Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie
ul. Szpitalna 37/14
28-200 Staszów
powiat: staszowski
tel. +48 22 250 01 15 fax: 15 864 39 96, 15 864 2786
psse.staszow@pis.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Staszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 22 250 01 1
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Sekcja Administracji Staszów, dnia 21.07.2021r.
(komórka prowadząca)
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Staszowie 28-200 Staszów Ul. Szpitalna 37/14 www.pssestaszow.pls.gov.pl tel: (15) 864 27 86 fax:(15) 864 39 96 mail: Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ,,Remont pomieszczeń PSSE w Staszowie" (podać nazwę zamówienia) rodzaj zamówienia: robota budowlana
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie remontu pomieszczeń PSSE w Staszowie tj sekretariatu, archiwum .korytarza komunikacyjnego na parterze, gabinetu dyrektora oraz sali konferencyjnej obejmującego min.: odgrzybianie i malowanie pomieszczeń, oraz inne konieczne roboty gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy' zakres przedmiotu zamówienia określono w dokumentach załączonych do zaproszenia, w tym w przedmiarze robót, objętych zamówieniem.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: SA.271.1.2021

Specyfikacja:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie Ul. Szpitalna 37/14, sekretariat lub telefonicznie pod numerem: 15 864 2786

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie, 28-200 Staszów, Ul. Szpitalna 37/14, sekretariat - osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr: (15)864 39 96, w terminie do dnia 28.07.2021r. do godz 1000

Miejsce i termin realizacji:
IV. Miejsce wykonania zamówienia:
28-200 Staszów Ul. Szpitalna 37/14
V. Termin wykonania/realizacji zamówienia:
Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia - do 30.09.202lr.

Wymagania:
I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych. 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców, jawności i przejrzystości 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Zleceniobiorcom, do których zostało wystosowane Zapytanie ofertowe i są one wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (jeżeli dotyczy) 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu. 6. Zamawiający informuje, że niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzjelenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie, oraz odmowy zawarcia umowy - bez podania przyczyn w każdym wypadku. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z ewentualnym pośrednictwem zmierzającym do zawarcia umowy lub zawarciem umowy. 7. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego
VI. Zawarcie umowy:
Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z wybranym wykonawca w terminie i miejscu
wskazanym przy informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej - dysponowanie przez Wykonawcę, wiedzą i
doświadczeniem w realizacji robót ogólnobudowlanych/ remontowych obiektów
użyteczności publicznej.
Weryfikacja spełnienia ww. warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia
Wykonawcy, złożonego wraz z ofertą z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
VIII. Podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania - nie wszczęto wobec nich postępowania
o ogłoszenie upadłości, likwidacji,
Weryfikacja spełnienia ww. warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy,
złożonego wraz z ofertą z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
Zaproszenia oraz informacji, dotyczących Wykonawcy uzyskanych odpowiednio z KRS/CEIDG.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym
zapytaniu ofertowymi przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.
Wszystkie karty oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub
podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
IX. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania, który należy umieścić jako pierwszą stronę oferty,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania,
3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem oświadczenia .który stanowi załącznik nr 3 do zapytania,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych ww. odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu).Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne.
5) upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, określającego status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wydruk, odpis z KRS, CEIDG). W przypadku załączenia do oferty nieczytelnej kopii pełnomocnictwa bądź budzącego jakiekolwiek wątpliwości Zamawiający może żądać okazania oryginału pełnomocnictwa.
6) Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres Wykonawcy
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Staszowie
28-200 Staszów ul. Szpitalna 37/14
,,Remont pomieszczeń PSSE w Staszowie"
Znak postępowania: SA.271.1.2021 Nie otwierać przed 28.07.2021 r. godz: 1000
7) Za prawidłowe oznaczenie, złożenie oferty i jej nienaruszalność odpowiada Wykonawca.
8) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jaki wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
9) Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z _zaznaczeniem daty złożeni
2. Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zapytania Zamawiający ma prawo do nie odpowiadania na pytania Wykonawców złożone po w skazanym w Zapytaniu terminie
5. Wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi są przekazywane do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazywania autora pytania.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. Termin związania ofertą wynosi: 14 dni
XI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 1) Zamawiający dokona wyboru na podstawie oceny przedstawionych ofert, uwzględniając najniższą cenę brutto spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających określone w zaproszeniu wymagania. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści otrzymanych ofert, 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, unieważnienia postępowania 4) Zamawiający odrzuci ofertę, która: - będzie niezgodna z treścią przedmiotowego zaproszenia, - nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, - została złożona po terminie składania ofert.
XII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psse-staszow najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
XIII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy (Jeżeli dotyczy) Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Alina Kaczmarczyk
4. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: psse.staszow@pis.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.