Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja sal i pomieszczen z dostosowaniem oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja sal i pomieszczen z dostosowaniem oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i p.poz

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W GLIWICACH
ul. Spacerowa 6
44-141 Gliwice
powiat: Gliwice
32 232-93-24, faks 32 232-95-89
sekratariat@sp8.gliwice.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 32 232-93-24, faks 3
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja sal i pomieszczen z dostosowaniem oddziałów
przedszkolnych do przepisów MEN i p.poz. w Szkole
Podstawowej nr 8 w Gliwicach Ul. Spacerowa 6.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objete sa roboty remontowo-budowlane zwiazane z modernizacja Szkoły
Podstawowej nr 8 w Gliwicach przy Ul. Spacerowej 6 i obejmuja prace zwiazane z dostosowaniem
pomieszczen oddziałów przedszkolnych do aktualnych przepisów MEN i p.poz..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :
- załaczniku nr 6.1.1 do SWZ - dokumentacji projektowej : Przebudowa budynku w celu dostosowania go
do obowiazujacych przepisó przeciwpozarowych, opracowanej przez Pracownie projektowa KONTUR
- załaczniku nr 6.1.2 do SWZ - Projekt zmian do projektu Przebudowa budynku w celu dostosowania go
do obowiazujacych przepisów przeciwpozarowych, opracowanej przez Pracownie projektowa KONTUR:
- załaczniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
- przedmiarach robót stanowiacych załacznik nr 6.3 do SWZ.
Zakres rzeczowy robót ujety w przedmiarach robót nalezy traktowac jako orientacyjny, Wykonawca uwzgledni
w ofercie całosc robót niezbednych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały
wyszczególnione w przedmiarach robót a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ,,sztuka
budowlana" i obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca za priorytetowe( pierwsze) przyjmie wykonanie prac na parterze budynku zwiazanych
z dostosowaniem pomieszczen na potrzeby oddziałów przedszkolnych.
Ze wzgledu na charakter obiektu, w którym beda prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiajacy
oczekuje od Wykonawcy doswiadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych
placówkach oswiatowych. Zamawiajacy oczekuje przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej w celu
zapoznania sie z miejscem i zakresem rzeczowym robót objetych postepowaniem . .
Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbedne działania w celu
ochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w razie potrzeby teren i sasiadujace pomieszczenia
przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na biezaco bedzie utrzymywał porzadek. Ze wzgledów
organizacyjnych Zamawiajacy przewidział mozliwosc realizacji zamówienia wyłacznie w sposób nie kolidujacy
z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajec dydaktyczno - wychowawczych.
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiały z podaniem producenta
nalezy traktowac jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiajacego parametrów technicznych
i uzytkowych i przykładowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z póz. zm. ).
Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczególnione w dokumentacji rozwiazania
z zachowaniem, ze wzgledu na kontynuacje modernizacji, odpowiednich równowaznych parametrów
technicznych dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci całego układu bedacego przedmiotem zamówienia
z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien w tym zaakceptowania zmian
materiałowych przez zamawiajacego.

CPV: 45000000-7, 45214200-2, 45262700-8, 45300000-0, 45311200-2, 45400000-1, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00121574, SP8.260.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 15:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sp8.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
pocztyelektronicznej2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz
do ,,Formularza do komunikacji",3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
oraz Warunkachk o r z y s t a n i a z e l e k t r o n i c z n e j p l a t f o r m y u s ł u g a d m i n i s t r a c j i p
u b l
i c z n e j ( e P U A P ) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub
wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB,5) za datę przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26. SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 14:45
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-08-17 do 2021-10-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SP8.260.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objete sa roboty remontowo-budowlane zwiazane z modernizacja Szkoły
Podstawowej nr 8 w Gliwicach przy ul. Spacerowej 6 i obejmuja prace zwiazane z dostosowaniem
pomieszczen oddziałów przedszkolnych do aktualnych przepisów MEN i p.poz..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :
- załaczniku nr 6.1.1 do SWZ - dokumentacji projektowej : Przebudowa budynku w celu dostosowania go
do obowiazujacych przepisó przeciwpozarowych, opracowanej przez Pracownie projektowa KONTUR
- załaczniku nr 6.1.2 do SWZ - Projekt zmian do projektu Przebudowa budynku w celu dostosowania go
do obowiazujacych przepisów przeciwpozarowych, opracowanej przez Pracownie projektowa KONTUR:
- załaczniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
- przedmiarach robót stanowiacych załacznik nr 6.3 do SWZ.
Zakres rzeczowy robót ujety w przedmiarach robót nalezy traktowac jako orientacyjny, Wykonawca uwzgledni
w ofercie całosc robót niezbednych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały
wyszczególnione w przedmiarach robót a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ,,sztuka
budowlana" i obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca za priorytetowe( pierwsze) przyjmie wykonanie prac na parterze budynku zwiazanych
z dostosowaniem pomieszczen na potrzeby oddziałów przedszkolnych.
Ze wzgledu na charakter obiektu, w którym beda prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiajacy
oczekuje od Wykonawcy doswiadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych
placówkach oswiatowych. Zamawiajacy oczekuje przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej w celu
zapoznania sie z miejscem i zakresem rzeczowym robót objetych postepowaniem . .
Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbedne działania w celu
ochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w razie potrzeby teren i sasiadujace pomieszczenia
przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na biezaco bedzie utrzymywał porzadek. Ze wzgledów
organizacyjnych Zamawiajacy przewidział mozliwosc realizacji zamówienia wyłacznie w sposób nie kolidujacy
z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajec dydaktyczno - wychowawczych.
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiały z podaniem producenta
nalezy traktowac jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiajacego parametrów technicznych
i uzytkowych i przykładowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z póz. zm. ).
Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczególnione w dokumentacji rozwiazania
z zachowaniem, ze wzgledu na kontynuacje modernizacji, odpowiednich równowaznych parametrów
technicznych dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci całego układu bedacego przedmiotem zamówienia
z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien w tym zaakceptowania zmian
materiałowych przez zamawiajacego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45262700-8 - Przebudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-08-17 do 2021-10-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu realizujacego zamówienie
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolnosc do wystepowania w obrocie gospodarczym
Okreslenie warunku:
Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia okreslonej działalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisów
Okreslenie warunku:
Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunku:
O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia: .
Posiadaja ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci do wysokosci
ralizowanego zamówienia.
4. Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunku:
O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których wiedza i doswiadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia.
Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli
okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukonczył realizacje co najmniej:
co najmniej trzech robót budowlanych zwiazanych z remontem/ przebudowa zrealizowana w obrebie czynnych
obiektów uzytecznosci publicznej zgodnie z klasa PKOB 1263 .
W przypadku podmiotów działajacych wspólnie doswiadczenie podlega sumowaniu.
O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia
O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, którzy dysponuja lub beda dysponowac osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia. Wykonawca musi miec do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel
w tym:
- jedna osoba, która przy realizacji zamówienia bedzie pełniła funkcje kierownika budowy/kierownika projektu,
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen i co najmniej
5-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnosci oraz posiada doswiadczenie,
w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert, w kierowaniu robotami budowlanymi
zwiaznych z remontem/ przebudowa zrealizowana w obrebie czynnych obiektów uzytecznosci publicznej
zgodnie z klasa PKOB 1263
- jedna osoba, która przy realizacji zamówienia bedzie pełniła funkcje kierownika robót branzy sanitarnej,
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji
sanitarnych lub równorzedne i co najmniej 5-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww.
specjalnosci;
- jedna osoba, która przy realizacji zamówienia bedzie pełniła funkcje kierownika robót branzy elektrycznej,
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub równorzedne i co najmniej 5 -letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi
w ww. specjalnosci;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
na wezwanie
1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
3.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
na wezwanie
1. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
2.wykaz robót budowlanych
3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy
spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z zapisami "Wzór Umowy" - załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu realizujacego zamówienie
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.