Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty lokali mieszkalnych wraz z budową przyłącza wodociągowego dla budynku...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remonty lokali mieszkalnych wraz z budową przyłącza wodociągowego dla budynku wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
mzb@mzbwalbrzych.pl
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remonty lokali mieszkalnych wraz z budową przyłącza wodociągowego dla budynku wielorodzinnego przy Ul. Podgórskiej 44 w podziale na 2 zadania"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Etap I Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4, wykonanie instalacji c.o. wraz z zabudową kotła c.o. na opał stały ECO klasy V w budynku przy Ul. Podgórskiej 44 w Wałbrzychu;
o Wydzielenie pomieszczenia kuchni - łazienki;
o Wykonanie instalacji c.o.
o Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej;
o Wymiana instalacji wodociągowej;
o Wymiana instalacji elektrycznej
o Wykonanie instalacji sanitarnej;
o Wymiana stolarki okiennej;
o Wymiana stolarki drzwiowej;
o Rozebranie starych i wykonanie nowych ścianek działowych;
o Wykonanie prac w zakresie ścian i podłóg z posadzkami;
o Wywóz gruzu i wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego wykonania zamówienia.

Etap II Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy Ul. Podgórskiej 44 w Wałbrzychu;
o Wydzielenie pomieszczenia kuchni - łazienki;
o Wykonanie instalacji c.o.
o Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej;
o Wymiana instalacji wodociągowej;
o Wymiana instalacji elektrycznej
o Wykonanie instalacji sanitarnej;
o Wymiana stolarki okiennej;
o Wymiana stolarki drzwiowej;
o Rozebranie starych i wykonanie nowych ścianek działowych;
o Wykonanie prac w zakresie ścian i podłóg z posadzkami;
o Wywóz gruzu i wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przyłącza wodociągowego dla budynku wielorodzinnego przy Ul. Podgórskiej 44 w Wałbrzychu:
o Przygotowanie projektu i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu;
o Wykonanie robót pomiarowych;
o Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanki bitumicznej;
o Wykonanie wykopów oraz przekopów;
o Dezynfekcja rurociągów;
o Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej;
o Zasypanie wykopów;
o Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9-, 45331100-7, 45331210-1, 45430000-0, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00121994, T-8/26/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa Logintrade.
Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt..
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Zakupową, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (adres dostępowyhttps://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html) 5. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji. 6. Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania
-zgodnie z SWZ. 7. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem
Platformy Zakupowej Logintrade SA w sposób określony w instrukcji dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:o administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu, Ul. Andersa 48.o dane
kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iodo@mzbwalbrzych.pl,o Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy, o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią
archiwalną akt B5, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
chyba, że czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy,o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy,o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,o posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO,
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,
d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 11:00
Miejsce składania ofert: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.