Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
401z dziś
4963z ostatnich 7 dni
18318z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura - 2000

Przedmiot:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura - 2000

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Babki
Babki 2
61-160 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618788059, Faks: +48 618788107
babki@poznan.lasy.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 500,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 618788059,
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura - 2000 Rogalińska Dolina Warty - polegających na ręcznym usuwaniu czeremchy amerykańskiej (Padus serotina) w 2021 roku

Numer referencyjny: 270.5.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 - ,,Ustawa o lasach") obejmujące wykonywanie zabiegów ochrony czynnej polegającej na usuwaniu Czeremchy amerykańskiej (Padus serotina). Realizacja zamówienia współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Projektu "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 28 895.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Babki - leśnictwa Rogalin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Babki o łącznej powierzchni 11,13 ha, zlokalizowanych na obszarze leśnictwa Rogalin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 28 895.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0200/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 (słownie: pięćset złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem składania ofert.

CPV: 77200000, 77230000, 77231000

Dokument nr: 370125-2021, 270.5.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie nastąpi 19.08.2021 o godz. 11.00 w N-ctwie Babki, pokój nr 13.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania w zakładce ,,Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://babki.poznan.lasy.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Babki - leśnictwa Rogalin.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021

Kontakt:
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Babki
Babki 2
Poznań
Kod NUTS: PL418 Poznański
61-160
Polska
E-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl
Tel.: +48 618788059
Faks: +48 618788107

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.