Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim
Wolności 10
78-540 Kalisz Pomorski
powiat: drawski
94 361 62 11, faks 94 361 78 78
pgkim10@kaliszpom.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kalisz Pomorski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 94 361 62 11, faks 9
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. DWORCOWEJ 26 B I D W KALISZU POMORSKIM"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Lokalizacja inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kaliszu Pomorskim (działka nr 21/15 i 21/12), przy Ul. Dworcowej 26 B i 26 D, 78-540 Kalisz Pomorski, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie
2. Zakres inwestycji:
,,Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Dworcowej 26 B i D w Kaliszu Pomorskim".
3. Zakres robót obejmuje:
- wykonanie rusztowań zewnętrznych o wysokości do 15 m,
- rozbiórka pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych Dworcowa 26 B i 26 D,
- rozebranie obróbek blacharskich (rynien, rur spustowych, pasów nadrynnowych itp.),
- zabezpieczenie konstrukcji dachu (impregnacja, ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii, przycięcie i przybicie kontrłat i łat itp.),
- montaż pokrycia dachowego blachodachówką oraz obróbek blacharskich; Kolor pokrycia dachowego powinien być brązowo-czerwony.
- wykonanie ponowne instalacji odgromowej budynku,
- ocieplenie kominów ponad dachem,
- wywiezienie i utylizacja odpadów z rozbiórki;

Budynki są administrowane przez PGKiM w Kaliszu Pomorskim przy Ul. Wolności 10. Budynki i działki, na których są usytuowane są własnością Gminy Kalisz Pomorski. Posiadają one po 3 kondygnacje naziemne. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w jednym budynku wynosi 643,30 m.

CPV: 45261000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00121848, PGKiM.ZP.271.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ i ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
- poczty elektronicznej e-mail: pgkim10@vp.pl;
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
4. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
5. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
6. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
8. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem znakiem sprawy, tj. PGKiM.ZP.271.1.2021.
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
12. Zamawiający zaleca korzystanie z systemów miniPortalu i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane zgodnie z niniejszą SWZ, tzn. celem złożenia w postępowaniu oferty i dokumentów przekazywanych wraz z nią. Natomiast w pozostałym zakresie (tzn. przekazywania w postępowaniu pozostałych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień i informacji), Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego, wskazanej w SWZ.
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).
14. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Zamawiający informujemy, że
1. Administratorem danych osobowych jest samorządowy zakład budżetowy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą przy Ul. Wolności 10 , 78-540 Kalisz Pomorski.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Wolności 10, 78-540 Kalisz Pomorski lub email: sekretariat@pgkim-kalisz-pom.pl telefon kontaktowy 0943616211
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Wolności 10, 78-540 Kalisz Pomorski lub email: sekretariat@pgkim-kalisz-pom.pl telefon kontaktowy 0943616211
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 RODO, tj. w oparciu niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora samorządowy zakład budżetowy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim.
5. Celem zbierania danych jest:
o wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio do biura przedsiębiorstwa
o w realizacja umowy o świadczenie usług: woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości płynnych , umowy najmu lokalu , opłaty komunalne, usługi cmentarne zgodnie z przeznaczeniem, dla których te dane zostały udostępnione,
o w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PGKiM.ZP.271.1.2021 pn.: ,,Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Dworcowej 26 B i D w Kaliszu Pomorskim"
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
o żądania od Administratora dostępu do Pani / Pana danych osobowych,
o żądania od Administratora sprostowania Pani / Pana danych osobowych,
o żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
o żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani / Pana
danych osobowych,
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych,
o przenoszenia Pani / Pana danych osobowych,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w realizacja umowy o świadczenie usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy o świadczenie usług.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne
do celów, w których dane te są przetwarzane.
12. Administrator dokona wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem , przypadkową utratą , zmianą , nieuprawnionym
ujawnieniem , wykorzystaniem czy dostępem , zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa przy Ul. Wolności 10, 78540 Kalisz Pomorski , oraz na stronie internetowej pgkim-kalisz-pom.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł).
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp w zależności od wyboru wykonawcy:
Formy wniesienia wadium:
1) w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BS Kalisz Pomorski, Nr 60 8570 0002 0003 2085 2000 0150 z adnotacją: wadium na:
,,Wadium - wymiana pokrycia dachowego w budynkach przy ul. Dworcowej 26 B i D"
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę gwarancji,
3) termin ważności gwarancji ,,od dnia ............ do dnia ...................... "
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenie kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
7. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
8. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ lub nieutrzymywanie nieprzerwanie wadium do upływu terminu związania ofertą spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
10. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PGKiM.ZP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Lokalizacja inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kaliszu Pomorskim (działka nr 21/15 i 21/12), przy ul. Dworcowej 26 B i 26 D, 78-540 Kalisz Pomorski, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie
2. Zakres inwestycji:
,,Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 26 B i D w Kaliszu Pomorskim".
3. Zakres robót obejmuje:
- wykonanie rusztowań zewnętrznych o wysokości do 15 m,
- rozbiórka pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych Dworcowa 26 B i 26 D,
- rozebranie obróbek blacharskich (rynien, rur spustowych, pasów nadrynnowych itp.),
- zabezpieczenie konstrukcji dachu (impregnacja, ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii, przycięcie i przybicie kontrłat i łat itp.),
- montaż pokrycia dachowego blachodachówką oraz obróbek blacharskich; Kolor pokrycia dachowego powinien być brązowo-czerwony.
- wykonanie ponowne instalacji odgromowej budynku,
- ocieplenie kominów ponad dachem,
- wywiezienie i utylizacja odpadów z rozbiórki;

Budynki są administrowane przez PGKiM w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 10. Budynki i działki, na których są usytuowane są własnością Gminy Kalisz Pomorski. Posiadają one po 3 kondygnacje naziemne. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w jednym budynku wynosi 643,30 m.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie interwencyjnej naprawy poszycia dachowego
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej oraz
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy są zobowiązani spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące (wymagane w postępowaniu):
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200.000,00 zł
(dwieście tysięcy zł).
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna wykonie roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu wymiany pokrycia dachowego. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył wymienione roboty budowlane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ust. 1 pkt 4 lit. a musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie).
b) Dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tj. osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach w określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dz. U. Nr 63 poz. 394 ze zm.).
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.08.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy Pzp:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum) powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ:
1) Środki dowodowe na potwierdzenie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;
6. W przypadku skorzystania z prawa do negocjacji, o którym mowa w art. 289 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie wszystkich Wykonawców, których zamierzać będzie zaprosić do negocjacji, do złożenia wszystkich podmiotowych środków dowodowych.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) dokumentów, o których mowa w rozdziale 8 ust. 4 pkt 1, 2, 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2, 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym składa każdy z Wykonawców; W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca dołącza również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) (jeżeli dotyczy) zgodnego z treścią Załącznika nr 4 do SWZ;
5) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a do SWZ;
6) dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł).
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp w zależności od wyboru wykonawcy:
Formy wniesienia wadium:
1) w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BS Kalisz Pomorski, Nr 60 8570 0002 0003 2085 2000 0150 z adnotacją: wadium na:
,,Wadium - wymiana pokrycia dachowego w budynkach przy ul. Dworcowej 26 B i D"
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę gwarancji,
3) termin ważności gwarancji ,,od dnia ............ do dnia ...................... "
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenie kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
7. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
8. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ lub nieutrzymywanie nieprzerwanie wadium do upływu terminu związania ofertą spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
10. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia te składane są wraz z ofertą.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie interwencyjnej naprawy poszycia dachowego
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.