Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac mykologicznych

Przedmiot:

Wykonanie prac mykologicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
info@admgoldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon / Fax: (87)
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac mykologicznych w lokalu nr 1 przy Ul. Górnej 23
Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Gołdap

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac mykologicznych w lokalu nr 1 przy Ul. Górnej 23 w Gołdapi - lokal o powierzchni 56,51 m2, częściowo podpiwniczony.
1. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia są prace mykologiczne polegające na:
a. zabezpieczeniu, zafoliowaniu nieremontowanych powierzchni,
b. wykonaniu dezaktywacji biobójczej poprzez opryski zagrzybionych ścian,
c. ozonowaniu mieszkania,
d. skuciu tynków z zawilgoconych ścian. Skute tynki zapakuje w worki i zutylizuje,
e. wykonaniu przepon poziomych zawilgoconych ścian w postaci iniekcji dwurzędowej.
Proponuje się użyć kremów iniekcyjnych AQUAFINi 380 lub preparatu AQUAFIN F,
f. po skuciu tynków należy zabezpieczyć ściany biobójczo i preparatami przeciwsolnymi,
g. po wykonaniu czynności przygotowawczych na ścianach wykonać dwukrotne ( z przerwami na
osuszenie - kontrola pod nadzorem mykologa ) smarowanie środkiem hydrofobowym
przesuszającym ( proponowany preparat AQUAFIN 2K ),
h. jako warstwę końcową przed robotami malarskimi należy nałożyć tynki renowacyjne ( np.
Weber - Deiterman SP ).

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert: 04.08.2021 r. godź: 08:00

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w siedzibie ADM w Gołdapi, Ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19 - 500 Gołdap pokój nr 4.

Termin złożenie ofert: 03.08.2021 r.

Wymagania:
Zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji właściciela lokalu - Gminy Gołdap w oparciu o cenę, udzieloną gwarancję i termin wykonania.

2. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem:
a. Ofertę wykonawca przedstawi w oparciu o własne pomiary podczas dokonania wizji lokalnej,
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia jak
również rezygnacji z wyboru jakiejkolwiek oferty bez podania przyczyny.
c. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane
zamówienie na okres nie krótszy niż 3 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru
końcowego robót.
d. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
e. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją
odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowanie oferty oraz ewentualnie zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.
f. Podczas realizacji zadania lokal może być częściowo użytkowany.
g. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia prac
mykologicznych,
h. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał mykologa budowlanego. Prace osuszające i
odgrzybiające wykonywał pod jego nadzorem. Firma musi specjalizować się w pracach
mykologicznych.

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający ofertę w
niniejszym postępowaniu:
a. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
b. Kosztorys ofertowy,
c. Wykaz osób, z którego wynikać będzie zatrudnianie mykologa budowlanego, oświadczenie iż
firma specjalizuję się w wykonywaniu tego typu prac mykologicznych,

4. Sposób przygotowania oferty.
a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez
Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje jej
odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej, w
języku polskim, w sposób trwały. Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za
zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli
Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający , pod rygorem
odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.
b. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem, oświadczenia i
dokumenty wymagane postanowieniami. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty,
oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień
otwarcia ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
c. ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją : wykonanie prac
mykologicznych w lokalu nr 1 przy ul. Górnej 23 w Gołdapi.
d. w sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
e. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty i podpisania umowy.
f. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Ocena ofert .
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o podaną cenę, udzieloną gwarancję i termin realizacji.
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego
zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
a. dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,
b. dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym,
c. rezygnacji z dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
Kamila Kołodziejska: 662 146 430, mail: k.kolodziejska@admgoldap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.