Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Głowaczów
ul. Rynek 35
26-903 Głowaczów
powiat: kozienicki
tel. (48) 623-10-75 (48) 623-10-76 fax. (48)623-12-17
zamowieniapubliczne@glowaczow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Głowaczów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (48) 623-10-75
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego - Modernizacja oświetlenia drogowego
w miejscowości Studnie, gmina Głowaczów. Wszystkie
roboty budowlane w ramach niniejszego zamówienia muszą być wykonane zgadnie z dokumentacją
projektu wykonawczego oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji, którą stanowią załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego:
Projekt wykonawczy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
Przedmiary robót.
UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany istniejącej linii oświetleniowej
napowietrznej - doz. 1 i 18 przedmiaru robót nie należy wyceniać i ujmować w ofercie.
2. Ponadto w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do:
udzjelenia minimum 60 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i użyte do
wykonania zamówienia materiały i wyroby budowlane,
przedmiot zamówienia należy wykonać z nowych materiałów budowlanych, na które Wykonawca
dostarczy certyfikaty lub atesty dopuszczenia do użytkowania na każde żądanie inspektora nadzoru
oraz przekaże je Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia,
po zakończeniu robót, ale przed terminem ich odbioru, należy uporządkować plac budowy i oddać
go w należytym stanie, nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót,
3. Postanowienia dotyczące dokumentacji projektowej:
1) . Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją
projektową i zachowaniem wskazanej przez Projektanta technologii oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami
Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.
2) . Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową i złożyć na piśmie
dostrzeżone błędy lub uchybienia, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia.
3) . W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego
o tym fakcie w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności
4) . Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania
przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji projektowej.
4. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu umowy:
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj.
projektem wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2) Jeżeli w dokumentacji projektowej oraz w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw
wyrobów wskazujących na ich producenta zamawiający dopuszcza zastosowanie
wyrobów równoważnych odpowiadającym parametrom technicznym określonych w
dokumentacji.
4) Przekazanie placu budowy - będzie następować w obecności Wykonawcy,
Zamawiającego i Inspektora nadzoru w terminie uzgodnionym przez strony.
5) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o
okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia w/w
okoliczności.
6) Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, energetycznego, BHP, ppoż.,-sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska,
pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót.
7) Wszystkie materiały i wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia
muszą być nowe oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP, a także muszą
spełniać warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z 1 1 sierpnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr
198, póz. 2041 z późn. zm.joraz muszą spełniać warunki określone w ustawie z dn. 16
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. póz. 883).
8) Wykonawca ma obowiązek zorganizowania placu budowy, zabezpieczenia miejsca
wykonywanych robót i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji
zadania.
9) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed osobami
postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.
10) O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe, właścicieli, zarządców,
użytkowników nieruchomości przez które lub na których będą prowadzone prace, w celu
zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym
zakresie pokryje koszt nadzoru właścicieli lub sieci według uzgodnień.

CPV: 45231400-9, 31527200-8

Dokument nr: ZP.271.D. 1/14.2021

Otwarcie ofert: 3) Zamawiający dokona otwarcia ofert w dn. 04.08.2021 r. o godz. 12:35 w swojej siedzibie -
pokój nr 21.

Specyfikacja:
Szczegółowo z dokumentacją można się zapoznać przed złożeniem oferty. Dokumentacja
jest dostępna w pokoju nr 10 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1) Oferta powinna być przesłana bądź dostarczona osobiście na adres: Gmina Głowaczów, 26-
903 Głowaczów, Ul. Rynek 35, pokój nr 16, w terminie do 04.08.2021 r. do godz. 12:20

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia - zamówienie należy wykonać w terminie: 30 dni od
dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, objętego przyszłymi
robotami budowlanymi w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia w celu zapoznania
się z warunkami realizacji tych robót.
III. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
- ocena w/w warunku nastąpi w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże,
że będzie dysponował:
- 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także przedłożą informacja o podstawie do
dysponowania tą osobą.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto
postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za
odrzuconą.
6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
(wyszczególnione w pkt VI) złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą
warunku - spełnia/nie spełnia.
7. Niespełnianie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem
oferty.
8. Zamawiający nie udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty :
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na
podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty.
4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile
nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno
być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
6. Cena podana w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT z
dwoma miejscami po przecinku.
7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej przez Wykonawcę ,,za zgodność z oryginałem
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Na ofertę składają się:
o Formularz ofertowy - zał. nr 4.
o Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 6
o Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości, wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie
do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie z zał. Nr 8. Wykaz musi zawierać
informacje niezbędne do stwierdzenia czy zostały spełnione warunki określone w pkt 5
zapytania ofertowego.
o Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zał.
Nr 7;
o Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zał. nr 5,
o Kosztorys ofertowy
o Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
o Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO -zał. nr 10 do zapytania ofertowego.
10. Oferty których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz nie spełniają kryteriów
opisanych w warunkach uczestnictwa będą odrzucone,
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu gwarantującemu
zachowanie poufności i nienaruszalności do terminu otwarcia ofert,
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazuje
pisemnie na adres Zamawiającego podany w pkt I, przy czym dopuszcza się drogę elektroniczną.
2) Oferta winna być złożona w opakowaniu z napisem: ,,Oferta na modernizację oświetlenia
drogowego w m. Studnie, gmina Głowaczów". Nie otwierać przed dn. 04.08.2021 r. godz.
12:35".

4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału technicznego
lub doświadczenia itp.
7) Zapytanie ofertowe zostaje upublicznione poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy
Głowaczów www.glowaczow.pl w zakładce ,,Zamówienia publiczne".
IX. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Na formularzu ofertowym - zał. nr 4, należy podać cenę netto i brutto za wykonanie całego
przedmiotu zamówienia.
2) Oferowana cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostaje ustalona na okres
ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom ani waloryzacji,
3) Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4) Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będą prowadzone w polskich złotych
(PLN), po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
X. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena oferty - 100%.
XI. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia :
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej
www.glowaczow.pl oraz poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty pocztą
elektroniczną bądź tradycyjną.
2) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, w
terminie uzgodnionym telefonicznie.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Zamawiający przekazuje projekt umowy - zał. nr 9 określającej warunki wykonania
zamówienia. Zamawiający żąda, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach
określonych w tym projekcie.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie
wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego, w szczególności kiedy:
- postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,
- w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- dostosowanie zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych
regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zapytania,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6) Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku o Zamawiającego.
XII. Postanowienia końcowe
1. Oferty częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zmiana treści zapytania ofertowego - Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może w
każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
Dokonana zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
zapytanie zostało przekazane, a jeżeli jest udostępnione na stronie internetowej zamieszcza ją
także na tej stronie.
4. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania powinny być sformułowane na piśmie -
listownie, e-mail, wraz z podaniem nazwy i dokładnego adresu Wykonawcy i złożone w terminie
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedzi na tak złożone zapytania zostaną udzielone nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert.

Kontakt:
2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są P.
Andrzej Glegoła tel. 48/6231075, e-mail: zamowieniapubliczne@glowaczow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.