Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dziadkowice
Dziadkowice 13
17-306 Dziadkowice
powiat: siemiatycki
856565900
aorlowski@dziadkowice.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60370
Województwo: podlaskie
Miasto: Dziadkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 856565900
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPPD.08.06.00-20-0512/20 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dziadkowice

Opis
Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 49 nieruchomości położonych na terenie gminy Dziadkowice.
Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczona do usunięcia wynosi. 165,48 Mg - wyroby już zdemontowane, wymagające odbioru, transportu i unieszkodliwienia. Usługa obejmuje również:
o ustalenie z właścicielami nieruchomości dokładnego terminu odbioru wyrobów zawierających azbest;
o przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru odpadów zawierających azbest;
o przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649);
o przekazanie Zamawiającemu zgłoszeń organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu;
o przekazanie Zamawiającemu dowodów unieszkodliwienia odpadów tj. kart przekazania odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia.

CPV: 45262660-5

Dokument nr: 2021-26046-60370, RG.271.8.2021.AO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
siemiatycki
Gmina
Dziadkowice
Miejscowość
Dziadkowice

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 poz.797); oraz posiadać wpis do rejestru BDO - rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, wymaganego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. dysponują przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję pracownikami, osobami kierującymi lub nadzorującymi prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odbyły przeszkolenie, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, zgodnie ze wzorem wg Załącznika do niniejszego zaproszenia
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawca musi posiadać umowę na odbiór odpadów zawierających azbest bądź inny równoważny dokument potwierdzający, że Wykonawca na czas trwania umowy na wykonanie niniejszego zadania będzie posiadał stosowną umowę z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania tych odpadów lub posiadającym zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Wykonawca w celu złożenia oferty zobowiązany jest przedłożyć formularz ofertowy.
2. Na etapie składania ofert Wykonawca potwierdza spełnienie warunków o których mowa w zaproszeniu do składania ofert na podstawie złożonego oświadczenia wg. załącznika do niniejszego zaproszenia.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć
Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie
Wykonawcy do obrotu w zakresie objętym tym zamówieniem (wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) oraz polisę
ubezpieczeniową lub inny równoważny dokument. Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. III pkt 1-3

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-21
Data ostatniej zmiany
2021-07-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium wyboru oferty - najniższa cena

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Arkadiusz Orłowski
tel.: 856565900
e-mail: aorlowski@dziadkowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.