Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4429z ostatnich 7 dni
19456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Łobzie
ul. Niepodległości 13
73-150 Łobez
powiat: łobeski
tel +48 91 397 40 01/02
zamowienia@lobez.pl
https://lobez.ezamawiajacy.pl/pn/lobez/demand/notice/public/34359/details
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Łobez
Wadium: ---
Nr telefonu: tel +48 91 397 40 01
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Łobza, w celu udzjelenia zamówienia publicznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na
zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łobez w 2021 roku"
Zamówienie współfinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.
1 .Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegające na:
1) demontażu pokryć dachowych zawierających azbest, ich transporcie oraz utylizacji na składowisku
odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z 3 nieruchomości (szacowana ilość azbestu 18,00 Mg);
2) odbiorze zdemontowanych pokryć dachowych zawierających azbest, ich transporcie oraz utylizacji
na składowisku odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ził nieruchomości (szacowana ilość azbestu
28,69 Mg).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w
przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb, warunków programu dofinansowania
przez WFOŚiGW klub innych, nie będzie leżało w interesie Zamawiającego. W związku z
ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. Po wykonaniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) dokumentację fotograficzną (na płycie CD lub DVD) z każdej nieruchomości (przed rozpoczęciem
prac i po ich zakończeniu),
2) karty przekazania odpadów, z każdej nieruchomości, zgodnie z wzorami określonymi w
obowiązującej ustawie z dnia 27 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz.U.2021, póz. 779 t.j.) oraz
zestawienie ilości zebranych odpadów wraz z podaniem ceny za usługę z poszczególnych
nieruchomości,
3) kopie zawiadomienia o rozpoczęciu prac związanych z usunięciem azbestu, z każdej
nieruchomości, złożone do właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji
Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
4) poświadczający posiadanie przez odbiorcę odpadów posiadania stosownych zezwoleń,
5) protokoły odbioru odpadów z każdej nieruchomości,
6) oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których wykonywane zostały prace w ramach
niniejszej umowy potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, że prace związane z
usunięciem wyrobów azbestowych zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów
technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych i uporządkowany,
7) tabelaryczne zestawienie nieruchomości, zawierające wskazanie dla każdej z nieruchomości ilości
rzeczywistych odebranych i zutylizowanych odpadów zawierających azbest (podane w Mg),
4. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności:
1) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, póz. 649 ze zm.),
2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r.
Nr 216, póz. 1824),
3) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
4) ustawą z dnia 27 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz.U.2021, póz. 779 t.j.)
5) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2020 r. póz. 1219 z
________późn. zm.),
6) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z
2020 r. póz. 1680 z późn. zm.),
7) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. (Dz. U. z 202lr. póz.
756).,
oraz zgodnie obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zapewnieniem
bezpieczeństwa osób trzecich oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
8. Do obowiązków wykonawcy w ramach przysługującego mu wynagrodzenia należy, w szczególności:
1) dokonanie pisemnych uzgodnień z poszczególnymi właścicielami obiektów budowlanych lub inną
osobą upoważnioną przez Zamawiającego, dotyczących terminu rozpoczęcia wykonywania
przedmiotu umowy, z uwzględnieniem m.in. warunków atmosferycznych i terminów
wynikających z harmonogramu, jak i z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia wykonywania prac
związanych z montażem nowych pokryć dachowych;
2) zapewnienie materiałów, energii (i innych mediów), urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania
przedmiot umowy;
3) utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkód, a w razie
potrzeby sporządzenie projektu organizacji ruchu i uzgodnienie go z właściwymi organami;
4) zabezpieczenie przed uszkodzeniem obiektów budowlanych i mienia w nich się znajdującego, w
szczególności przed opadami atmosferycznymi, w miejscu wykonywania przedmiotu umowy;
5) podjęcie niezbędnych środków, aby wykonywane prace nie powodowały zakłóceń w
funkcjonowaniu obiektów budowlanych;
6) niezwłoczne transportowanie do miejsca utylizacji usuniętych wyrobów zawierających azbest, aby
powstałe odpady nie były magazynowane na terenie wykonywania przedmiotu umowy;
7) po wykonaniu przedmiotu umowy uporządkowanie miejsca wykonywania prac przez
Wykonawcę, w tym dokonanie naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni lub instalacji.
9. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego niezwłocznie o zagrożeniach, które mogą
mieć wpływ na tok realizacji przedmiotu umowy, jakość wykonania, opóźnienia planowanej daty
zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz do współdziałania z Zamawiającym przy
opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody w mieniu i
wobec osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

Dokument nr: IR.042.5.2021.AK

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lobez.ezamawiajacy.pl/pn/lobez/demand/notice/public/34359/details
7. Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferty można składać do dnia 26.07.2021 r. do godz. 14;00 należy złożyć za pośrednictwem.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@lobez.pl
8. Forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć:
a) Osobiście bądź za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://lobez.ezamawiaiacv.pl.
b) bądź na adres e-mail zamowienia@lobez.pl. a oryginał oferty wysłać na adres jw.
c) ofertę należy sporządzić w języku polskim na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.

Miejsce i termin realizacji:
2. Planowany termin realizacji
Termin realizacji zamówienia - do 31 października 2021 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca zobowiązany jest posiadanie przepisami prawa zezwolenia lub decyzje na
wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest
b) Dysponowanie pracownikami posiadającymi przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania
procedur dotyczących bezpiecznego postępowania
4. Warunki płatności:
Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić fakturę VAT bez wymaganego podpisu
Zamawiającego na fakturze.
5. Kryterium wyboru ofert:
Cena - 100%.
Zamawiający również zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn.
6. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do składanej oferty:
a) Oferta - podpisana przez osobę upoważnioną lub opatrzona podpisem elektronicznym - zawierającą
cenę brutto przedmiotu zamówienia.
b) Dokument potwierdzający posiadanie przepisami prawa zezwolenia lub decyzje na wytwarzanie i
gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.
c) Oświadczenie o przeszkoleniu pracowników w zakresie bhp

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktów: Arkadiusz Kogut, tel. 91 579 04 47

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.