Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynków i komórek gospodarczych oraz uporządkowanie terenu

Przedmiot:

Rozbiórka budynków i komórek gospodarczych oraz uporządkowanie terenu

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jedlina-Zdrój
ul. Poznańska Nr 2
58-330 Jedlina-Zdrój
powiat: wałbrzyski
748510965
wojnowskip@jedlinazdroj.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jedlina-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: 748510965
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: ,,Rozbiórka budynków i komórek gospodarczych oraz uporządkowanie terenu po ich rozbiórce w Jedlinie-Zdroju przy:
1) Ul. Piastowskiej 16-18 - obręb ewidencyjny: Jedlina-Zdrój, dz. nr 248/4,249/1,249/5,
2) Ul. Chrobrego 18 - obręb ewidencyjny: Jedlina-Zdrój, dz. nr 340/12,
3) Ul. Chrobrego 12 - obręb ewidencyjny: Jedlina-Zdrój, dz. nr 336/8".
Opis przedmiotu zamówienia / stanowi załącznik do ,,Zapytania ofertowego*: podglądowy pian rozbiórki stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3.

Dokument nr: GPM.7130.1.6.2021

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia propozycji oferty (ceny):
Oferty w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria Ogólna, pokój Nr 4, czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 730 do 1530, wtorki w godz. 730 do 17w, piątki w godz. 7 30 do 1400, nie później niż do dnia 27.07.2021 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia -
a) dla pkt 1) zadania - do 20.08.2021 r.
b) dla pkt 2) i pkt 3) zadania - do 29.10.2021 r.

Wymagania:
Wymagane jest, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru robót karty przekazania odpadów.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki udziału w postępowaniu, a dotyczące:
1) posiadania uprawnień: koniecznymi do wykonania zadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: koniecznymi do wykonania zadania,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: koniecznymi do wykonania zadania,
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: koniecznymi do wykonania zadania.
2. Opis sposobu przygotowania propozycji oferty (ceny):
1) ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
2) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką
3) oferta ma obejmować całość zamówienia i zawierać opis spełnienia innych kryteriów wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.5. Przy wyborze propozycji (oferty) Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Lp. Opis kryterium Waga @
1 Cena 100
2
3
4. Wykonawca składając propozycję oferty (ceny), składa następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz propozycji oferty (ceny) wg załączonego wzoru,
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,
3) oświadczenie Wykonawcy, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiada wiedzę i doświadczenie, w zakresie realizowanego zamówienia,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji oferty (ceny): Zaproponowana oferta (cena) powinna zawierać:
1) wartość usługi/dostawy/robót budowlanych będącej przedmiotem zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym - zaproszeniu do złożenia oferty oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
10. Oferty w formie papierowej należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (np.: koperta) oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy przy czym koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana następująco:
Propozycja oferty (ceny) na: dostawę/usługę/roboty budowlane* pn.: ,,Rozbiórka budynków i komórek gospodarczych oraz uporządkowanie terenu po ich rozbiórce w Jedlinie-Zdroju przy:
1) ul. Piastowskiej 16-18 - obręb ewidencyjny: Jedlina-Zdrój, dz. nr 248/4,249/1,249/5,
2) ul. Chrobrego 18 - obręb ewidencyjny: Jedlina-Zdrój, dz. nr 340/12,
3) ul. Chrobrego 12 - obręb ewidencyjny: Jedlina-Zdrój, dz. nr 336/8".
Nr sprawy: GPM.7130.1.6.2021 Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert do dnia 27.07.2021 r., do godz. 1010
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję oferty (ceny) przed upływem terminu jej składania.
12. W toku badania i oceny ofert Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
13. Kierownik Zamawiającego lub upoważniona przez niego osoba odrzuca ofertę jeśli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) Wykonawca nie spełnia określonych warunków udziału w postępowaniu;
3) oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym - zaproszeniu do złożenia propozycji oferty (ceny);
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 12 nie złożył stosownych wyjaśnień;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
14. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji oferty (ceny) wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska Nr 2,58-330 Jedlina-Zdrój;
2) kontakt do inspektora danych osobowych: tel. 74 84 55 215, email: iodo@jedlinazdroj.eu; adres do korespondencji: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska Nr 2,58-330 Jedlina-Zdrój;
3} Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4} odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6} obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z rym, że skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO z tym, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym, wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
Nazwa i adres siedziby Wydziału/Biura Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój: ul. Poznańska 2,58-330 Jedlina-Zdrój Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie: Piotr Wojnowski Numer telefonu i e-mail do kontaktu:748510965 e-mail: wojnowskip@jedlinazdroj.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.