Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
powiat: rawicki
65 / 546 54 00
przetargi@rawicz.eu
https://platformazakupowa.pl/
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rawicz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 65 / 546 54 00
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót polegających na adaptacji pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na przedszkole wraz zagospodarowaniem terenu realizowanych zgodnie z zakresem i zapisami zawartymi w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami.2.Zakres prac przy realizacji niniejszego zamówienia, obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową wraz z zał. i obowiąz.przepis. w szczególności:1)zakres budowlany:a)roboty demontażowe,b)okładziny ścian wewnętrznych płytami termoizolacyjnymi, c)mury uzupełniające - nadproża,d)ścianki działowe,e)tynki i gładzie gipsowe, f)okładziny ceramiczne wewnętrzne pomieszczeń,g)malowanie pomieszczeń,h)montaż parapetów i nawiewników,i)ułożenie termoizolacji z dwóch warstw wełny mineralnej na poddaszu,j)montaż okładziny sufitu z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufitu podwieszanego,k)wykonanie podłoża i posadzki,l) wykonanie ścianek ustępowych dla dzieci,m)montaż stolarki drzwiowej oraz wyłazu na poddaszu,n)wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, o)inne prace towarzyszące prawidłowemu wykonaniu zamówienia. 2)Zakres instalac.,a)roboty demontaż., b)wykonanie wentylacji mechanicznej,c)kupno i montaż okapu kuchennego,d)wykonanie instalacji kanalizacyjnej, e)wykonanie instalacji kanalizacyjnej, f)wykonanie instalacji gazowej, g)całkowita wymiana kotła wraz z instalacją c.o., h)dostawa i montaż wyposażenia łazienek oraz uchwytów dla niepełnospr.i)inne prace towarzysz. prawidłowemu wykonaniu zamówienia. 3)Zagospodarowanie terenu,a) przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni chodników oraz parkingów, b)dostawa i montaż ogrodzenia i paneli ogrodzeniowych,c)plac zabaw: wykonanie nawierzchni pisakowej, dostawa i montaż,d)tereny zielone,e)inne prace towarzyszące prawidłowemu wykonaniu zamówienia,4)Zakres elektryczny:a)prace demontażowe,b)montaż rozdzielnicy R2 + WLZ wraz z uziemieniem, c)instalacja gniazd 230/400V,d)instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego,e)instalacja wyłącznika p.poż.,f)instalacja domofonowa, g)instalacja monitoringu wraz z oświetleniem terenu, h)inne prace towarzyszące prawidłowemu wykonaniu zamówienia. 3.Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą:1)dok. projekt. wraz z załącznikami,2)ST wykonania i odbioru robót budowlanych (dla poszczególnych branży),3)przedmiary robót wraz z kosztorysami zerowymi (UWAGA:Rozliczenie ryczałtowe inwestycji. Zakres prac do wykonania określa załączone przedmiary wraz z kosztorysami zerowymi. Przedmiary robót / kosztorysy zerowe mają charakter orientacyjny - stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentację projektową wraz z załącznikami i wizję lokalną).stanowiących integralną część niniejszej SWZ.Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.5.Wykonawca przy realizacji robót budowlanych, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie również do:1)stosowania wyrobów budowl. wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.),2)prowadzenia robót budowlanych zgodnie dok. proj.ą wraz z załączn. oraz obowiąz. przepisami i uzyskanymi pozwoleniami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,3)załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania,4)uzyskania pozwol. na użytkowanie,5)ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania),6)właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem oraz placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,7)organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy, oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),8)zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów i badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,9)zagospodarowania odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej,10)Zdemontowany piec c.o. należy przekazać Zamawiającemu. Materiały pochodzące z demontażu, wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie,11)utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd),12)po zakończeniu robót doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót,13)udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 - 60 miesięcy),14)ustanowienie kierownika budowy, posiadającego odpowiednie i wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia i kwalifikacje. Ustanowiony kierownik budowy zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez zamawiającego, odbywających się we wcześniej uzgodnionych terminach.6.Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z osobą nadzorującą inwestycję - Panią Moniką Ryba. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.7.Dokumenty będące podstawą realizacji zamówienia publicznego, powinny być traktowane jak wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów:1)Umowa i SWZ,2)Dokumentację projektową wraz z załącznikami,3)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dla poszczególnych branż),4)Przedmiary robót / kosztorysy,5)Oferta Wykonawcy.8.Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w:1)Dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Budowlanych (dla poszczególnych branż),3)Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami,4)Obowiązujących normach,5)Przedmiarach robót / kosztorysach.9.Mogące występować w dokumentach zamówienia wraz z załącznikami wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową wraz z załącznikami. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentach zamówienia.10.W mogących występować w dokumentach zamówienia wraz z załącznikami wskazania norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".11.Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy- roboty polegające na wykonaniu robót budowlanych12.Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .13. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy uproszczonego harmonogramu rzeczowo - finansowego.14.Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy kosztorysy ofert. opracowane metodą kalkulacji szczegółowej w wersji elektronicznej (ATH) na bazie których została skalkulowania cena oferty.

CPV: 45000000-7, 45111100-9, 45111291-4, 45232410-9, 45233200-1, 45261210-9, 45262500-6, 45262690-4, 45300000-0, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00121964, BZPiF.2710.13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485682
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/485682
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2) Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został określony w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej.3) Komunikacja w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale I SWZ.4) Komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne.5) Zamawiający awaryjnie dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@rawicz.eu - powyższe nie dotyczy składania oferty, z tym że podstawowym środkiem komunikowania się jest Platforma Zakupowa, o której wyżej mowa. W takim przypadku wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do Zamawiającego, podając numer sprawy lub nazwę zadania podaną na wstępie.6) Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularzy: a) ,,Złóż ofertę" w odniesieniu do składania oferty lub wniosku. b) ,,Wyślij wiadomość" w odniesieniu do pozostałej korespondencji kierowanej do Zamawiającego 7)Zamawiający określa: a) niezbędne wymagania sprzętowe: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kbit/s; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies". W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, mac Os x 10 4,Linux, lub ich nowsze wersje; Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli; Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar; za chwilę złożenia uznaje się moment wpływu informacji na platformę c) Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów: w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB; przy komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB8) Zamawiający w zakresie:a) pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta, które dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu (22)-101-02-02 lub email cwk@platformazakupowa.pl, b) pytań merytorycznych wyznaczył następujące osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcą: w zakresie procedury przetargowej: A. Głowacz,; w zakresie przedmiotu zamówienia: E.Skrzypek, M. Ryba.9) Pozostałe wymagania i zalecenia zostały zawarte w rozdziale XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, adres e-mail: g.kubik@rawicz.eu;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail - iod@rawicz.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu" nr BZPiF.2710.13.2021 prowadzonym w trybie podstawowym ;
4) firmą podprzetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 80 ustawy Pzp ";
6) dane mogą być przekazywane poza teren UE;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres wskazany w umowie
o dofinansowaniu (jeżeli dotyczy).
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/485682

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Wymagania:
1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł brutto.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wyboru wpłaty wadium w pieniądzu należy je wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769.
Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien na blankiecie przelewu powołać się na nazwę zadania podaną przez Zamawiającego. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej podpisany przez osobę lub osoby uprawnione ze strony gwaranta / poręczyciela przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale
I SWZ. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Wadium we wszystkich dopuszczonych formach wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące Wadium zawarto w rozdziałem XV SWZ oraz wynikają z ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZPiF.2710.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót polegających na adaptacji pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na przedszkole wraz zagospodarowaniem terenu realizowanych zgodnie z zakresem i zapisami zawartymi w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami.2.Zakres prac przy realizacji niniejszego zamówienia, obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową wraz z zał. i obowiąz.przepis. w szczególności:1)zakres budowlany:a)roboty demontażowe,b)okładziny ścian wewnętrznych płytami termoizolacyjnymi, c)mury uzupełniające - nadproża,d)ścianki działowe,e)tynki i gładzie gipsowe, f)okładziny ceramiczne wewnętrzne pomieszczeń,g)malowanie pomieszczeń,h)montaż parapetów i nawiewników,i)ułożenie termoizolacji z dwóch warstw wełny mineralnej na poddaszu,j)montaż okładziny sufitu z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufitu podwieszanego,k)wykonanie podłoża i posadzki,l) wykonanie ścianek ustępowych dla dzieci,m)montaż stolarki drzwiowej oraz wyłazu na poddaszu,n)wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, o)inne prace towarzyszące prawidłowemu wykonaniu zamówienia. 2)Zakres instalac.,a)roboty demontaż., b)wykonanie wentylacji mechanicznej,c)kupno i montaż okapu kuchennego,d)wykonanie instalacji kanalizacyjnej, e)wykonanie instalacji kanalizacyjnej, f)wykonanie instalacji gazowej, g)całkowita wymiana kotła wraz z instalacją c.o., h)dostawa i montaż wyposażenia łazienek oraz uchwytów dla niepełnospr.i)inne prace towarzysz. prawidłowemu wykonaniu zamówienia. 3)Zagospodarowanie terenu,a) przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni chodników oraz parkingów, b)dostawa i montaż ogrodzenia i paneli ogrodzeniowych,c)plac zabaw: wykonanie nawierzchni pisakowej, dostawa i montaż,d)tereny zielone,e)inne prace towarzyszące prawidłowemu wykonaniu zamówienia,4)Zakres elektryczny:a)prace demontażowe,b)montaż rozdzielnicy R2 + WLZ wraz z uziemieniem, c)instalacja gniazd 230/400V,d)instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego,e)instalacja wyłącznika p.poż.,f)instalacja domofonowa, g)instalacja monitoringu wraz z oświetleniem terenu, h)inne prace towarzyszące prawidłowemu wykonaniu zamówienia. 3.Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą:1)dok. projekt. wraz z załącznikami,2)ST wykonania i odbioru robót budowlanych (dla poszczególnych branży),3)przedmiary robót wraz z kosztorysami zerowymi (UWAGA:Rozliczenie ryczałtowe inwestycji. Zakres prac do wykonania określa załączone przedmiary wraz z kosztorysami zerowymi. Przedmiary robót / kosztorysy zerowe mają charakter orientacyjny - stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentację projektową wraz z załącznikami i wizję lokalną).stanowiących integralną część niniejszej SWZ.Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.5.Wykonawca przy realizacji robót budowlanych, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie również do:1)stosowania wyrobów budowl. wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.),2)prowadzenia robót budowlanych zgodnie dok. proj.ą wraz z załączn. oraz obowiąz. przepisami i uzyskanymi pozwoleniami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,3)załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania,4)uzyskania pozwol. na użytkowanie,5)ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania),6)właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem oraz placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,7)organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy, oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),8)zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów i badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,9)zagospodarowania odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej,10)Zdemontowany piec c.o. należy przekazać Zamawiającemu. Materiały pochodzące z demontażu, wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie,11)utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd),12)po zakończeniu robót doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót,13)udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 - 60 miesięcy),14)ustanowienie kierownika budowy, posiadającego odpowiednie i wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia i kwalifikacje. Ustanowiony kierownik budowy zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez zamawiającego, odbywających się we wcześniej uzgodnionych terminach.6.Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z osobą nadzorującą inwestycję - Panią Moniką Ryba. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.7.Dokumenty będące podstawą realizacji zamówienia publicznego, powinny być traktowane jak wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów:1)Umowa i SWZ,2)Dokumentację projektową wraz z załącznikami,3)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dla poszczególnych branż),4)Przedmiary robót / kosztorysy,5)Oferta Wykonawcy.8.Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w:1)Dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Budowlanych (dla poszczególnych branż),3)Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami,4)Obowiązujących normach,5)Przedmiarach robót / kosztorysach.9.Mogące występować w dokumentach zamówienia wraz z załącznikami wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową wraz z załącznikami. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentach zamówienia.10.W mogących występować w dokumentach zamówienia wraz z załącznikami wskazania norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".11.Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy- roboty polegające na wykonaniu robót budowlanych12.Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .13. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy uproszczonego harmonogramu rzeczowo - finansowego.14.Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy kosztorysy ofert. opracowane metodą kalkulacji szczegółowej w wersji elektronicznej (ATH) na bazie których została skalkulowania cena oferty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262690-4 - Remont starych budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432210-9 - Wykładanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W ramach tego zamówienia Zamawiający zleci wykonanie robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym w zakresie wykonania następujących prac: roboty budowlane w zakresie obiektów kubaturowych, w tym roboty instalacyjne, murarskie, malarskie nawierzchniowe oraz w zakresie wyposażenia placu zabaw oraz inne prace towarzyszące pełnemu i prawidłowemu wykonaniu niniejszego zamówienia.
2. Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 zostanie udzielone na następujących warunkach:
1) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, któremu zostało udzielone zamówienie podstawowe,
2) Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamówienia udzielonego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp niż zamówienia podstawowego,
3) zamówienie zostanie udzielone, gdy Zamawiający zdecyduje o realizacji prac, o których mowa w pkt 1,
4) zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
5) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie ustalony przez Zamawiającego przed przystąpieniem do negocjacji.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIX SWZ
2. Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację zgodnie z wzorami zawartymi w rozdziale XIX SWZ.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się niżej określonymi kryteriami (przy założeniu że 1% = 1 pkt )
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
wykażą, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie związane z budową lub rozbudową lub przebudową lub remontem obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto.
Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów;

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z zapisami art. 119 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt 1) lit. b)

3) Informacja dla podmiotów zagranicznych wynikająca z zapisów ,,Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych"
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1) lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których wyżej mowa zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej podanych dokumentów:
a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z Wykonawców,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składane jest przez Wykonawcę wykazującego spełnienie warunku,
d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XI SWZ,
f) Oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji wadialnej - zgodny z wymaganiami zawartymi w rozdziale XV SWZ,
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z zobowiązaniem składa oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
h) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które roboty wykonują poszczególni wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł brutto.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wyboru wpłaty wadium w pieniądzu należy je wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769.
Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien na blankiecie przelewu powołać się na nazwę zadania podaną przez Zamawiającego. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej podpisany przez osobę lub osoby uprawnione ze strony gwaranta / poręczyciela przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale
I SWZ. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Wadium we wszystkich dopuszczonych formach wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące Wadium zawarto w rozdziałem XV SWZ oraz wynikają z ustawy Pzp
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowiony pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
6. W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale VIII SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 5 rozdziału IX SWZ.
7. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w rozdziale IX SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w paragrafie 15 projektu umowy stanowiącym załącznik do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIX SWZ
2. Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację zgodnie z wzorami zawartymi w rozdziale XIX SWZ.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się niżej określonymi kryteriami (przy założeniu że 1% = 1 pkt )
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.