Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projekt koncepcyjny instalacji badawczo-demonstracyjnej obiegu wtórnego o charakterze...

Przedmiot:

Projekt koncepcyjny instalacji badawczo-demonstracyjnej obiegu wtórnego o charakterze przemysłowym

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku
Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
powiat: otwocki
+ 22 273 13 20
zp@ncbj.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: + 22 273 13 20
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Projekt koncepcyjny instalacji badawczo-demonstracyjnej obiegu wtórnego o charakterze przemysłowym.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Projekt koncepcyjny instalacji badawczo-demonstracyjnej obiegu wtórnego o charakterze przemysłowym współpracującej z obiegiem reaktora HTGR oraz określenie możliwych sposobów wykorzystania energii cieplnej HTGR w układzie odbiorczym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Nr 1 do SWZ oraz w załączniku nr 7 (wzór umowy).

CPV: 73100000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00121952, IZP.270.39.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji
elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera
załącznik nr 4 do SWZ,adres strony internetowej: www.ncbj.gov.pl https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte zostały w Załączniku
nr4do SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako Administrator lub NCBJ) z siedzibą w Otwocku, Ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, czy też przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NCBJ, na adres podany powyżej lub drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@ncbj.gov.pl lub pod nr tel. 22 273 22 31.3.Administrator
danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności: 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać
zamawiający od wykonawcy2) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niezbędność
przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)Realizacja umów zawartych z kontrahentami niezbędność przetwarzania do wykonania umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)Obsługa działań związanych z prowadzonym zamówieniem
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)w celu wypełnienia obowiązku prawnego(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)Przetwarzanie danych na podstawie zgody przesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne(art. 6 ust. 1 lit a RODO)5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe przekazywane są zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest
jawne. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty i osoby, które na podstawie stosownych umów podpisanych z NCBJ przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest NCBJ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na
podstawie art. 78 pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne, której okres obowiązywania przekracza 4 lata, czas przechowywania będzie zgodny z okresem jej obowiązywania oraz zgodny z realizacją celów
określonych w pkt 4 powyżej.7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 1) Art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 2) Art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym żądanie to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 pzp).3) Art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), chyba że usunięcie danych osobowych nie jest możliwe stosownie do art. 17 ust. 3 b), d) lub e) RODO.4) Art. 18 RODO -
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile ograniczenie przetwarzania nie będzie skutkowało ograniczeniem przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 pzp)8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu w NCBJ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie
do art 22 RODO 10. Powyższe prawa należy kierować do NCBJ zgodnie z danymi podanymi na wstępie. Jeżeli NCBJ nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane , NCBJ zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedzi na zgłoszenie udzielone zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, NCBJ poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego wysłany był
wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca sklada ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na profilu Zamawiającego https://platforma zxakupowa.pl/pn/ncbj w zakładce dedykowanej do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.270.39.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Projekt koncepcyjny instalacji badawczo-demonstracyjnej obiegu wtórnego o charakterze przemysłowym współpracującej z obiegiem reaktora HTGR oraz określenie możliwych sposobów wykorzystania energii cieplnej HTGR w układzie odbiorczym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Nr 1 do SWZ oraz w załączniku nr 7 (wzór umowy).
4.2.6.) Główny kod CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert.
2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).
3. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę (ilość) punktów w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kompetencje personelu badawczego
4.3.6.) Waga: 60,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
1 zdolności technicznej lub zawodowej
1) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, co najmniej jedną (1) osobą, która:

a) będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą odpowiednie wykształcenie w dziedzinie energetyki lub pokrewnych;
b) będzie posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania instalacji energetycznych o mocy większej niż 30 MWt, wykaże listę publikacji naukowych w zakresie instalacji energetycznych opublikowaną w literaturze światowej, wykaże udział w projektach w zakresie technologii reaktorów wysokotemperaturowych HTR.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
a) zmiana obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy, w tym zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
- przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów i opóźnień;
- innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw;
c) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy - w przypadku zaistnienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; Strony dopuszczają m.in. możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy w związku z występowaniem Covid -19.
2. Powyższe postanowienia ust. 1 lit. b stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert.
2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).
3. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę (ilość) punktów w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kompetencje personelu badawczego
4.3.6.) Waga: 60,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.