Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39
50-370 Wrocław
powiat: Wrocław
+48 71 74 79 394, tel. 71 74 79 395
szymon.gebarowski@wody.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 71 74 79 394, te
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy WR.ROZ.2811.414.2021
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż
130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania
pt:
Projekt nasadzeń drzew na działkach należących do gm. Wrocław
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji
projektowej pn. ,,Projekt nasadzeń drzew na działkach należących
do gm. Wrocław. Przedmiotowa dokumentacja sporządzana jest
na potrzeby wykonania nasadzeń zastępczych. Projekt musi zawierać
m.in. lokalizację, parametry sadzonek, sposób wykonania nasadzeń
oraz wymagania dot. pielęgnacji dla 132 szt. drzew z gat. Jesion
wyniosły (Fraxinus excelsior). Projekt należy wykonać zgodnie
z warunkami wskazanymi w piśmie Zarządu Zieleni Miejskiej
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2021 r. (sygn. DU.452.13.2021.OM
L.dz. 5553/2021.2416/20201) stanowiącym załącznik do Zapytania
ofertowego i Umowy.

Dokument nr: WR.ROZ.2811.414.2021

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się za
pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej
,,Platformą" --pod adresem http://www.przetargi.wo dy, gov. pi/
w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania
ofertowe i konkursy.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za
pośrednictwem Platformy, do dnia 27.07.2021 r. do godz. 11;00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie: niezwłocznie po zawarciu umowy
Zakończenie: 29.10.2021r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena - 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia
w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji,
zezwolenia):
6.1 Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi
polegające na sporządzeniu projektu/planu nasadzeń drzew i/lub
krzewów na publicznych terenach zieleni;
6.2 wykaże, że dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia
tj. projektantem, który będzie wykonywał zamówienie,
posiadającym następujące kwalifikacje:
a) mgr inż. architekt krajobrazu lub inne równoważne,
każdorazowo z udokumentowanym 3 letnim stażem
projektowania publicznych terenów zieleni;
lub
b) inż. architekt krajobrazu, lub inne równoważne,
każdorazowo z udokumentowanym 5 letnim stażem
projektowania publicznych terenów zieleni.
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
1) wykaz usług (w formie oryginału - załącznik Nr 3) wykonanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty (np. protokoły odbioru, faktury vat), a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum, Zamawiający uzna
za spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy, jeśli jeden
z konsorcjantów spełni warunek określony w pkt. 1).
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług
(projektanta) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy ustalić jako cenę całkowitą dla całego zakresu
zamówienia na podstawie załączonych do niniejszego zapytania
dokumentów.
Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym cenę brutto w złotych
polskich za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na postawie
wartości netto i podatku VAT przy stawce 23% za wykonanie
zamówienia. Wymagane jest podanie ceny (liczbowo i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności
wyrażonych cyfrowo i słownie - Zamawiający jako wartości prawidłowe
przyjmie wartość napisaną słownie.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, w języku
polskim. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł
poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (za/.
nr 1 do Zapytania ofertowego),
b) wykaz wykonanych usług (za/, nr 3 do Zapytania ofertowego) wraz
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie,
c) wykaz osób (zał. nr 4 do Zapytania ofertowego) wraz z kserokopia
uprawnień osób, które będą pełniły funkcję projektanta oraz geologa
inżynierskiego,
d) oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 6 do Zapytania
ofertowego)
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
13.2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania
z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl
w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta
na Platformie.
a. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający
zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym
postępowaniem.
b. Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca
korzysta
z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również
Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
c. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do
Zamawiającego. w tvm złożenia oferty oraz
dokumentów lub oświadczeń składanych razem
z oferta, uważa się datę wczytania korespondencji na
Platformie.
d. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
Platformy wynosi 150 MB.
e. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne
kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.
f. Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń
składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji
,,Zgłoś udział
w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie
wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki,
w szczególności pliki Formularza oferty, Formularza wyceny
ofertowej, oświadczenia RODO (jeżeli dotyczy zgodnie z pkt 15
Zapytania ofertowego). Zamawiający zaleca, aby poszczególne
pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację.
Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja
oferenta dostępna na Platformie.
g. Postępowanie podprogowe nie musi bvć podpisane
elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu
należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej
oferty wraz z załącznikami.
h. Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Celem podpisania oferty należy pobrać plik zawierający
wszystkie pliki oferty, zapisać go na dysku. Następnie
uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać
zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten
następnie należy wysłać na Platformę. Podpisanie oraz
złożenie oferty odbywają-się po użyciu opcji ,,Podpisz ofertę".
i. Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera
Instrukcja oferenta dostępna na Platformie pod
adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/imtmkcja-dla-
wykonawc/3 795Jns trukcja- dla- Wyko nawę ów. htm l.
j. Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z
ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie
szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu
terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla
Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców
k. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę".
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji
oferenta dostępnej na Platformie.
l. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę".
Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest
anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest
formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty
został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej
na Platformie.
m. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
w zakresie merytorycznym:
Szymon Gębarowski , +48 71 74 79 394,
e-mail: szymon.gebarowski@wody.gov.pl
w zakresie formalnym:
Paulina Wawrzyniak, tel. 71 74 79 395,
e-mail: paulina.wawrzyniak@wody.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.