Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
410z dziś
4972z ostatnich 7 dni
18327z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa targowiska

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa targowiska

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PNIEWY
Pniewy
05-652 Pniewy
powiat: grójecki
048 668 6424
pniewy@pniewy.pl
https://pniewy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pniewy
Wadium: 2000,00 zł
Nr telefonu: 048 668 6424
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa targowiska gminnego w miejscowości Pniewy gmina Pniewy.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa targowiska gminnego w Pniewach na działce nr 51/5 w msc. Pniewy w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o powstałą dokumentację.
Targowisko gminne ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1.1.Realizacja inwestycji będzie się odbywać w następujących etapach:
ETAP 1 - Przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z budową targowiska, zawierającej projektowane targowisko, wiatę śmietnikową i obiekt sanitarny oraz zadaszenia z pozostałymi elementami zagospodarowania
1) Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać:
o Materiały przygotowawcze : mapa do celów projektowych ,
o Operat wodnoprawny w przypadku wystąpienia takiej konieczności wynikającej z rozwiązań stosowanych w dokumentacji projektowej,
o Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
o Projekty wykonawcze wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
o Projekty powykonawcze we wszystkich branżach,
o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ,
o Przedmiary i kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym,
o Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji.

1.2 Na etapie opracowania projektu należy przewidzieć:
o Robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i materiałowych,
o Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń,
o Uzyskanie ew. odstępstw od obowiązujących przepisów. m.in. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
o Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawców, w tym: bhp, sanepid., ppoż.,
o Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej (4 egz.) i elektronicznej (1egz)- edytowalnej i nieedytowalnej,
o Uzyskanie pozwolenia na budowę,
o Wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym,
o Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających,
o Wykonanie dokumentacji w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną; dokumentacja powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz prawidłowej eksploatacji,
o Dokumentację spójną i skoordynowaną we wszystkich branżach, zawierającą protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia,
o Dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej
o Wykonanie tablicy informacyjnej
ETAP 2 - Prace budowlane związane z budową targowiska wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją jak w ETAPIE 1.
1.3 Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, etc. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp.
1.4 Przewiduje się wykonanie targowiska, w obrębie działki nr ewid. 51/5, o nawierzchni utwardzonej oraz jej częściową zabudowę poprzez budowę wiaty śmietnikowej i obiektu sanitarnego, 14 zadaszonych stoisk handlowych, obiektu sanitarnego z urządzeniami higieniczno-sanitarnymi i wiaty śmietnikowej. Program funkcjonalno - użytkowy zakłada ponadto podłączenie obiektu sanitarnego do sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej, zasilenie w energię elektryczną wewnętrznym podłączeniem do budynku, oświetlenie terenu nowymi oprawami na słupach z panelami fotowoltaicznymi, utwardzenie i odwodnienie strefy handlu i terenu przed nią, a także budowę miejsc postojowych na samochody osobowe.
Przewiduje się również zagospodarowanie terenu zielonego przyległego do placu targowego jako bufor izolacyjny zieleni urządzonej.
1.5) Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane wykonane na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę uprawnionej obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji inwestycji, usuwaniem ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem zgody na użytkowanie targowiska.
1.6) Wszystkie dostarczone urządzenia i materiały winny być fabrycznie nowe i spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
1.7) Wszystkie roboty mają być realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w programie funkcjonalno - użytkowym będącym załącznikiem do SWZ.

CPV: 45100000-8, 45310000-3, 45311000-0, 45311200-2, 45315100-9, 45315300-1, 45315600-4, 45320000-6, 45321000-3, 45330000-9-

Dokument nr: 2021/BZP 00121819, In.271.38.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.pniewy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pniewy.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: pniewy@pniewy.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://pniewy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga akceptacji warunków korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym: https://pniewy.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy,
6. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 Kb/s.
7. Forma złożenia oferty - zgodnie z pkt. XI.1 niniejszej SWZ.
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni się posługiwać numerem przedmiotowego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): obowiązek informacyjny został określony w Rozdziale XI SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pniewy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 12:00
Miejsce składania ofert: https://pniewy.logintrade.net

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: In.271.38.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa targowiska gminnego w Pniewach na działce nr 51/5 w msc. Pniewy w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o powstałą dokumentację.
Targowisko gminne ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1.1.Realizacja inwestycji będzie się odbywać w następujących etapach:
ETAP 1 - Przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z budową targowiska, zawierającej projektowane targowisko, wiatę śmietnikową i obiekt sanitarny oraz zadaszenia z pozostałymi elementami zagospodarowania
1) Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać:
o Materiały przygotowawcze : mapa do celów projektowych ,
o Operat wodnoprawny w przypadku wystąpienia takiej konieczności wynikającej z rozwiązań stosowanych w dokumentacji projektowej,
o Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
o Projekty wykonawcze wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
o Projekty powykonawcze we wszystkich branżach,
o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ,
o Przedmiary i kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym,
o Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji.

1.2 Na etapie opracowania projektu należy przewidzieć:
o Robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i materiałowych,
o Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń,
o Uzyskanie ew. odstępstw od obowiązujących przepisów. m.in. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
o Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawców, w tym: bhp, sanepid., ppoż.,
o Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej (4 egz.) i elektronicznej (1egz)- edytowalnej i nieedytowalnej,
o Uzyskanie pozwolenia na budowę,
o Wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym,
o Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających,
o Wykonanie dokumentacji w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną; dokumentacja powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz prawidłowej eksploatacji,
o Dokumentację spójną i skoordynowaną we wszystkich branżach, zawierającą protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia,
o Dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej
o Wykonanie tablicy informacyjnej
ETAP 2 - Prace budowlane związane z budową targowiska wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją jak w ETAPIE 1.
1.3 Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, etc. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp.
1.4 Przewiduje się wykonanie targowiska, w obrębie działki nr ewid. 51/5, o nawierzchni utwardzonej oraz jej częściową zabudowę poprzez budowę wiaty śmietnikowej i obiektu sanitarnego, 14 zadaszonych stoisk handlowych, obiektu sanitarnego z urządzeniami higieniczno-sanitarnymi i wiaty śmietnikowej. Program funkcjonalno - użytkowy zakłada ponadto podłączenie obiektu sanitarnego do sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej, zasilenie w energię elektryczną wewnętrznym podłączeniem do budynku, oświetlenie terenu nowymi oprawami na słupach z panelami fotowoltaicznymi, utwardzenie i odwodnienie strefy handlu i terenu przed nią, a także budowę miejsc postojowych na samochody osobowe.
Przewiduje się również zagospodarowanie terenu zielonego przyległego do placu targowego jako bufor izolacyjny zieleni urządzonej.
1.5) Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane wykonane na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę uprawnionej obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji inwestycji, usuwaniem ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem zgody na użytkowanie targowiska.
1.6) Wszystkie dostarczone urządzenia i materiały winny być fabrycznie nowe i spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
1.7) Wszystkie roboty mają być realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w programie funkcjonalno - użytkowym będącym załącznikiem do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

Lp Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia
1 cena 60 podany w pkt 5 - poniżej obliczenie matematyczne
2 okres gwarancji jakości i rękojmi 40 36 miesięcy - 0 pkt, 48 miesięcy 20 pkt, 60 miesięcy - 40 pkt Wykonawca może otrzymać max 40 pkt. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji i rękojmi o 12 miesięcy albo o 24 miesiące w stosunku do wymaganego minimum tj. 36 miesięcy
5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:

C = (C min/C o) x 60 pkt
gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej,
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości- Wykonawca ma wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
- projektantem -- osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej , zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
- kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane,
-kierownikiem robót sanitarnych - osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
-kierownikiem robót elektrycznych - osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektrycznej, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane

W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a) decyzje o nadaniu uprawnień
b)zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji.

Wymagane jest także wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie nawierzchni dróg, placów, parkingów z kostki brukowej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - o wartości brutto roboty nie mniejszej niż 100 000,00 zł
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia o aktualności informacji zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Wymagana jest opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000 zł
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie nawierzchni dróg, placów, parkingów z kostki brukowej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - o wartości brutto roboty nie mniejszej niż 100 000,00 zł
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca ma wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponował:
- projektantem -- osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej , zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
- kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
-kierownikiem robót sanitarnych - osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
-kierownikiem robót elektrycznych - osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektrycznej, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane

W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a) decyzje o nadaniu uprawnień
b)zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:2000,00 zł kwota wadium słownie: dwa tysiące złotych. Pozostałe warunki określone w SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia " pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
8) dokumenty, o których mowa w pkt VII.2.4), VII.2.5), VII.2.6) SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

Lp Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia
1 cena 60 podany w pkt 5 - poniżej obliczenie matematyczne
2 okres gwarancji jakości i rękojmi 40 36 miesięcy - 0 pkt, 48 miesięcy 20 pkt, 60 miesięcy - 40 pkt Wykonawca może otrzymać max 40 pkt. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji i rękojmi o 12 miesięcy albo o 24 miesiące w stosunku do wymaganego minimum tj. 36 miesięcy
5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:

C = (C min/C o) x 60 pkt
gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.