Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja - stolarki okiennej

Przedmiot:

Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja - stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Spółka z o. o
Aleja ks. Jerzego Popiełuszki 3
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
Telefon : 062 766-43-60, 697 993 961 Fax : 062 766-31-40
tbs-kalisz@tbs.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon : 062 766-43
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotycząca postępowania pn.:
Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja - stolarki
okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład
Kaliskiego TBS Sp. z o.o.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: wymiana, usuwanie usterek i konserwacja - stolarki
okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.
3.2. Zakres prac obejmuje miedzy innymi:
Wykonywanie prac konserwacyjnych, usuwanie usterek stolarki budowlanej, w tym
wykonywanie usług ślusarskich:
- regulacja przylegania skrzydeł okiennych,
- wymiana uszczelek okiennych,
- wymiana okuć okiennych i klamek,
- demontaż i ponowny montaż wadliwie zamontowanego okna,
- montaż nowych okien wraz z utylizacją zdemontowanych okien,
- obróbka końcowa szpachlarsko - malarska wokół zamontowanych okien,
- usunięcie nieszczelności wokół istniejących okien
- wymiana parapetów wewnętrznych
- wymiana szyb okiennych i drzwiowych
3.3. Rodzaj robót, zakres i warunki ich wykonania określają: przedmiary robót, niniejszy opis
Zapytania Ofertowego, w tym wzór umowy będący załącznikiem.
3.4. Ilości robót podane w przedmiarze robót są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany podanych ilości (zwiększenie, zmniejszenie, zaniechanie)
oraz możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robót
nieprzewidzianych w przedmiarze robót.
3.5. Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 2 do oferty.
3.6. W sytuacjach uzasadnionych, w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany wielkości zasobów (np. odebranie nieruchomości przez właścicieli,
przejęcie w zarząd dodatkowych nieruchomości). Zmiany te nie powodują konieczności
podpisania aneksu do umowy - w razie zmian powodujących zmiany do 10%.
3.7. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie
stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie prowadzonych robót.
3.8. Informacje o sposobie wykonywania robót:
1) Specyfiką w/w robót jest realizowanie zleceń w różnych czasookresach, a zatem mogą
wystąpić przerwy w robotach, bądź konieczność wykonania kilku napraw jednocześnie w
krótkim terminie. Końcowe rozliczanie prac przez Zamawiającego następować będzie na
podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę,
wyszczególniającego ilości i rodzaj wykonanych robót, ilości zużytych materiałów w
oparciu:
- w pierwszej kolejności o stawki zaproponowane w ofercie,
- następnie, w przypadku braku wystąpienia pozycji ofertowych, w oparciu o obowiązujące
normy (ilość roboczogodzin, nakłady materiałowe oraz praca sprzętu nie mogą być wyższe
niż przewidziane w KNR dla poszczególnych rodzajów robót lub pracy sprzętu - w
przypadku stwierdzenia wartości wyższych niż przewiduje norma zamawiający będzie
korygował ilości roboczogodzin, ilości materiałów czy ilości pracy sprzętu do ilości
przewidzianych normą), stawkę pracy sprzętu i ceny zakupu materiałów wg cen
INTERCENBUD-u dla woj. wielkopolskiego aktualnych na dzień wykonywania typowego
zakresu robót, oraz w oparciu o składniki podane w ofercie.
2) Wszystkie użyte do wykonania prac materiały muszą spełniać obowiązujące normy,
posiadać atesty i deklaracje wymagane prawem, posiadać atesty higieniczne oraz spełniać
wymogi I gatunku jakości.
3) Wykonywane usługi w zakresie napraw i konserwacji, które są przedmiotem zamówienia,
mają być wykonywane w oparciu o przepisy i zasady prawa budowlanego, oraz wiedzę
techniczną, opis przedmiotu zamówienia, umowę.
4) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu prac, oraz
innych czynności wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do oferty.
3.9. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania
jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. póz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
póz. 11.), oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. póz. 215, 471) oraz
innych przepisów, o ile mają zastosowanie.
3.10. Zgłoszenia zleceń poszczególnych zakresów usług, będą przekazywane elektronicznie
Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego.
3.11. Bezpośrednio po usunięciu usterki lub wykonaniu usługi, Wykonawca sporządza dokument
,,Potwierdzenie wykonania i odbioru usługi, usunięcia awarii/usterki" - załącznik nr 4 do
oferty. Sporządzone ,,Potwierdzenie..." musi być podpisane przez Wykonawcę, oraz osobę
potwierdzającą wykonanie robót - np. lokatora, lub ewentualnie przedstawiciela
Zamawiającego - o ile roboty wykonywane są nie w lokalu mieszkalnym.

CPV: 50000000-5, 45421000-4

Składanie ofert:
Pisemną oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Al. ks. J. Popiełuszki 3 do dnia
29.07.2021r, do godz. 12:00 i zaadresować zgodnie z pkt. 6.14. niniejszego zapytania
ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie udzielone zostanie na czas określony 12 miesięcy, począwszy od dnia podpisania
umowy lub, nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty brutto wynikającej z oferty.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego - ogłoszenie zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego.
3.13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 20.000,00 zł. Wykonawca w okresie
trwania umowy zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni,
uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, pod rygorem
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3.14. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady, oraz za
właściwy sposób ich utylizowania, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, oraz o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na
koszt Wykonawcy.
3.15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3.16. Powierzenie wykonania zakresu zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że :
Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę budowlaną
polegającą na konserwacji, usuwaniu usterek w zakresie stolarki okiennej, w tym
wykonywaniu usług ślusarskich o wartości co najmniej 5.000 zł brutto, które została
wykonana należycie, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończona - wg zał. nr 5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać dodatkowo posiadaniem
referencji w zakresie świadczonych powyższych usług, od administratorów budynków (o
łącznej ilości co najmniej 20 budynków mieszkalnych).
6. UWAGI OGÓLNE
6.1 Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń i dokumentów tj.:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6.2. Potwierdzenie (poświadczenie) za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej
poprzez złożenie czytelnego podpisu lub parafy osobv/osób uprawionei/vch wraz z
pieczątką imienna, z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem ", ,,za zgodność". W przypadku
dokumentu wielostronicowego/dwustronnego należy poświadczyć każdą stronę.
6.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
6.5 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składanie ofert.
6.6. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
6.7. Podstawowym elementem oferty jest: wypełniony i podpisany "Formularz oferty",
którego wzór (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 1, który należy złożyć w
orysmalę.
6.8. Do oferty należy dołączyć:
a) kosztorys ofertowy, opracowany zalecana metoda kalkulacji uproszczonej, wraz z
zestawieniem M(materiałów) i ewentualnie S(sprzętu).
b) zestawienie składników cenotwórczych tj. stawkę roboczogodziny netto (Rg w zł),
zysk (Z%), koszty pośrednie (Kp%) - zał. nr 6 do oferty.
c) oświadczenie dotyczące podanych informacji - zał. nr 7.
d) doświadczenie zawodowe - zał. nr 5.
6.9. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, tj.:
1) osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w aktualnym odpisie rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub
2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczona
notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony
przez notariusza - należy dołączyć do oferty.
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do
poświadczania za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z
ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
6.10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
6.11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, etc. powinno być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem
osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy.
6.12. Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do
niniejszej ogłoszenia - Zapytania ofertowego.
6.13. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć,
zbindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakąkolwiek treść
należy zaparafować lub podpisać przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentowania
Wykonawcy.
6.14. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć
w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu, al. ks. J. Popiełuszki 3
i oznakować w następujący sposób:
Kaliskie TBS - Spółka z o.o., al. ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz
Oferta na: ,,Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja - stolarki okiennej w obiektach
mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o."
Nie otwierać przed dniem 29.07.2021 r. godz. 12:15
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłka kurierska do Zamawiającego. należy
wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ
do miejsca oznaczoneso przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.
8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
8.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy. Cenę
należy podać liczbowo, w sposób zgodny ze wskazówkami zawartymi w ,,Formularzu
oferty".
8.2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zalecaną metodą kalkulacji uproszczonej, przy
zachowaniu następujących założeń:
a) zakres robót, który jest podstawą do obliczenia ceny oferty, musi być zgodny z
zakresem robót określonym w przedmiarach robót, wyszczególnionych w
załącznikach,
b) Wykonawca określi w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe netto oraz wartości
netto dla wszystkich wskazanych pozycji,
c) ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w przedmiarach robót
muszą zawierać wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również koszty:
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu prac,
związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne wynikające z umowy, której wzór
stanowi załącznik,
d) nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych,
jak również do ogólnej ceny oferty),
e) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów
rzeczowych, pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych
cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych w
przedmiarze robót norm nakładów rzeczowych.
8.3. Podatek od towarów i usług (VAT) należy doliczyć w kosztorysie ofertowym do końcowej
wartości kosztorysowej robót, a cenę netto, kwotę podatku VAT i cenę brutto wpisać do
tabeli w Formularzu ofertowym. Cena ogółem brutto będzie przedmiotem oceny w
kryterium ceny.
Uważa: Podatek VAT nie podlega doliczeniu w przypadku Wykonawcy niebędącego
podatnikiem podatku VAI
8.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8.5. Ceny i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
pełnych groszy).
Uwaga:
Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności
zauważone:
1) omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w
treści złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, oraz omyłki
polegające na błędnym opisie w pozycji kosztorysu ofertowego, dostosowując ich treść
do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
2) oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych
(mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian
poprawi końcową wartość oferty.
9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY.
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował wyłącznie
kryterium - cena.
10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
10.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub
telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
10.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
10.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem
umowy do okazania aktualnego i opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż: 20.000,00 PLN- oryginał dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
10.4. Brak przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3. w terminie 3 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do ich złożenia stanowi podstawę do
uznania, iż wykonawca uchyla się od podpisania umowy.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami, reprezentującymi
Zamawiającego są: Dariusz Walisiak, Iwona Rogala, Przemysław Gabrysiak
tel.+48 62 766 43 60,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.