.

Wymagania:
I. Tryb udzielenia Zamówienia
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy).
V. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy:
1. Posiadają doświadczenie potwierdzone wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co
najmniej jednego zamówienia obejmującego w swoim zakresie demontaż i odbiór oraz przekazanie
odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia podmiotom gospodarczym posiadającym
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy dołączone
do oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Brak dołączenia
niniejszego oświadczenia do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Oferenta.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca musi załączyć do oferty oświadczenie wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
VI. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria
Kryterium wyboru jest najniższa cena brutto obejmująca całość zadania - 100%.
VII. Warunki płatności
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie:
protokół odbioru częściowego lub końcowego robót, sporządzony na podstawie protokołów odbioru robót
oraz karty przekazania odpadów na składowisko.
Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie płatne Wykonawcy, w terminie 30 dni, od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Pozostałe warunki zostały określone w
umowie, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
2. Kompletna oferta zawiera:
1) Formularz ofertowy- zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) Oświadczenie Wykonawcy - Wykaz wykonanych robót - zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym -zgodnie z załącznikiem
nr 3;
4) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecz -
nego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) -
zgodnie z załącznikiem nr 4;
5) Indywidualny numer rejestrowy BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami) lub podpisaną umowę (porozumienie), z firmą/ami posiadającą stosowny
wpis.
Kserokopie dokumentów stanowiące załączniki do oferty, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
X. Przesłanki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
1. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
2. Jest niekompletna;
3. Została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego;
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Oferenta).
4. Została złożona na innych wzorach dokumentów niż określone jako załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego
5. Została złożona po terminie składania ofert.

Kontakt:
XI. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela:
Sebastian Siudyka tel. (32) 288 79 00 wew. 215
Magdalena Adamczyk tel. (32) 288 79 00 wew. 221

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.