Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja obiektu pofabrycznego, zaprojektuj i wybuduj

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Adaptacja obiektu pofabrycznego, zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Szkolna 2
63-000 Środa Wielkopolska
powiat: średzki
61 287 06 40, faks 61 287 06 40
sekretariat@srodawlkp.epcpr.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Środa Wielkopolska
Wadium: 20.000,00 złotych
Nr telefonu: 61 287 06 40, faks 6
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja obiektu pofabrycznego przy Ul. Mała Klasztorna w Środzie Wielkopolskiej na CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - II etap inwestycji
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie robot budowlanych - rozbudowę, nadbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obiektu pofabrycznego na inwestycję celu publicznego - publiczną instytucję pomocy społecznej, która prowadzić będzie zadania o zasięgu powiatowym z zakresu pomocy społecznej - Centrum Aktywności Społecznej, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 71221000-3, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00121411, SF.3322.2.1.21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.srodawlkp.epcpr.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej określa dział VIII. SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja RODO - dział XXXIX. SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja RODO - dział XXXIX. SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

Wymagania:
1. Wykonawca w terminie do dnia upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
? pieniądzu,
? gwarancjach bankowych,
? gwarancjach ubezpieczeniowych,
? poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz. 299).
Szczegółowy opis zawiera dział XXVIII. SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SF.3322.2.1.21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie robot budowlanych - rozbudowę, nadbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obiektu pofabrycznego na inwestycję celu publicznego - publiczną instytucję pomocy społecznej, która prowadzić będzie zadania o zasięgu powiatowym z zakresu pomocy społecznej - Centrum Aktywności Społecznej, w systemie zaprojektuj i wybuduj.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna spełnienie wyżej wymienionego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
a) Kierownik Budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) Kierownik Robót branży sanitarnej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Kierownik Robót branży elektrycznej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Szczegółowy opis zawiera dział XVI. SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda następujących środków
dowodowych: 1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, f) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, g) art. 109 ust. 1 pkt 4 - Załącznik nr 1a do
SWZ. 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 4 skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków. Powyższe dotyczy również podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców. Szczegółowe informacje zawiera dział XV. SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1a do SWZ), 2) wykazu następujących osób:
a) Kierownika Budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) Kierownika Robót branży sanitarnej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Kierownika Robót branży elektrycznej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych (Załącznik nr 1c do SWZ).
Szczegółowy opis zawiera dział XVII. SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie określił przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zestawienie dokumentów wymaganych do złożenia w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert:
1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik nr 1a do SWZ).
3. Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które części zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik 1 b do SWZ (jeżeli dotyczy).
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z oświadczeniami tego podmiotu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego) - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ ( jeżeli dotyczy);
6) Dowód wniesienia wadium.
Szczegółowy opis zawiera dział XIX. SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca w terminie do dnia upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
? pieniądzu,
? gwarancjach bankowych,
? gwarancjach ubezpieczeniowych,
? poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz. 299).
Szczegółowy opis zawiera dział XXVIII. SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, pełnomocnik przed zawarciem umowy przedstawi kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców;
- przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Szczegółowy opis zawiera dział XX. SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy określa § 17 wzoru umowy - załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.