Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
450z dziś
4975z ostatnich 7 dni
19840z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ułęż
Ułęż 168
08-504 Ułęż
powiat: rycki
tel./fax. (0-81) 866 70 21, 81 866-70-28
gmina@gminaulez.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Ułęż
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. (0-81) 866
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Ułęż zaprasza Państwa do złożenia oferty, dotyczącej ,,Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Ułęż w 2021 roku".
Przedmiot zamówienia, zakres
w załączonych dokumentach.
i
warunki
realizacji
zamówienia
zostały opisane
I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na
terenie Gminy Ułęż:
1. Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających
azbest (płyt azbestowo - cementowych), pochodzących z pokryć dachowych budynków
położonych na terenie Gminy Ułęż w zakresie:
a) demontażu wyrobów zawierających azbest, tj.:
?
?
?
?
?
rozbiórka pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest,
zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi
przepisami - foliowanie,
załadunek odpadów azbestowych i ich transport na składowisko odpadów
niebezpiecznych,
unieszkodliwienie odpadów poprzez ich zeskładowanie na składowisku odpadów
niebezpiecznych,
oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.
b) odbioru odpadów zawierających azbest, tj.:
?
?
?
?
zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi
przepisami - foliowanie,
załadunek odpadów azbestowych i ich transport na składowisko odpadów
niebezpiecznych,
unieszkodliwienie odpadów poprzez ich zeskładowanie na składowisku odpadów
niebezpiecznych,
oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.
2. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, na
których będzie dokonana usługa związana z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych), przy czym Zamawiający zastrzega, że
w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godz. wykonania usługi, o której
mowa w punkcie 1, z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.
4. Wykonawca zapewni organizację i zabezpieczenie placu robót.
5. Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.).
6. Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami
o przewozie towarów niebezpiecznych.
Usuwane odpady zawierające azbest należy zdeponować na składowisku odpadów zgodnie z
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
7. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację
odbiorową:
a) protokoły odbioru odpadów sporządzone pomiędzy właścicielem nieruchomości a
Wykonawcą, zawierającym datę podpisania protokołu, imię i nazwisko właściciela
nieruchomości oraz jego czytelny podpis (lub podpis osoby upoważnionej, wraz z
załączonym upoważnieniem), adres nieruchomości z której usunięto azbest, wskazanie ilości
usuniętego azbestu wyrażonego w m 2 oraz Mg, wskazanie czy unieszkodliwienie zostało
przeprowadzone z demontażem czy bez demontażu, protokół zawiera również oświadczenie
wykonawcy o prawidłowości przeprowadzonych prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu
azbestowego wraz z potwierdzeniem właściciela nieruchomości, z jednoczesnym
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.),
b) protokół zostaje również podpisany przez przedstawiciela Gminy Ułęż, dokonującego
oceny prawidłowości wykonanych prac w przedmiocie zamówienia;
c) udokumentowania przekazania odpadów na składowisko (karta przekazania odpadów),
zawierające dokładne określone miejsce unieszkodliwiania odpadów tj. składowisko odpadów
niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej
partii odpadów. Karta Przekazania Odpadów winna zawierać również dokładne dane Gminy z
której zostały odebrane wyroby azbestowe oraz wyszczególnienie ich ilości;
d) kwitów wagowych, poświadczających faktyczną ilość zdeponowanych odpadów;
e) oryginałów faktur i rachunków wystawionych za wykonaną usługę przez Wykonawcę;
f) protokołu odbioru końcowego zadania w zakresie usuwania azbestu sporządzonego
pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym.
8. Każdy właściciel posesji będzie potwierdzał szacunkową ilość odpadu protokołem
przekazania wyrobów azbestowych Wykonawcy.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody spowodowane
swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
10. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

CPV: 90650000-8

Dokument nr: ZP.19.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2021 r. o godz. 10:30 .

Składanie ofert:
Kompletną ofertę należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2021 r. do godz. 10.00:

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania prac powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie
dłuższy niż do dnia 30.10.2021 r.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30
października 2021 roku.

Wymagania:
Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym
o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł
II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1.1 Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg
załączonego wzoru formularza ofertowego( zał. nr 1),
1.2 Aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
i transportu odpadów niebezpiecznych, wydaną przez właściwy organ.
1.3 Kopię umowę podpisaną ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wskazanym
w ,,Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z planem Inwestycyjnym
w zakresie odpadów komunalnych".
1.4 Kserokopię posiadanej polisy OC w zakresie zgodnym z przedmiotowym zapytaniem.
1.5 Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania
niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej - zostanie ocenione na podstawie
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania:
a) że, prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest - wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do
Zapytania,
b) spełnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich
wyrobów będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów - wg wzoru stanowiącego załącznik 4 do
Zapytania,
c) dysponowanie osobami, które ukończyły szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy na temat usuwania wyrobów zawierających azbest - wg wzoru stanowiącego
załączniki nr 5 do Zapytania,
2. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Potwierdzenie spełnienia warunków w niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie
na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.
Dane do wyceny:
- Szacunkowa ilość przewidywanych do demontażu wyrobów zawierających azbest na podstawie
wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości wynosi 200 m2, co stanowi 2,8 Mg (przy
przeliczniku 1 m2 = 14 kg).
- Szacunkowa ilość przewidywanych do odbioru odpadów zawierających azbest na postawie
wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości wynosi 2 630 m2, co stanowi
36,82 Mg (przy przeliczniku 1 m2 = 14 kg).
Ilość posesji: 18
Wskazane metry kwadratowe są ilością szacunkową przygotowaną na potrzeby postępowania o
udzielenie zapytania ofertowego. Faktyczna i ostateczna wielkość zamówienia uzależniona będzie od
rzeczywistych metrów kwadratowych przewidywanych do demontażu wyrobów zawierających azbest
oraz przewidywanych do odbioru odpadów. Z uwagi na powyższe, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość niewykorzystania w pełni metrów kwadratowych będących przedmiotem zamówienia.
2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania,
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto pod adresem
https://ugulez.bip-e.pl/gu/instrukcja-dla-wykonawc/14304,Instrukcja-dla-
Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy
przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną
w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania
wiadomości elektronicznej.
5) Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: ,,Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Ułęż w 2021 roku"
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. W
przypadku złożenia przez Wykonawcę dwóch lub więcej ofert, wszystkie oferty podlegają
odrzuceniu.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub innym właściwym
umocowaniem prawnym, które należy dołączyć do oferty.
5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania ofertowego. Odpowiedź zostanie wysłana do Wykonawcy zadającego pytanie
oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.
Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą identyfikować podmiotu
zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez
odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż jeden dzień przed terminem
składania ofert.
8. Wykonawcy zobowiązani są do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie w celu rejestrowania wszelkich zmian zapytania i
udzielonych wyjaśnień oraz pozyskania informacji o rozstrzygnięciu niniejszego
postępowania.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
V OBOWIĄZKI WYKONAWCY I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym
miejscu dokonania zmiany.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) rozumie się informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: ,,tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do
wglądu przez Zamawiającego" (dotyczy oferty złożonej w formie pisemnej). Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny
zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim
zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji
zastrzeżonych jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności
zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października
2005 r. sygn. III CZP 74 /05).
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym
zamówieniem.
VI KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ INFORMACJA O WAGACH
PUNKTOWYCH
LUB
PROCENTOWYCH
PRZYPISANYCH
DO
POSZCZEGÓLNYCH
KRYTERIÓW
OCENY
OFERT
ORAZ
OPIS
PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
OFERTY
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena ofertowa - 100%
Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w
następujący sposób:
N
IP = ----- x A
B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IP - ilość punktów,
N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych
ofert,
B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A - waga kryterium 100
2. Wybór najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego
oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i
została oceniona jako najkorzystniejsza. Maksymalna liczba punktów możliwych do
zdobycia to 100,00. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie
zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np.
brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia
procedury zapytania ofertowego.
VII TRYB OCENY OFERT
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności).
Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy oraz oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów,
danych i informacji.
3. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres
pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie
internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia w zakresie
przedstawionej rażącej niskiej ceny za wykonanie usługi. Jeżeli wyjaśnienie, które zostanie
złożone nie będzie poparte faktycznymi wyliczeniami, Zamawiający będzie miał możliwość
wykluczenia takiego oferenta z udziału w postępowaniu.
VIII OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W
WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
O
UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszego
zapytania ofertowego wzór umowy załącznik nr 6.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
polegających na:
1) zmianie wynagrodzenia;
2) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;
3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku działań organów
państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie
nowego podatku.
4. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić
w przypadku:
1) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające
prowadzenie prac
2) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
5. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3-4 nastąpi aneksem do umowy sporządzonym
na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego.
6. Zamiana polegająca na zmianie osoby pełniącej obowiązki Inspektora Nadzoru na inną
osobę posiadającą uprawnienia i porównywalne doświadczenie przy kierowaniu tego typu
robotami nastąpić może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgoda Zamawiającego.
IX UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ugulez.bip-e.pl/gu/
Osobami uprawnionymi do kontaktów są:
1) Jolanta Krawczak - nr telefonu 81 866-70-28, jkrawczak@gminaulez.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.