Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowe

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowe

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Obornicka 126
50-984 Wrocław
powiat: Wrocław
261656801, faks 261656802
rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_wroclaw/proceedings?pageEnded=2&&limitEnded=10&page=1&pageCanceled=1&pageClosed=1&limit=10&query=&search-in=1,2,3,4&negotiationType=1,2,3,11,12&proceedingType=all&company-divisions=
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 261656801, faks 2616
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę osłon akustycznych na strzelnicy garnizonowej typu B-200 w kompleksie wojskowym K-2720 Winów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego, osiągnięcia efektu rzeczowego tj. wzniesienia obudowy i ekranów na istniejącej strzelnicy. Dokumentacja obejmować będzie wszystkie niezbędne roboty budowlane w stopniu szczegółowości pozwalającym na jednoznaczne ich zdefiniowanie.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę redukującej hałas obudowy stanowisk strzeleckich oraz ekranów akustycznych na istniejącej strzelnicy garnizonowej typu B 200 w kompleksie wojskowym K-2720 Winów, eliminujących ponadnormatywną emisję dźwięków podczas użytkowania strzelnicy, w celu spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych w zakresie akustyki. Zamówienie zakłada wykonanie projektu zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci budynku od pierwszego kulochwytu/przesłony do linii wyjściowej z buforem 5 metrowym a także ekranu akustycznego od południowo-wschodniej strony strzelnicy.
W dokumentacji należy uwzględnić zalecenia ujęte w ,,Dokumentacji wariantowych koncepcji ograniczenia poziomu niekorzystnego hałasu do dopuszczalnych poziomów w czasie strzelania na strzelnicy garnizonowej w Winowie koło Opola" oraz ,,Opracowaniu koncepcji redukcji hałasu na terenie strzelnicy Opole/Winów".
Zakresem zamówienia objęte jest również uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawnego i.t.p., a także wykonanie niezbędnych czynności przygotowawczych, takich jak: opracowanie mapy do celów projektowych inwentaryzacji dla potrzeb projektowych, badanie poziomu wód gruntowych i nośności gruntu dla potrzeb posadowienia obiektów (opinia geotechniczna), badanie możliwości odprowadzenia wód deszczowych i gruntowych, i.t.p..
Rozwiązania pod względem bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie należy uzgodnić z Wojskową Akademią Techniczną jako jednostką naukową wymienioną w §2 p.20 w/w warunków technicznych.

W ramach zamówienia nie przewiduje się wycinki drzew.
Inwestycja może mieć ujemny wpływ na środowisko .

CPV: 71000000-8, 71221000-3, 71242000-6, 71247000-1, 71313200-7, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00122084, 32/VII/WIB/21/U

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl/pn/rzi_wroclaw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/rzi_wroclaw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, odbywa się:
- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną email: rziwroclaw.przetargi@ron.mil.pl,
- za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
2. Komunikacja w postępowaniu, w szczególności składania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza ,,Wyślij wiadomość".
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, winny być kierowane na adres: rziwroclaw.przetargi@ron.mil.pl, na platformę zakupową na adres: www.platformazakupowa.pl/pn/rzi_wroclaw.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platfomazakupowa.pl tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
256 kbit/s,
b) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome
i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies",
c) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
d) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
e) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych
- MS Windows 7, Mac Os x 10 4, linux lub nowsze wersje,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie
z serwerem Głównego Urzędu Miar .
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod powyższym linkiem
w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert oraz wniosków dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej (mail), wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia otrzymania korespondencji przesłanej e - mailem, za potwierdzenie doręczenia uznaje się raport potwierdzający nadanie e-maila.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy Ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław,
tel. 261 65 67 01, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 65 68 12 lub adresem email: j.jastrzebski@ron.mil.pl;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury
z siedzibą przy Ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław jest Pan Jerzy Jastrzębski, kontakt: nr tel. 261 65 68 12 lub adresem email: j.jastrzebski@ron.mil.pl;*
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Nr sprawy: 32/VII/WIB/21/U Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę osłon akustycznych na strzelnicy garnizonowej typu B-200 w kompleksie wojskowym K-2720 Winów;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/rzi_wroclaw

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 2 556,00 zł.2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 03.08.2021 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego.
3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej:1) nazwę i adres Wykonawcy; 2) nazwę i adres beneficjenta; 3) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela;4) nazwa zadania, na które składane jest wadium;5) kwotę;6) termin ważności;
7) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie
z art. art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę dokumentu i złożone wraz z ofertą w terminie do dnia - 03.08.2021 r. do godz. 10.00. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy pzp - jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp.
7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto
NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000, z dopiskiem ,,wadium dotyczące postępowania na budowę osłon akustycznych w Winowie".
8. Wadium podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może zostać wniesione przez jednego z tych podmiotów
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 32/VII/WIB/21/U
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 170400,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego, osiągnięcia efektu rzeczowego tj. wzniesienia obudowy i ekranów na istniejącej strzelnicy. Dokumentacja obejmować będzie wszystkie niezbędne roboty budowlane w stopniu szczegółowości pozwalającym na jednoznaczne ich zdefiniowanie.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę redukującej hałas obudowy stanowisk strzeleckich oraz ekranów akustycznych na istniejącej strzelnicy garnizonowej typu B 200 w kompleksie wojskowym K-2720 Winów, eliminujących ponadnormatywną emisję dźwięków podczas użytkowania strzelnicy, w celu spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych w zakresie akustyki. Zamówienie zakłada wykonanie projektu zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci budynku od pierwszego kulochwytu/przesłony do linii wyjściowej z buforem 5 metrowym a także ekranu akustycznego od południowo-wschodniej strony strzelnicy.
W dokumentacji należy uwzględnić zalecenia ujęte w ,,Dokumentacji wariantowych koncepcji ograniczenia poziomu niekorzystnego hałasu do dopuszczalnych poziomów w czasie strzelania na strzelnicy garnizonowej w Winowie koło Opola" oraz ,,Opracowaniu koncepcji redukcji hałasu na terenie strzelnicy Opole/Winów".
Zakresem zamówienia objęte jest również uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawnego i.t.p., a także wykonanie niezbędnych czynności przygotowawczych, takich jak: opracowanie mapy do celów projektowych inwentaryzacji dla potrzeb projektowych, badanie poziomu wód gruntowych i nośności gruntu dla potrzeb posadowienia obiektów (opinia geotechniczna), badanie możliwości odprowadzenia wód deszczowych i gruntowych, i.t.p..
Rozwiązania pod względem bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie należy uzgodnić z Wojskową Akademią Techniczną jako jednostką naukową wymienioną w §2 p.20 w/w warunków technicznych.

W ramach zamówienia nie przewiduje się wycinki drzew.
Inwestycja może mieć ujemny wpływ na środowisko .
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71313200-7 - Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów ustalonych wg ważności
z określeniem znaczenia tj. procentowego udziału w ocenie.Cena przedmiotu zamówienia - 60 %
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 40% Ocena punktowa: 0-100 pkt;Gdzie: C min - cena minimalna w zbiorze ofert (brutto - tj. z VAT) C n- cena oferty badanej C - ilość punktów uzyskana za kryterium ceny. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania terminu realizacji zamówienia w przedziale nie krótszym niż 8 miesięcy i nie dłuższym niż 10 miesięcy. Zadeklarowanie terminu krótszego lub dłuższego niż powyżej spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, tj. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Obliczenie sumy wskaźników oceny ofert WN = CN ? c + TN ? t Gdzie: c - waga kryterium ceny /znaczenie procentowe t - waga kryterium terminu realizacji /znaczenie procentowe/Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów maksymalnych w ww. kryteriach.
1. Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza i określi czy Wykonawca spełnia warunki określone w SWZ.
2. Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt IV.6 ppkt 1.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt IV 6 ppkt 2 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa, winny zostać złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem
na platformę zakupową.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca wraz z ofertą składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu - Formularz nr 1 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie wraz z ofertą winno zostać złożone, pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie
do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wystawionego na Wykonawcę lub jednego z członków Konsorcjum. Niedopuszczalnym jest posługiwanie się certyfikatem podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.
2) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - Formularz nr 2 - oraz dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych tych osób i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Formularz nr 3.

Dokumenty, o których mowa wyżej składa się w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty winny zostać przesłane na platformę zakupową.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wystawionego na Wykonawcę lub jednego z członków Konsorcjum. Niedopuszczalnym jest posługiwanie się certyfikatem podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.
2) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - Formularz nr 2 - oraz dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych tych osób i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Formularz nr 3.
Dokumenty, o których mowa wyżej składa się w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty winny zostać przesłane na platformę zakupową.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Formularz nr 1 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie wraz z ofertą winno zostać złożone, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty Wykonawca załączy:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę);
2) wypełnioną i podpisaną tabelę wyceny prac projektowych - Formularz nr 4 (oryginał podpisany przez Wykonawcę);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - Formularz Nr 5 (oryginał podpisany przez ten podmiot).

Dokumenty, o których mowa wyżej składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty winny zostać przesłane na platformę zakupową.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 2 556,00 zł.2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 03.08.2021 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego.
3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej:1) nazwę i adres Wykonawcy; 2) nazwę i adres beneficjenta; 3) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela;4) nazwa zadania, na które składane jest wadium;5) kwotę;6) termin ważności;
7) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie
z art. art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę dokumentu i złożone wraz z ofertą w terminie do dnia - 03.08.2021 r. do godz. 10.00. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy pzp - jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp.
7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto
NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000, z dopiskiem ,,wadium dotyczące postępowania na budowę osłon akustycznych w Winowie".
8. Wadium podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może zostać wniesione przez jednego z tych podmiotów.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie (w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innej prawnie przewidzianej postaci), będą musiały spełniać następujące wymagania:
1) oświadczenie o którym mowa w pkt IV.6 ppkt 1 składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to będzie potwierdzało spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
2) dokumenty wymienione w pkt IV.6 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 3) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;
4) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum
w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy załączyć do oferty).
2. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o realizację zamówienia - Wykonawca przed zawarciem umowy doręczy Zamawiającemu umowę konsorcjum. Dokumenty, o których mowa wyżej składa się w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z wyłączeniem pełnomocnictwa, które winno być złożone wraz z ofertą w oryginale, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - na platformę zakupową.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych
w art. 455 Ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:
1) Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację nadzoru autorskiego w terminie umownym. Za okoliczności takie uważa się wstrzymanie robót przez Zamawiającego, a także wystąpienia okoliczności niezależnych
od Wykonawcy robót, w tym wynikających z tzw. ,,siły wyższej" uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy,
b) przedłużenia, określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych, terminów do uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, pod warunkiem, że przedłużenie terminów nie jest zawinione przez Wykonawcę,
c) zmiany treści decyzji administracyjnych uzyskanych przez Wykonawcę
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
d) wystąpienia potrzeby wykonania zamiennych bądź zwiększających prac projektowych wynikających z zatwierdzonego aneksu do minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych, narad technicznych, które warunkują wykonanie całości dokumentacji projektowej;
e) wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę badań geologicznych oraz wykonanych ekspertyz, wskazują na konieczność wykonania uzupełniających rozwiązań projektowych;
f) przedłużenia czasu niezbędnego do uzyskania uzgodnień wskazanych
w § 2 ust. 2,
g) wystąpienia konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
h) gdy po zawarciu umowy, nastąpi zmiana przepisów mających bezpośredni wpływ na przedmiot umowy,
i) gdy wystąpią zdarzenia losowe w odniesieniu do osób realizujących opracowania projektowe,
j) wydłużenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (spowodowanej m. in. przedłużeniem przez Zamawiającego terminu związania ofertą, wpłynięcia odwołania),
k) pełnienia nadzoru autorskiego w związku z wydłużeniem okresu rozpoczęcia realizacji i zakończenia robót budowlanych;
l) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2) Ilości nadzorów projektanta oraz kwoty wynagrodzenia umownego w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
3) Projektantów o których mowa w § 9 ust. 4, pod warunkiem,
że nowa osoba będzie spełniać wymagania określone w SWZ dla danej funkcji;
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, rękojmi gwarancji oraz nie zakończonych rozliczeń wynikających z umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów ustalonych wg ważności
z określeniem znaczenia tj. procentowego udziału w ocenie.Cena przedmiotu zamówienia - 60 %
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 40% Ocena punktowa: 0-100 pkt;Gdzie: C min - cena minimalna w zbiorze ofert (brutto - tj. z VAT) C n- cena oferty badanej C - ilość punktów uzyskana za kryterium ceny. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania terminu realizacji zamówienia w przedziale nie krótszym niż 8 miesięcy i nie dłuższym niż 10 miesięcy. Zadeklarowanie terminu krótszego lub dłuższego niż powyżej spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, tj. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Obliczenie sumy wskaźników oceny ofert WN = CN ? c + TN ? t Gdzie: c - waga kryterium ceny /znaczenie procentowe t - waga kryterium terminu realizacji /znaczenie procentowe/Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów maksymalnych w ww. kryteriach.
1. Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza i określi czy Wykonawca spełnia warunki określone w SWZ.
2. Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt IV.6 ppkt 1.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt IV 6 ppkt 2 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa, winny zostać złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem
na platformę zakupową.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.