Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4429z ostatnich 7 dni
19456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi renowacji podłogi drewnianej

Przedmiot:

Wykonanie usługi renowacji podłogi drewnianej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieruszów
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
powiat: wieruszowski
62 78 32 610, 62 78 32 611, 627832628
inwestycje@wieruszow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieruszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 62 78 32 610, 62 78
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie usługi renowacji 160 m2 podłogi drewnianej w Sali OSP Mirków"
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w pkt III zapytania, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w skład której wchodzą: 1) przygotowanie sali do prac renowacyjnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie nieusuwalnych elementów wyposażenia 2) cyklinowanie podłogi 3) trzykrotne lakierowanie podłogi 4) pierwsza warstwa -lakierem obiektowym spełniającym normę EC1. 100-120 ml/m2 5) warstwa druga i trzecia -lakier dwuskładnikowy czysto poliuretanowy chemoutwardzalny zalecany do obiektów użyteczności publicznych bezpieczny zgodny z normą EC1, antypoślizgowy spełniający normę DIN 18032, 100-120ml/m2

2. Prace cykliniarskie muszą być prowadzone w taki sposób, aby kurz i pył nie wydostawał się z pomieszczenia remontowanego, tzn. drzwi muszą być szczelnie zaklejone taśmą.

Dokument nr: ZI.271.1.17.2021HB

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać lub złożyć w terminie do 03 sierpnia 2021 roku, godz.15:00 na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie Ul. Rynek 1-7, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Wieruszowie, Ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów lub drogą elektroniczną na adres: inwestycje@wieruszow.pl

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy w terminie od dnia podpisania umowy do 29.10.2021 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie :
§4 ust.1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130000 złotych netto
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
VI. Kryterium oceny ofert: Cena -100%
VII. Termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Warunkiem płatności jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy bez wad.
VIII. Istotne warunki zamówienia (w tym termin gwarancji i rękojmi):
1. Wykonawca winien posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy; 2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 3. Udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 4. Przed złożeniem oferty wykonawca (na własną odpowiedzialność) winien przeprowadzić wizję lokalną w celu oceny zakresu prac. 5. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
IX. Forma złożenia oferty: 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w jednym egzemplarzu, w przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone. 2. Oferta powinna być czytelna.
3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisuje Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 4. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. 5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści złożonej oferty. Oferta Wykonawcy, który nie odpowie na takie wezwanie lub odpowie w niewystarczający sposób zostanie odrzucona. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska najwięcej punktów, zgodnie z przyjętymi w zapytaniu ofertowym kryteriami. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Ogłoszenie, a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
Na przesłanej kopercie należy umieścić a) nazwę i adres Zamawiającego b) nazwę i adres Wykonawcy napis: : Oferta na : ,,Wykonanie usługi renowacji 160 m2 podłogi drewnianej w Sali OSP Mirków"
XI. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.

2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.
3. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówieni zawierającą : nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.
XII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
a) unieważnienia postepowania w całości lub części w każdym czasie;
b) zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty;
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu;
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców w każdym etapie postępowania.
2. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt. 1) Wykonawcom nie przysługuje żądanie roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

Kontakt:
X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Hanna Brzezińska -podinspektor ds. inwestycji, pok. 65, telefon 627832628

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.