Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa hal stabilizacji

Przedmiot:

Budowa hal stabilizacji

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: EDPOL FOOD&INNOVATION Sp. z o.o
Nowogrodzka 155a
18-400 Łomża
powiat: Łomża
+48503049142
zielewicz.pawel@edpol.net.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60381
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Wadium: ---
Nr telefonu: +48503049142
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe 16/2021 na budowę Hali Stabilizacji technologicznej (+4°C) i Hali stabilizacji procesowej (-22°C) wraz z częścią komunikacyjno-przeładunkową w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.02-00-1976/20 - Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bulionów mrożonych na podstawie chronionego patentem wynalazku PL 233013 pn. Kostka Bulionowa i sposób jej wytwarzania

Część 1
Budowa 2 hal stabilizacji z cz. komunikacyjno-przeładunkową

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zapytania ofertowego 16/2021 jest kompleksowa budowa hali stabilizacji technologicznej (+4°C) i hali stabilizacji procesowej (-22°C) oraz części komunikacyjno-przeładunkowej z częścią socjalną o łącznej powierzchni zabudowy około 606m2 i kubaturze około 7231m3.
Prace budowlane należy poprzedzić robotami rozbiórkowymi dwóch istniejących budynków:
- budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 150,64 m2 i wysokości około 5,52m
- budynek stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy 48,97m2 i wysokości około 4,2m.
Prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z projektem rozbiórki zawartym w części 1 i 1A projektu budowlanego.
Opis funkcjonalny 3 głównych stref nowobudowanego obiektu:
- hala stabilizacji technologicznej- znajdująca się w wysokiej bryle budynku, stanowiąca strefę wysokiego składowania, o projektowanej temperaturze +4°C, przykryta dachem jednospadowym, zlokalizowana w zachodniej części budynku.
- hala stabilizacji procesowej- znajdująca się w wysokiej bryle budynku, stanowiąca strefę wysokiego składowania, o projektowanej temperaturze -22°C, przykryta dachem jednospadowym, zlokalizowana we wschodniej części budynku.
- strefa komunikacyjno-przeładunkowa- znajdująca się w niskiej, murowanej bryle budynku, stanowiąca łącznik oraz bufor pomiędzy halami technologicznymi a także mieszcząca część socjalną, w której znajduje się główne wejście do budynku, przykryta dachem płaskim, zlokalizowana w części północnej oraz pomiędzy częściami magazynowymi. Przedłużenie tej strefy stanowią zadaszenia zewnętrznej komunikacji z istniejącymi budynkami zakładu zlokalizowane za bramami przemysłowymi od strony wschodniej i zachodniej. Na dachu strefy komunikacyjno-przeładunkowej zlokalizowano podest techniczny o wymiarach około 12,3m x 5,5m pod agregaty chłodnicze (szczegóły w dokumentacji)
Przedmiotem zapytania jest kompletne wykonanie obiektu jednokondygnacyjnego o zróżnicowanej wysokości, zgodnie z projektem - tzn. budowa obu hal stabilizacji, części komunikacyjno-przeładunkowej wraz z dokiem załadowczo/wyładowczym dla samochodów ciężarowych typu TIR, automatycznymi drzwiami mroźniczymi i chłodniczymi jak i bramami segmentowymi zewnętrznymi. Wykonać należy również część socjalną w skład której wchodzi wejście główne, szatnia, węzeł sanitarny i pomieszczenie socjalne. Hale stabilizacji, będą przystosowane do przesuwnych regałów wysokiego składowania. Podczas realizacji zadania, Zamawiający będzie wymagał ścisłej współpracy Wykonawcy z dostawcą regałów wysokiego składowania podczas wykonywania posadzki w celu prawidłowego zamontowania prowadnic regałów zatopionych w betonowej posadzce. Ponadto wymagana będzie ścisła współpraca z projektantem i wykonawcą ogniw fotowoltaicznych zaplanowanych na dachu hal stabilizacji na każdym etapie budowy. Główną konstrukcję dachu jednospadowego hal oraz zadaszeń zewnętrznych zaprojektowano ze stali S355 opartą na kratownicach. Stropodach nad częścią komunikacyjno-przeładunkową zaprojektowano jako żelbetowy monolityczny.
Pokrycie dachu zaprojektowano jako warstwowe z membraną dachową TPO - szczegóły zawarte są w projekcie wykonawczym. Zapewniono dostęp na dach poprzez drabiny zewnętrzne z koszem ochronnym od strony północnej. Na części dachu zaplanowano podest techniczny (kratownica) o wymiarach około 12,3m x 5,5m pod agregaty chłodnicze.
W skład zakresu zapytania wchodzą również dwa zadaszenia zewnętrzne. Od strony północnej, na bazie konstrukcji stalowej poszytej blachą trapezową oraz od strony wschodniej na bazie konstrukcji stalowej, blachy trapezowej i membrany TPO.
Zgodnie z częścią 5 dokumentacji, należy wykonać parkingi z układem komunikacji wewnętrznej. Przewidziano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce i podbudowie.
Zgodnie z częścią 6 dokumentacji, należy wykonać instalację sanitarną w skład której wchodzą:
1. DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
2. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3. DWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4. ROBOTY ZIEMNE
5. PRÓBY I ODBIORY
6. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
6.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
6.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I PPOŻ.
6.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.4. INSTALACJA WENTYLACJI
6.5. INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Zgodnie z częścią 7 dokumentacji, należy wykonać instalację branży elektrycznej w skład której wchodzą:
1. Rozdzielnica Główna RG
2. Instalacja oświetleniowa
3. Instalacja gniazd wtykowych i siły
4. Instalacja połączeń wyrównawczych
5. Instalacja odgromowa
6. Instalacja doziemna zasilająca obiekt z istniejącej stacji transformatorowej wraz w wyłącznikiem PPOŻ (GWP)
7. Pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem i natężenia oświetlenia
Przedmiotem zapytania objęte jest również, poza wykonaniem budynku zgodnie z dokumentacją, zapewnienie przez Wykonawcę Kierownika budowy na czas realizacji zadania jak również wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Ofertę na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia należy opracować na podstawie udostępnionej dokumentacji wykonawczej.
Zamawiający informuje, że jest kolizja z kablem średniego napięcia. Rozpoczęcie niektórych robót budowlanych może być uzależnione od uruchomienia nowej stacji transformatorowej i przełożenia kabli średniego napięcia likwidującego kolizję.
Okres gwarancji
nie mniej niż 36 miesięcy

CPV: 31500000-1, 45000000-7, 45223100-7, 45300000-0, 45311000-0, 45315300-1, 45332200-5, 45400000-1, 45421100-5

Dokument nr: 2021-931-60381, 16/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Łomża
Gmina
Łomża
Miejscowość
Łomża
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-09-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Sugerowana data zakończenia prac budowlanych

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień wcześniej zawartej umowy, za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń i zakresu w momencie dokonywania wyboru oferty, oraz nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta załącznik nr 4.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia (załącznik nr 6) Oferenta oraz poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 500 tys. zł.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
4. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że za rozpoczęcie realizacji usługi zostanie uznane zawarcie umowy w terminie do 20 dni kalendarzowych od opublikowania wyboru oferenta pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i musi ona objąć kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie prowadzone w formie ryczałtu
6. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona w bazie konkurencyjności na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Od prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili bez podania przyczyny.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków postępowania o udzielanie zamówienia, w przypadku uzasadnionym, po jego opublikowaniu. Okres na składanie ofert, w tym przypadku może zostać wydłużony od 1-14 dni.
11. Podczas realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a. ścisłej współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami, w tym wymaganych właściwą realizacją projektu kontaktów osobistych, telefonicznych oraz e-mailowych,
b. realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,
c. działania z dochowaniem należytej staranności i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
12. Podwykonawstwo w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:
a. zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców w celu realizacji zamówienia.
b. za działania bądź zaniechania podwykonawców Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność i odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne.
c. w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada za:
koordynację i nadzór nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z realizacją zamówienia przez zatrudnionych przez siebie podwykonawców i pracowników,
koordynację i nadzór nad wszystkimi zatrudnionymi przez siebie podwykonawcami w celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania zamówienia, wykonawca odpowiada za wypełnienie wszelkich zobowiązań formalno-prawnych i finansowych wobec swoich podwykonawców i pracowników współpracujących z nim przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia oraz za współpracę z nimi, w tym za ich przeszkolenie i przekazanie otrzymanych od Zamawiającego informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
13. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty i materiały na okres co najmniej 3 lat oraz rękojmi na okres 5 lat.
14. Informacje, wyjaśnienia udzielane Zamawiającemu będą zamieszczane na stronie https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez ujawniania źródła zapytania.
15. Zamawiający będzie wymagał Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub weksla o wartości 20% sumy wynagrodzenia netto. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwolnione na następujących zasadach:
- 70% wartości zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
- 30% wartości zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwolnione w terminie nie później niż 14 dni po upływie tego okresu.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie działalności - wykonali należycie co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot Zamówienia, przy czym wartość pojedynczej usługi była nie mniejsza niż 1 000 000 zł netto. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie dostarczonego wykazu przez Oferenta w postaci załącznika nr 3 - potwierdzonego rekomendacją minimum jednego odbiorcy.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz dysponowania Kierownikiem budowy legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta załącznik nr 5 oraz kopii zaświadczeń uprawniających do kierowania robotami budowlanymi.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu ofertowym 16/2021 stanowiącym Załącznik nr 2 i zawierać zryczałtowaną wartość za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą opracowania oferty jest dokumentacja techniczna.
2. Składanie oferty może nastąpić jedynie poprzez bazę konkurencyjności po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie. Miejsce składania oferty to zakładka "OFERTY". Należy wypełnić formularz i zamieścić wszystkie niezbędne załączniki.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
4. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
6. Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i projektem wykonawczym.
7. Do oferty należy dołączyć:
a) własny kosztorys ofertowy wykonany metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie udostępnionej dokumentacji technicznej i własnej kalkulacji;
b) pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
c) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym wg Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego 16/2021;
8. Strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane;
9. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty;
10. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
11. W przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający może wezwać oferentów do uzupełnienia wskazanych braków wyznaczając termin 2 dni roboczych. Uzupełnioną/poprawioną ofertę należy złożyć poprzez pocztę elektroniczną na adres zielewicz.pawel@edpol.net.pl. Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie. Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-21
Data ostatniej zmiany
2021-07-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium Cena (waga 100 pkt.) - punkty będą liczone według następującego wzoru:
C = (Cn / Co) x 100
Gdzie:
C- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie,
Cn - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena oferty ocenianej, dla której jest obliczany wynik.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paweł Zielewicz
tel.: +48503049142
e-mail: zielewicz.pawel@edpol.net.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.