Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
470z dziś
4993z ostatnich 7 dni
18088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kraśnik
Kościuszki 24
23-200 Kraśnik
powiat: kraśnicki
(081) 884 37 87, (081)884 34 27, 81 884 35 84
sekretariat@gminakrasnik.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Kraśnik
Wadium: ---
Nr telefonu: (081) 884 37 87, (08
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na realizację usługi pn.:
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kraśnik w 2021 roku"
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Kraśnik w 2021 roku".
3. Opis przedmiotu zamówienia:
a) demontaż, pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów
niebezpiecznych odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych
i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gm. Kraśnik, szacunkowa ilość - 33,66 Mg,
b) pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów
niebezpiecznych odpadów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach
znajdujących się na terenie gm. Kraśnik, szacunkowa ilość - 37,08 Mg,
c) Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia daty i godz. zdjęcia
wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być
wykonana usługa, tak, aby termin byłdo godny dla właściciela nieruchomości, jednak nie
dłuższy niż do 15 listopada 2021 roku,
d) odbiór wyrobów zawierających azbest z nieruchomości musi odbywać się za pomocą
pojazdu wyposażonego w atestowane urządzenie wagowe,
e) po wykonaniu usługi, polegającej na demontażu, pakowaniu, załadunku, transportu i
unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających
azbest, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół odbioru odpadów sporządzony
w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:
- dla Wykonawcy odbierającego wyroby zawierające azbest od właścicieli nieruchomości,
- dla Zamawiającego celem potwierdzenia odbioru,
- dla właściciela nieruchomości,
f) przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów
zawierających azbest odebranych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na
terenie gm. Kraśnik musi być udokumentowane karta przekazania odpadów,
g) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 74, póz. 649),
h) transport odpadów zawierających azbest należy wykonywać z zachowaniem przepisów o
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję
azbestu do środowiska,
UWAGA:
Ilości odpadów ustalone są szacunkowo na podstawie wniosków składanych przez
mieszkańców nieruchomości. Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od
zamawiającego wykaz nieruchomości, z których będzie dokonany demontaż i odbiór lub
sam odbiór wyrobów zawierających azbest, przy czym zamawiający zastrzega, że w trakcie
realizacji zadania w/w wykaz może ulec zmianie.

Dokument nr: RS/2.6232.1.2021

Składanie ofert:
Oferty należy składać na adres Gmina Kraśnik, Ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik do dnia 28
lipca 2021 r. do godz. 15.30.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.11.2021 r.

Wymagania:
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert uzupełniających.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień
składania ofert wykażą, że spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) posiadają decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą program gospodarki
odpadami, obejmującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających
azbest),
f) posiadają zawartą umowę/umowy z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów
niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidywanej ilości
odpadów zawierających azbest,
g) posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (tj. na wytwarzanie, zbieranie i transport
odpadów niebezpiecznych).
Warunek postawiony w pkt. 8 lit. od a do g zostanie oceniony na zasadzie spełnia/ nie spełnia, na
podstawie złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym.
10. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty upływu składania ofert.
11. Sposób przygotowania oferty:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny. Oferta musi
zawierać: datę sporządzenia oferty, pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę
oferenta, numer telefonu, NIP oraz cenę oferty przedstawioną, jako cena netto w
PLN oraz wartość podatku VAT @, oraz cenę brutto zgodnie z formularzem
ofertowym do niniejszego zaproszenia.
c) Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem: ,,Oferta na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kraśnik w 2021 roku"
d) Wykonawca ponosi pełne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta zawierać musi wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do
zaproszenia)
13. Kryterium oceny ofert: cena - 100%,
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
o unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyn,
o wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne,
niejasne lub budzą wątpliwości,
o uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,
o poprawienia omyłek rachunkowych,
o odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,
o odrzucenia ofert niezgodnych z treścią zaproszenia,
o wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w
przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach:
projekt umowy - załącznik nr 2 do Zaproszenia

Uwagi:
16. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego:
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO"),
administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kraśnik z siedzibą przy ul.
Kościuszki 24 w Kraśniku (23-200 Kraśnik).
2. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (dalej ,,IOD") wyznaczonym przez Administratora może się
Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
a. pocztą tradycyjną na adres: IOD, ul. Kościuszki 24,23-200 Kraśnik,
b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: inspektordanychosobowych@gminakrasnik.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem
zamówienia publicznego.
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (teks jedn. Dz. U. z 2021 r. póz. 1129) dalej ,,ustawa Pzp".
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b. po okresie, o którym mowa w pkt a), jeżeli jest to zasadne do 10 lat.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo:
a. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie
wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji

Kontakt:
Kontakt

Telefon: Sekretariat Gminy -(081)884 34 27

FAX: (081) 884 37 87

E-MAIL: sekretariat@gminakrasnik.pl
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz
przekazywanie oświadczeń oraz dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawca przekazują pisemnie na adres Urzędu Gminy Kraśnik ul. Kościuszki 24, 23-
200 Kraśnik, faksem na nr 81 884 37 87 lub e-mail: l.krawczyk@gminakrasnik.pl
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest P.
Izabela Krawczyk - e-mail: i.krawczyk@gminakrasnik.pl
tel. 81 884 35 84 w godzinach
pracy urzędu tj. pn. - pt. 7.30 - 15.30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.