Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4429z ostatnich 7 dni
19456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic

Przedmiot:

Wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Świebodziński - Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
ul. Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
powiat: świebodziński
68 475 53 08, 68 475 53 05, 68 475 53 58
e.balenkowska@powiat.swiebodzin.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Świebodzin
Wadium: ---
Nr telefonu: 68 475 53 08, 68 475
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający:
zaprasza do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie ,,Wykonania oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie Powiatu Świebodzińskiego"
- na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana)
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic Powiatu Świebodzińskiego w zakresie remontu istniejącego oznakowania oraz oznakowanie nowych miejsc według wskazań Zamawiającego w ilości ok. 12 500,00 m2 farbą najezdniową koloru białego (oznakowanie hydrodynamiczne, cienkowarstwowe z mikrokulkami szklanymi, grubość warstwy farby 0,5mm-0,8mm).
2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje: prace pomiarowe, prace przygotowawcze i oznakowanie prac zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego, przygotowanie i dostarczenie materiałów, przedznakowanie, naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi zgodnie z istniejącym oznakowaniem i wytycznymi Zamawiającego, ochronę znakowania przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia prac, przeprowadzenie badań i pomiarów laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji.
3. Podczas wykonywania oznakowania nie należy dopuszczać do zabrudzenia farbą krawężników i chodników.
4. Realizacja zamówienia rozpocznie się od wykonania oznakowania na terenie miasta Świebodzin. Kolejność dróg i ulic objętych zamówieniem będzie wskazana każdorazowo przez Zamawiającego za pośrednictwem wyznaczonego pracownika nadzorującego prawidłowe wykonanie zamówienia.
5. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie materiałów posiadających wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty oraz wyniki badań.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne:
a) D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne
b) D-07.01.02 - Remont oznakowania poziomego
c) D - 07.01.01 - Oznakowanie poziome
Na wykonane oznakowanie wykonawca udzieli gwarancji: a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
- na odcinkach zamiejskich: 12 miesięcy,
- w obszarze zabudowanym: 6 miesięcy.
Powyższe ilości oznakowania są szacunkowe, służą obliczeniu oferty i określeniu górnej granicy wartości umowy. Rozliczenie nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego wykonanego oznakowania oraz cen jednostkowych.
Przedmiot usługi musi być realizowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.) wraz z załącznikami. Wykonawca musi wliczyć w cenę koszty związane z każdorazowym dojazdem do miejsca wykonywania prac oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
- ofertę należy składać w terminie do dnia 27.07.2021 r. do godz. 9.00.
o e-mailem na adres: e.balenkowska@powiat.swiebodzin.pl
o w przypadku jeśli niemożliwe jest wysłanie oferty drogą e-mailową Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, Ul. Kolejowa 2, sekretariat, I piętro, 66-200 Świebodzin w jednej zamkniętej kopercie w terminie,

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- wykaz wykonanych usług, za spełniony warunek Zamawiający uzna co najmniej jedno zadanie o wartości minimum 50.000 zł brutto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Za spełniony warunek Zamawiający uzna przedstawienie posiadanego sprzętu wg załącznika Nr 4 do niniejszego Zaproszenia:
- malowarka samobieżna do oznakowania cienkowarstwowego, z elektronicznym sterowaniem znakowania, z możliwością regulowania szerokości malowanego pasa oraz wyposażona w system pneumatyczny do wykonania odblasku - min. 1 szt.
- malowarka do wykonywania drobnych elementów oznakowania cienkowarstwowego, ze sterowaniem ręcznym, wyposażona w system pneumatyczny do wykonywania odblasku - min 1 szt..
- pojazdy z przyczepami z oznakowaniem pulsacyjnym - min. 2 szt.
- szczotka mechaniczna - min. 1 szt.
Wykaz sprzętu, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedmiotu zamówienia winien być zgodny z Polskimi Normami i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.
- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - kwota ubezpieczenia co najmniej 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) wraz z załączeniem kopii dowodu opłaty.
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej.
3. Okres gwarancji:
Na wykonane oznakowanie wykonawca udzieli gwarancji: a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
- na odcinkach zamiejskich: 12 miesięcy,
- w obszarze zabudowanym: 6 miesięcy.
4. Warunki płatności: płatność do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
- ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku - ,,formularz ofertowy"
- na kopercie/faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Oferta na wykonanie oznakowania poziomego".
7. Informacja dotyczące zawierania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawię zamówienia publicznego*

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej ,,RODO") (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Starosta Swiebodziński z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Kolejowej 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: starostwo@powiat.swiebodzin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@powiat.swiebodzin.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi się do ich przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) nie przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

Kontakt:
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Pani Karolina Adamirowicz - Naczelnik Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie, ul. Piłsudskiego 18, pok. nr 17 (2 piętro, budynek B), tel. 68 475 53 58.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.