Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
836z dziś
5262z ostatnich 7 dni
20288z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa altany

Przedmiot:

Budowa altany

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sułów
Sułów 63
22-448 Sułów
powiat: zamojski
Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27, tel. (84) 682 68 46
ug@sulow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Sułów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 084 682 62 02,
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Sułów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. ,,Przebudowa
infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek altany".
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa altany w miejscowości Kulików usytuowanej na dz. nr 19/66,
obręb Kulików obejmująca:
- wykonanie altany o konstrukcji drewnianej
- wykonanie utwardzenia terenu pod altaną o nawierzchni z kostki betonowej.
Zamawiający informuje, że zamówienie współfinansowane jest w ramach poddziałania ,, Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na łata 2014-2020.
2. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.

Dokument nr: RR.271.19.2021

Otwarcie ofert: 11. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2021 r. o godz. 10;30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Sułowie (pokój nr 11).

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy w Sułowie
(pokój nr 1), Sułów 63; 22-448 Sułów do dnia 28 lipca 2021 r. do godz. 10;00. Wiążąca jest data i godz.
złożenia oferty- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji zamówienia;
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30 września 2021r.

Wymagania:
2. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) zwana dalej
ustawą. Zgodnie z art. 2 ust. 1 piet. 1) ww. ustawy niniejsze zamówienie nie podlega stosowaniu
przepisów ustawy.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
0 udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki
udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące:
1) zdolności zawodowej
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje (i w
przypadku udzjelenia zamówienia skieruje do jego realizacji] Kierownikiem budowy - kierownik
robót konstrukcyjno-budowlanych który posiada uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. póz. 831] albo
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika robót
konstrukcyjno-budowlanych w zakresie niniejszego zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę
i adres zamawiającego oraz napis: Oferta na realizację zadania: ,,Przebudowa infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek altany".
Nie otwierać do dnia 28 lipca 2021 r. do godz. 10.00"
a) Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna
obejmować całość zamówienia określonego przez zamawiającego.
b) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
c) Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana
przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy.
6. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik Nr 3
2) wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4
7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena oferty brutto - kryterium wagowe 60 % - 60 pkt
b) okres gwarancji na wykonane roboty i materiały - kryterium wagowe 40 % - 40 pkt
7.1 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
1) W kryterium: cena oferty będą oceniane w następujący sposób:
Kryterium ,,cena oferty" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty. Zamawiający ofercie
o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba
punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Liczba punktów = (najniższa cena: cena badanej oferty) x 60 pkt
2] W kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty i materiały" punkty zostaną przyznane w
skali;
o minimum 60 miesięcy - 10 pkt
o od 61 do 64 miesięcy - 20 pkt
o od 65 do 68 miesięcy - 30 pkt
o od 69 do 72 miesięcy - 40 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji na wykonane prace i materiały, Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca nie udziela gwarancji i ofertę odrzuci.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na wykonane prace i
materiały instalacyjne krótszego niż 60 miesięcy Zamawiający ofertę odrzuci.
Wykonawca może udzielić gwarancji dłuższej niż 72 miesiące jednak Zamawiający w takim
przypadku przyzna maksymalną liczbę punktów (tj. 40 pkt)
Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji na wykonane prace i materiały w pełnych
miesiącach.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
8. Opis sposobu określenia ceny:
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego
przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać w formularzu ,,Oferta" stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Ceny wskazane w ,,Ofercie" muszą być podane w wymiarze netto oraz brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT
wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty. Cenę należy
wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku i wyrazić liczbowo i słownie w złotych polskich.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy podaną kwotą cyfrową a kwotą słowną, Zamawiający przyjmuje
jako ostateczną cenę oferty kwotę zapisaną słownie. Ponadto Zamawiający poprawia oczywiste omyłki
pisarskie i rachunkowe uwzględniające jej konsekwencje rachunkowe bez zgody ze strony Wykonawcy.
12. Wybór oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty i o terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie zawiadomiony
drogą pisemną.
13. Warunki wykonania zamówienia.
Warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 5
14. Oferta będzie podlegała odrzuceniu:
1. Jeżeli nie będzie odpowiadała wymaganiom zamawiającego

Uwagi:
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Iwona Szwajkowska, tel. (84) 682 68 46,
e-mail: ug@sulow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.