Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ADAPTACJA CZĘŚCI PODDASZA BUDYNKU KOMUNALNEGO DLA POTRZEB KLUBU SENIORA

Przedmiot:

ADAPTACJA CZĘŚCI PODDASZA BUDYNKU KOMUNALNEGO DLA POTRZEB KLUBU SENIORA

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy
Samorządowa 2
38-321 Moszczenica
powiat: gorlicki
183541240
gops@gopsmoszczenica.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Moszczenica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 183541240
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ADAPTACJA CZĘŚCI PODDASZA BUDYNKU KOMUNALNEGO W MOSZCZENICY
UL. SAMORZĄDOWA 1 DLA POTRZEB KLUBU SENIORA
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych w zakresie przebudowy, zmiany sposobu użytkowania części poddasza budynku w Moszczenicy przy Ul. Samorządowej 1 o powierzchni całkowitej 76,90 m2 dla potrzeb Klubu Seniora. Prace obejmować będą: poprawę konstrukcji dachowej, wydzielenie pomieszczeń /zgodnie z projektem/, montaż stolarki okiennej
i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan-co wentylacji i klimatyzacji - wraz z montażem urządzeń, docieplenie, wykonanie tynków i wylewek, prace wykończeniowe.
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załącznikach do niniejszej SWZ: projekt techniczny wraz z przedmiarami robót poszczególnych branż.
Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny robót. Podstawą jest projekt techniczny wraz z przedmiarami.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9-, 45400000-1, 45430000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00121682, GOPS.271-6/07/2021/KS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: gops@gopsmoszczenica.eu
moszczenica.naszops.pl/bip
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego na adres e-mail: gops@gopsmoszczenica.eu z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - gops@gopsmoszczenica.eu.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - email: gops@gopsmoszczenica.eu oraz email wskazany przez wykonawcę w formularzu oferty.
5. W przypadku wyboru środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron Postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji, oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, wezwania lub innego dokumentu.
Uczestnicy postępowania akceptują warunki "Regulaminu korzystania z systemu miniPortal" oraz ,,Instrukcji użytkownika" dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl - i działają zgodnie z ich zasadami.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie powoduje przedłużenia terminu do zwrócenia się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1
7. Treść zapytań (bez ujawnienia podmiotu zadającego pytanie) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: http://moszczenica.naszops.pl/bip/
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SWZ, przedłużając tym samym termin złożenia ofert.
10. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Pani Joanna Kleszyk tel. 18 354 1240
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy
1.2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy jest: inspektor@cbi24.pl
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność przeprowadzenia Postępowania i wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia będącego przedmiotem Postępowania, w celu: związanym z Postępowaniem wyłonienia Wykonawcy oraz udzielenia zamówienia publicznego poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego objętego Postępowaniem;
1.4. wykonania umowy zawartej na skutek przeprowadzenia Postępowania i dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy;
1.5. przechowywania dokumentacji Postępowania na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, jak również w celu posługiwania się nią w celach postępowań sądowych lub/i administracyjnych lub/i karnych i innych związanych z niniejszym Postępowaniem i umową obejmującą jego wykonanie;
1.6. w celu archiwizacji dokumentacji Postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i dokumentacji związanej z wykonaniem umowy zawartej na skutek udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, a następnie jej usunięcia i zniszczenia;
1.7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
1.8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; Pana/Pani dane osobowe będą ponadto udostępniane innym podmiotom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;
1.9. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
1.10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie prowadzenia Postępowania i po jego zakończeniu, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty, a które nie zostały uznane za najkorzystniejsze), a także w czasie obowiązywania umowy, a następnie przez okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, a przez okres dłuższy jedynie w przypadku, w którym Zamawiający będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z umową lub obowiązkami wynikającymi
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
1.11. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w Postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
1.12. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
1.13. posiada Pani/Pan:
1.13.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.13.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
1.13.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 09:00
Miejsce składania ofert: Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal Epuap- dostępnego pod adresem -https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.271-6/07/2021/KS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych w zakresie przebudowy, zmiany sposobu użytkowania części poddasza budynku w Moszczenicy przy ul. Samorządowej 1 o powierzchni całkowitej 76,90 m2 dla potrzeb Klubu Seniora. Prace obejmować będą: poprawę konstrukcji dachowej, wydzielenie pomieszczeń /zgodnie z projektem/, montaż stolarki okiennej
i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan-co wentylacji i klimatyzacji - wraz z montażem urządzeń, docieplenie, wykonanie tynków i wylewek, prace wykończeniowe.
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załącznikach do niniejszej SWZ: projekt techniczny wraz z przedmiarami robót poszczególnych branż.
Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny robót. Podstawą jest projekt techniczny wraz z przedmiarami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Punkty w w/w kryteriach wyliczane będą następująco:

2.1. Cena (C) - według wzoru:
C = (cena najniższa : cena badana) x 60 pkt
Przez cenę rozumiana jest wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazana w formularzu ofertowym.

2.2. Okres gwarancji (G) - według wzoru:
Gk = (okres gwarancji w ofercie badanej : okres gwarancji najdłuższy) x 20 pkt

Okres gwarancji liczony jest w miesiącach, przy czym:
o minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż wymagany powyżej zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje w minimalny wymagany okres gwarancji.
o maksymalny okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy (niż maksymalny) okres gwarancji, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres maksymalny wskazany powyżej.

2.3. W Kryterium - Termin wykonania zamówienia - (T) ) - według wzoru:
T = (termin najkrótszy : termin w ofercie badanej) x 20 pkt

Termin wykonania liczony jest w dniach, przy czym:
o maksymalny wymagany termin wykonania wynosi: 90 dni od zawarcia umowy,
Oferty z terminem wykonania dłuższym niż wymagany powyżej zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie terminu wykonania, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny wymagany termin wykonania.
o minimalny termin wykonania wynosi: 70 dni od zawarcia umowy,
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy (niż minimalny) termin wykonania, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny wskazany powyżej.

3. Przyznane ofercie w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i kryteriach, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na stronie http://moszczenica.naszops.pl/bip/ oraz zawiadomi wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres email.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu określone w art.112 ust.2 ustawy Pzp t.j.
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej /jeśli wymagają tego odrębne przepisy/

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł (sto tysięcy złotych 00/100 ).

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

1.4.1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie, obejmujące budowę budynku albo przebudowę lub remont pomieszczeń budynku, którego wartość wynosiła co najmniej 100 000 zł. /brutto (sto tysięcy złotych 00/100 brutto), oraz załączy dowody, iż roboty te wykonał należycie. Jeżeli robota wykonana była na rzecz Zamawiającego referencje nie są wymagane.
1.4.2. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1,2 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
1.4.3. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: fizyczne wykonywanie robót rozbiórkowych (rozbiórki i demontaże elementów budowlanych, instalacji lub urządzeń), ogólnobudowlanych (roboty murowe, betonowe, posadzkowe), wykończeniowych (roboty malarskie, tynkarskie, płytkarskie, związane z wykończeniem posadzek, ścian i sufitów), instalacyjnych, wentylacyjnych, sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych (roboty związane z układaniem instalacji i zabudową urządzeń oraz wyposażenia tych instalacji) i energetycznych.
1.4.4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1.4.2, 1.4.3 - Zamawiający wymaga przekazania wraz z dokumentami stanowiącymi materiał dowodowy wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.4.3. Wykaz ma obejmować wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz informację o rodzaju wykonywanych przez niego czynności. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy, przedstawi dodatkowo w terminie 7 dni roboczych, informację o stanie zatrudnienia ww. osób, oświadczenia ww. osób o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę oraz dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia (ZUS). Sankcje wynikające z niespełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 1.4.2, 1.4.3 określa Projekt Umowy, stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.
1.4.5. Ponadto w zakresie zdolności zawodowej Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności i zakresie pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), która wykaże się co najmniej 2-letnią praktyką zawodową - pełniącą funkcję kierownika budowy.

2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 1 polegać może na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu Załączniki nr 4, 6 do SWZ
1.2. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w Postępowaniu, składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów. Załącznik nr 5,7 do SWZ
1.3. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotów trzecich, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów stanowiących podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia oferty /dotyczy oferty najwyżej ocenionej/ :
2.1 Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 3 do SWZ
2.2. Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej określonych w rozdz. VII pkt.1

Zamawiający żąda złożenia:
2.2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;
2.2.2. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
2.2.3. Wykaz osób, o których mowa w Rozdz. VII ust. 1.4.2 i 1.4.3 niniejszego SWZ

2.2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty adekwatne do wyżej wymienionych wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przetłumaczone na język polski przez osoby/instytucje do tego uprawnione.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu Załączniki nr 4, 6 do SWZ
1.2. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w Postępowaniu, składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów. Załącznik nr 5,7 do SWZ
1.3. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotów trzecich, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów stanowiących podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia oferty /dotyczy oferty najwyżej ocenionej/ :
2.1 Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 3 do SWZ
2.2. Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej określonych w rozdz. VII pkt.1

Zamawiający żąda złożenia:
2.2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;
2.2.2. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
2.2.3. Wykaz osób, o których mowa w Rozdz. VII ust. 1.4.2 i 1.4.3 niniejszego SWZ

2.2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty adekwatne do wyżej wymienionych wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przetłumaczone na język polski przez osoby/instytucje do tego uprawnione.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy działający wspólnie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu, albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa musi określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do formularza oferty dołączają odpowiednio oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego SWZ.
4. Korespondencja związana z Postepowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. Wykonawcy powinni wskazać w ofercie dane teleadresowe osoby uprawnionej do przyjmowania korespondencji w ich imieniu.
5. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z Postępowania.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
a) oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
7. Oferta musi być podpisana przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub ustanowionego pełnomocnika.
8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie odpowiadają solidarnie za wykonanie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Punkty w w/w kryteriach wyliczane będą następująco:

2.1. Cena (C) - według wzoru:
C = (cena najniższa : cena badana) x 60 pkt
Przez cenę rozumiana jest wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazana w formularzu ofertowym.

2.2. Okres gwarancji (G) - według wzoru:
Gk = (okres gwarancji w ofercie badanej : okres gwarancji najdłuższy) x 20 pkt

Okres gwarancji liczony jest w miesiącach, przy czym:
o minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż wymagany powyżej zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje w minimalny wymagany okres gwarancji.
o maksymalny okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy (niż maksymalny) okres gwarancji, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres maksymalny wskazany powyżej.

2.3. W Kryterium - Termin wykonania zamówienia - (T) ) - według wzoru:
T = (termin najkrótszy : termin w ofercie badanej) x 20 pkt

Termin wykonania liczony jest w dniach, przy czym:
o maksymalny wymagany termin wykonania wynosi: 90 dni od zawarcia umowy,
Oferty z terminem wykonania dłuższym niż wymagany powyżej zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie terminu wykonania, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny wymagany termin wykonania.
o minimalny termin wykonania wynosi: 70 dni od zawarcia umowy,
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy (niż minimalny) termin wykonania, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny wskazany powyżej.

3. Przyznane ofercie w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i kryteriach, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na stronie http://moszczenica.naszops.pl/bip/ oraz zawiadomi wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres email.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.