Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
4964z ostatnich 7 dni
18944z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup systemu chłodzenia wody technologicznej-chiller

Przedmiot:

Zakup systemu chłodzenia wody technologicznej-chiller

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: AKPOL ADAM KUŚ
RZECZYCA ZIEMIAŃSKA 225A
23-230 Trzydnik Duży
powiat: kraśnicki
533 734 241
k.kowalczuk@akpol.co
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60355
Województwo: lubelskie
Miasto: Trzydnik Duży
Wadium: ---
Nr telefonu: 533 734 241
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście naboru
POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20 - Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polietylenowego LHPPE(R) (Low Humidity Pure Poliethylene)

Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu chłodzenia wody technologicznej - chiller - 1 szt. zgodnej z wymaganiami podanymi w Szczegółowej specyfikacji - załącznik nr 2.
2. Wykonawca ma obowiązek udzielić gwarancji na dostarczany przedmiot zamówienia. Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (potwierdzającego zgodność dostarczonych urządzeń z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym) przez Zamawiającego musi wynosić nie mniej niż 12 miesięcy.
Zamawiający wskazuje, że dostawa objęta niniejszym zamówieniem tworzy nierozerwalną całość, a w związku z tym ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych oraz celowościowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca odpowiadał za realizację dostawy urządzenia, niezbędnego do osiągnięcia celów Zamawiającego, wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Zamawiający wskazuje, że zamówienie - ze względu na wartość przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec wykonawców - jest dostępne m.in. dla MŚP.
6. Jeżeli w jakiejkolwiek części załącznika nr 1 wskazano znaki towarowe lub nazwy własne produktów, to należy przyjąć, że są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jeżeli w zapytaniu lub jakimkolwiek załączniku wskazano znaki towarowe lub nazwy własne produktów należy przyjąć, że stało się tak ze względu na brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. Należy przyjąć, że każdemu odwołaniu do znaku towarowego lub nazwy własnej towarzyszą słowa ,,lub równoważne".
W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów równoważnych (przez co należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych (niższych) od ustanowionych w zapytaniu) lub lepszych (o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego, ustanowione w zapytaniu), zapewniające osiągnięcie efektu wymaganego do osiągnięcia celów projektu.
W przypadku użycia w zapytaniu lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, lub lepsze. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy sformułowanie ,,lub równoważne".
Zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca winien w takim przypadku posługiwać się dokumentami, umożliwiającymi obiektywne potwierdzenie oświadczenia o równoważności rozwiązań.
Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy

CPV: 42000000-6, 42513290-4

Dokument nr: 2021-18215-60355, 6/3.2.2/BGK/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-23

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
kraśnicki
Gmina
Trzydnik Duży
Miejscowość
Rzeczyca Ziemiańska

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy są szczegółowo opisane w Zapytaniu ofertowym.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
- Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - nie mniej niż 2 szt. oferowanych urządzeń - system chłodzenia wody technologicznej - chiller.
Spełnienie warunku posiadania doświadczenia oceniane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 4 do zapytania oraz dokumentu lub dokumentów, złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Z dokumentu lub dokumentów musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunku. Oferty, do których nie zostaną dołączone dokumenty potwierdzające doświadczenie, zostaną odrzucone bez wzywania do poprawy. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie mogą być: referencje wystawione przez odbiorcę urządzeń, protokoły odbioru sporządzone między stronami transakcji lub faktury z dowodem ich opłacenia.

3. Warunki płatności: 30% ceny brutto jako zaliczka, 60% ceny brutto płatne najpóźniej 1 tydzień przed dostawą. Ostatnia płatność, w wysokości 10% ceny brutto płatna 14 dni po dostawie i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych, tj. przewidujących odmienny, niż ustalony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-21
Data ostatniej zmiany
2021-07-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - waga punktowa 80 pkt.
Liczba punktów w kryterium ,,Cena brutto" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert/Wartość brutto wskazana w badanej oferciex 80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja - czas gwarancji podany w pełnych miesiącach - waga punktowa 10 pkt.:
Najkrótszy czas gwarancji wśród otrzymanych ofert/Czas gwarancji wskazany w badanej ofercie x 10
Oferowany minimalny czas gwarancji musi wynosić nie mniej niż 12 miesięcy.
Szczegóły kryterium znajdują się w Zapytaniu.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas reakcji serwisu-podany w pełnych godzinach-najkrótszy możliwy czas rozpoczęcia naprawy od momentu odebrania zgłoszenia przez Zamawiającego-10 pkt.
Najkrótszy możliwy czas reakcji serwisu wśród otrzymanych ofert/Czas reakcji serwisu wskazany w badanej ofercie x10
Szczegóły kryterium w Zapytaniu.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
KRZYSZTOF KOWALCZUK
tel.: 533 734 241
e-mail: k.kowalczuk@akpol.co

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.